PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (61) | 131--151
Tytuł artykułu

Zmiany rynku i ich wpływ na kształtowanie się systemu emerytalnego

Warianty tytułu
Market Changes and their Influence on the Development of the Pension System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od bardzo dawna problemem społeczeństwa jest stworzenie jak najlepszych warunków w sytuacji zakończenia kariery zawodowej. Brak możliwości samodzielnego utrzymania się spowodował podejmowanie starań w celu poprawy warunków życia osób starszych. Sposoby radzenia sobie z tym problemem były różnorakie i zmieniały się wraz ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Odpowiedzialność w tym zakresie ciąży na sektorze ubezpieczeń. W raportach ostatnich lat podkreślany jest fakt, że niskiemu poziomowi urodzeń towarzyszy niski poziom śmiertelności. Starzenie się ludności jest procesem ogólnie znanym w społeczeństwie. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że najszybciej zachodzi ono w Europie. Komisja Europejska co dwa lata publikuje Europejski Raport Demograficzny wskazujący najnowsze fakty i trendy demograficzne w krajach członkowskich. Głównym efektem tej przemiany jest coraz wyższy udział osób starszych w strukturze społeczeństwa. System emerytalny jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany. Występujące czynniki powodują przymus wprowadzenia nowych rozwiązań po to, aby mógł on funkcjonować prawidłowo. Funkcjonowanie systemów emerytalnych jest postrzegane przez społeczeństwo, jako sfera społeczna. Równolegle wielkość świadczeń emerytalnych jest uzależniona od rozwoju gospodarczego i zmiennej sytuacji gospodarczej Polski. Powstały Otwarte Fundusze Emerytalne, które miały za zadanie inwestować środki ze składek w celu ich pomnożenia. Jednak ich działalność opierała się na ryzyku rynkowym i nie gwarantowała obywatelom uzyskania korzyści z uczestnictwa (według niektórych ekspertów). Zdaniem autorów artykułu kolejna zmiana, czyli ograniczenie inwestowania w OFE, również nie uzdrowi całej sytuacji. Jest to tylko ratowanie ZUS na wypłatę emerytur bieżących i przyszłych, potrzebnych w krótkotrwałym okresie. Oczywiście takich dyskusji będzie jeszcze wiele, ale, czy byt emerytów się poprawi? Temat oczywiście jest ciągle do dyskusji społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
For a very long time, the creation of the best conditions in the situation when a professional career ends has been a problem for society. The elderly's inability to maintain themselves has led to efforts to improve their living conditions. The ways of dealing with this problem were varied and changed along with economic, social and political changes. Responsibility in this area lies with the insurance sector. Recent reports have highlighted the fact that the low level of births is accompanied by a low level of mortality. The aging of the population is a process generally known in society. Hardly anyone, however, realizes that it is the fastest in Europe. Every two years, the European Commission publishes the European Demographic Report indicating the latest facts and demographic trends in the member countries. The growing share of older people in the structure of society is the main effect of this change. The pension system is very sensitive to any changes. The existing factors make it necessary to introduce new solutions so that it can function properly. The functioning of pension systems is perceived by society as a social sphere. At the same time, the amount of pension benefits depends on economic development and the changing economic situation in Poland. There were Open Pension Funds established to invest the funds from contributions in order to multiply them. However, their activity was based on market risk and did not guarantee citizens the benefits of participation (according to some experts). According to the authors of the article, another change, i.e. limiting the investment in OPF, will not improve the whole situation. It is only saving ZUS to enable it to pay current and future pensions needed in a short-term period. Of course, there will be many such discussions, but will the pensioners' situation get better? Obviously, the topic is still a matter for social debate. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
131--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A., O nowych miarach zaawansowania starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" 2011, nr 1(159).
 • Demography Report 2008. Meeting Social Needs in an Ageing Society. Commission Staff Working Document, Brussels 2008.
 • GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku.
 • Holzer-Żelażewska H., Tymicki K., Cohort and Period Fertility of Polish Women, 1945-2008, "Studia Demograficzne" 2009, nr 1 (155).
 • Lanzieri G., The Greying of the Baby Boomers. A Century-Long View of Ageing in European Populations, "Statistics in Focus" 2011, No. 23.
 • Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/467317,ofe-wybraloponad-2-5-mln-polakow-ostateczne-dane-zus.html [dostęp: 02.06.2017].
 • http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/526084,zuszdecydowanie-wygrywa-stopami-zwrotu-z-ofe.html [dostęp: 13.10.2017].
 • http://www.rankingofe.com.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531716

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.