PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 240
Tytuł artykułu

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces dowodowy słuszności postawionej tezy wymaga, by celem głównym niniejszego opracowania była projekcja modelu dynamicznego zarządzania relacjami. Zaproponowano autorską koncepcję, uwzględniającą rozległe uwarunkowania współczesnego zarządzania. Było to możliwe dzięki dogłębnej analizie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rozpoznania istoty relacji. Opracowanie modelu wymagało wyboru właściwych im metod ilościowo-jakościowej analizy zebranych danych oraz zastosowania poprawnych metodycznie narzędzi pozyskiwania informacji. Osiągnięciu celu głównego służyła realizacja celów szczegółowych, które mają charakter teoretyczny i utylitarny. (...)Celem utylitarnym niniejszego opracowania jest stworzenie zbioru informacji przydatnych dla wielu przedsiębiorstw poprzez wykazanie roli nawiązanych przez przedsiębiorstwa relacji i ich efektywności w osiągnięciu szeroko rozumianego sukcesu przedsiębiorstw na rynku. Jego osiągnięcie było uwarunkowane diagnozą determinant nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych, sposobu ich wykorzystania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i osiąganiu założonego sukcesu. Diagnoza ta miała pokazać, czy w badanej grupie polskich przedsiębiorstw zarządza się efektywnie relacjami i czy dostrzega się ich związek z osiągnięciem sukcesu. Osiągnięcie tego celu powinno umożliwić zidentyfikowanie podstawowych kwestii, istotnych w kontekście dynamicznego zarządzania relacjami, i wskazać najistotniejsze obszary problemowe, a także przekonać o możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej w tym zakresie wiedzy. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
240
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamik A. (2008), Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 440-473.
 • Adamska M., red. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategie Assets and Organizational Rent, "Strategie Management Journal", Vol. 14, No. 1, s. 33-46.
 • Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, Dom Organizatora TNOiK, Toruń. Arino A., Torre J. de la, Ring P.S. (2001), Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances, "California Management Review", Vol. 44, No. 1, s. 109-131, za: W. Czakon (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 231.
 • Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S. (1998), Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bachmann R., Zaheer A. (2006), Handbook of Trust Research, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK - Northampton, MA.
 • Bailom F., Matzler K., Tschememjak D. (2009), Jak utrwalić sukces, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Balogun J., Fluff A.S., Johnson P. (2003), Three Responses to the Methodological Challenges of Studying Strategizing, "Journal of Management Studies" January, Vol. 40, Iss. 1, s. 197-224.
 • Barnes J. (1997), Closeness, Strength, and Satisfaction: Examining the Nature of Relationships between Providers of Financial Services and Their Retail Customers, "Psychology & Marketing" December, Vol. 14(8), s. 765-790.
 • Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, s. 99-120.
 • Barringer B.R., Flarrison J.S. (2000), Walking a Tightrope: Creating Value through Intelorganizational Relationships, "Journal of Management", Vol. 26(3), s. 367-403.
 • Bartosik-Purgat M., Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. (2006), Teoretyczne aspekty ekspansji zagranicznej firm i strategii firm lokalnych [w:] M. Gorynia (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Network, "Journal of Business and Industrial Marketing", Vol. 14, No. 3, s. 178-194.
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", Vol. 14, No. 3, s. 411-426.
 • Bennis W., Goleman D., O'Toole J. (2009), Przejrzystość w biznesie. Szczerość, zaufanie, jasne zasady, MT Biznes, Warszawa.
 • Białasiewicz M., Buczkowski T., Czemiachowicz B., Marek S., Beyer K. (2011), Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji [w:] S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Bielecki W. (2001), Informatyzacja zarządzania: wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 • Bitkowska A. (2015), Paradygmat procesowości w naukach o zarządzaniu [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa, s. 13-28.
 • Bjerke B. (2004), Kultura a style przywództwa, zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Black J.A., Fans G. (2000), Dynamie Strategies: Emergent Journeys, "Emergence", Vol. 2, Iss. 1, s. 101-113.
 • Blalock H. (1975), Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa.
 • Borkowska B., Klimczak B. (1998), Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikroeko-nomicznej teorii firmy [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Prace Naukowe, nr 786, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Borowiecki R., Kiełtyka L., red. (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Bradach J.L., Eccles R.G. (1989), Price, Authority and Trust: From Ideal Types to Plural Forms, "Annual Review of Sociology", No. 15, s. 97-118.
 • Brandenburger A., Nalebuff B. (1997), Co-Opetition, Doubleday, New York.
 • Bratnicki M. (1993), Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bratnicki M. (2000a), Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa [w:] B. Haus, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 271-280.
 • Bratnicki M. (2000b), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 • Brien A. (1998), Professional Ethics and the Culture of Trust, "Journal of Business Ethics", Vol. 17, No. 4, s. 391-409.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brown R., Crosno J., Dev Ch.S. (2009), The Effects of Transaction - Specific Investments in Marketing Channels: The Moderating Role of Relational Norms, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 17(4), s. 317-333.
 • Brózda J., Marek S. (2008), Otoczenie przedsiębiorstwa [w:] S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Bugdol M. (2009), Zaufanie technologiczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, s. 3-10.
 • Calciu M.C., Salerno F. (2002), Customer Value Modelling, Synhesis and Exstension Proposals, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", No. 11, s. 124-147.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Cangemi J.P., Lazarus H., McQuade T., Fitzgerald J., Conner J., Miller R., Murphree W. (2011), Successful Leadership Practices during Turbulent Times, "Journal of Management Development", Vol. 30, No. 1, s. 30-43.
 • Chi T. (2009), Measurement of Business Environment Characteristics in the US Technical Textile Industry: An Empirical Study, "Journal of the Textile Institute", Vol. 100, No. 6, s. 546-548.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S. (2005), Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford.
 • Chmielarz W. (2000), Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Choi J., Wang H. (2009), Stakeholder Relations and the Persistence of Corporate Financial Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 30, s. 895-907.
 • Chrościcki Z. (1999), Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ciszewska-Mlinarić M., Mlinarić F., Obłój K. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, "Master of Business Administration", nr 4(111), s. 23-35.
 • Collins J. (2007), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, MT Biznes, Warszawa.
 • Collins J . Hansen M.T. (2011), Great by Choice. Uncertainty, Chaos, and Luck - Why Some Thrive Despite Them All, Harper Business, New York.
 • Covey S.M.R., Merrill R.M. (2009), Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Cullen R.B., Cushman D.P. (2000), Transitions to Competitive Government: Speed, Consensus, and Performance, State University of New York Press, Albany.
 • Cygler J. (2007), Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 61-77.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 10-13.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Czakon W. (2009), Relational Capabilities of Organizations: Theoretical Advances, "Journal of Economics and Management", Vol. 5, s. 47-65.
 • Czakon W. (2011), Kompetencje przedsiębiorstwa - relacyjna i sieciowa [w:] S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe, nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 35-42.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (br.), Koopetycja jako niestabilność więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, http://docplayer.pl/16939466-Koopetycja-jako-niestabilnosc-wiezi-miedzy organizacyjnych-przedsiebiorstwa.html (dostęp: 22.01.2018).
 • Czamiawski H. (2002), Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
 • Czerska M., Szpitter A.A. (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • De Leeuw A.C.J., Volberda H.W. (1996), On the Concept of Flexibility. A Dual Control Perspective, "Omega", No. 2, za: G. Osbert-Pociecha (2004), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a nie zidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(116), s. 51-62.
 • De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Dewettinck K., Ameijde M. (2011), Linking Leadership Empowerment Behaviour to Employee Attitudes and Behavioural Intentions, "Personnel Review", Vol. 40, No. 3, s. 284-305.
 • Dirks K., Lewicki R., Zaheer A. (2009), Repairing Relationships within and between Organizations. Building a Conceptual Foundation, "Academy of Management Review", Vol. 34(1), s. 68-84.
 • Dirks P., Wijn M. (2002), Strategic Control: Meshing Critical Success Factors with the Balanced Scorecard, "Long Range Planning", No. 35, s. 407-427.
 • Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość klienta czy wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" październik, nr 1, s. 29-33.
 • Dobiegała-Korona B. (2007), Zaufanie klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 18-24.
 • Dolan S.L., Garcia S. (1999), Managing by Values in the Next Millennium: Cultural Redesign for Strategic Organizational Change, "Journal of Economics", No. 5, s. 101-117.
 • Domańska-Szaruga B. (2009), Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa [w:] B. Domańska-Szaruga (red.), Budowanie relacji z klientami, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Donaldson T., Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Con-cepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review", No. 20(1), s. 65-91.
 • Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Duliniec A. (2006), Zarządzanie strategiczne w organizacjach non profit [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Zeszyty Naukowe, nr 1137, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Intelorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 4, s. 660-679.
 • Dyer J., Chu W. (2000), The Determinants of Trust in Supplier - Automaker Relationship in the USA, Japan and Korea, "Journal of International Business Studies", Vol. 31, No. 2, s. 28-34.
 • Easton G. (1992), Industrial Networks: A Review [w:] Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London.
 • Edvisson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eiriz V., Wilson D. (2006), Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration, "European Journal of Marketing", Vol. 40(3/4), s. 275-291.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal", Vol. 21, s. 1105-1121, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11%3C1105::AID-SMJ133%3E3.0.CO;2-E/ epdf (dostęp: 24.01.2018).
 • Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Ferrazzi K., Raz T. (2008), Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie, Difin, Warszawa.
 • Filipczuk J. (2002), Analiza kluczowych czymników sukcesu przedsiębiorstwa, Warszawa, www.ipis.pl (dostęp: 23.03.2014).
 • Filipczuk J. (2003), Zarządzanie strategiczne, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 • Fletcher M., Harris S. (2002), Seven Aspects of Strategy Formation. Exploring the Value of Planning, "International Small Business Journal" August, Vol. 20, Iss. 3, s. 297-314.
 • Fonfara K. (1999), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań, za: J. Wierzbicki (2009), Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 26.
 • Freeman R.E. (1984), Strategie Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, MA.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly Jr. J. (1998), Organizations. Behavior, Structure, Processes, BPI/IRWIN, Illinois.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Glabiszewski W., Sudolska A. (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(136), s. 9-23.
 • Glazer R. (1991), Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Asset, "The Journal of Marketing" October, Vol. 55, No. 4, s. 1-19, http://mail.tku.edu.tw/jodytsao/HitechMarketing/papers/1251953.pdf (dostęp: 24.01.2018).
 • Ghiszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Góralczyk A. (2001), Leif Edvinsson na konferencji Skandii, http://ceo.cxo.pl/news/ 3947l/Leif.Edvinsson.na.konferencji.Skandii.html (dostęp: 5.09.2016).
 • Gościński J.W. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Goyal A. (2006), Business Environment, V.K. Enterprises, New Delhi.
 • Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 • Grajewski P. (2010), Elastyczność i procesowość organizacji [w:] M. Czerska, A. Szpit- ter (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 128-133.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Grant R.M. (1991), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application, Basil Blackwell, Cambridge.
 • Grayson Jr. C.J., O'Dell C.S. (1999), Mining Your Hidden Resources, "Across the Board", Vol. 35, s. 23-28.
 • Grenny J. (2002), Crucial Conversations, "Executive Excellence", Vol. 19, No. 9.
 • Griffin W.R. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2007), Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Zarządzaniu", nr 2, s. 11-17.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, s. 5-10.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009a), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009b), Zarządzanie zaufaniem. Wybrane problemy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3, s. 3-14.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008), Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor", nr 5(27), http://www.e-mentor. edu.pl/artykuljv2.php?numer=27&id=598 (dostęp: 9.09.2009).
 • Grzybek M. (2012), Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Bezpieczny, elastyczny, społecznie od-powiedzialny opolski rynek pracy. Informacje, CTC Polska, Opole, http:// odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-z-interesariuszami-jako- jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu (dostęp: 24.01.2018).
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategie Networks, "Strategie Management Journal", Vol. 21, s. 203-215.
 • Hagel III J., Brown J.S. (2002), Control vs. Trust - Mastering a Different Management Approach, www.jahnliagel.com (dostęp: 3.03.2009).
 • Hagel III J., Brown J.S. (2006), Organizacja jutra - zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo Helcon - One Press, Gliwice.
 • Hâkansson H. (1987), Industrial Technological Development. A Network Approach, Croom Helm, London.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa - jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammervoll T. (2009), Value-Creation Logic in Supply Chain Relationships, "Journal of Business to Business Marketing", Vol. 16, s. 220-241.
 • Heide J., Wathne K. (2006), Friends, Businesspeople, and Relationship Rules: A Conceptual Framework and Research Agenda, "Journal ofMarketing", Vol. 70, s. 90-103.
 • Heineman J., Ben W. (2008), The Fatal Flaw in Pay for Performance. Preview, "Harvard Business Review", Vol. 86(6), s. 31-34.
 • Hellander N., Kukko M. (2009), A Value-Creating Network Analysis from Software Business, "International Journal of Management and Marketing", No. 2, s. 73-88.
 • Herman A., Szablewski A., red. (1999), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Hillman A., Keim G. (2001), Stakeholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What's a Bottom Line? "Strategic Management Journal", Vol. 22(2), s. 125-129.
 • Hoffmann W.H., Neumann K., Speckbacher G. (2010), The Effect of Interorganizational Trust on Make or Cooperate Decisions: Disentangling Opportunism - Dependent and Opportunism - Independent Effects of Trust, "European Management Review", Vol. 7, s. 101-115.
 • Hofman-Bang P., Martin H. (2005), 1C Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, "E-mentor", nr 4(11), s. 48-50.
 • Hogan J.E., Lehmann D.R., Merino M., Srivastava R.K., Thomas J.S., Verhoef P.C. (2002), Linking Customer Assets to Financial Performance, "Journal of Service Research", No. 5(26), s. 26-38.
 • Hout T., Porter M.E., Rudden E. (2001), Jak wygrywają firmy globalne? [w:] M.E. Porter (red.), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 358-383.
 • Howe G. (1993), Growing a Trust Culture, "Executive Excellence", Vol. 10, No. 2, s. 8-9.
 • Hoyer W.D., Brown S.P. (1990), Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, "Repeat - Purchase Product. Journal of Consumer Research", Vol. 17, s. 141-148.
 • Jagoda H. (2003), Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw - relacje, formy, skutki [w:] J.L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Jagoda H. (2006), Formy współdziałania małych przedsiębiorstw [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Jamali D. (2005), Changing Management Paradigms: Implications for Educational Institutions, "Journal of Management Development", Vol. 24, No. 2, s. 104-115.
 • Jap S. (2001), "Pie Sharing " in Complex Collaboration Context, "Journal of Marketing Research", Vol. 31, No. 1, s. 86-99.
 • Jarvensivu T., Molier K. (2009), Metatheory of Network Management: A Contingency Perspective, "Industrial Marketing Management", Vol. 38, s. 654-661.
 • Jaskóła K. (2014), Geneza sukcesu. Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłowymi, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa.
 • Jedynak P. (2015), Relacje organizacji z otoczeniem. Perspektywa znormalizowanych systemów zarządzania [w:] T. Borys, T.P. Rogala, P. Skowron (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 323-335.
 • Jeffries F.L., Reed R. (2000), Trust and Adaptation in Relational Contracting, "Academy of Management Review", Vol. 4, s. 873-882.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (2011), Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jennings J., Haughton L. (2002), Szybkość jako atut w biznesie. To nie duzi zjadają małych, ale szybcy opieszałych, MT Biznes, Warszawa.
 • Johanson J., Mattsson L.G. (1985), Marketing Investments and Market Investments in Industrial Networks, "International Journal of Research in Marketing", No. 2, s. 185-195.
 • Juchnowicz M. (2007), Zaufanie organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr2,s. 25-29.
 • Kaczmarek B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek M., Tarka P. (2013), Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru wartości w 5- i 7-stopniowych skałach ratingowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 42-56.
 • Kale P., Dyer J.H., Singh H. (2002), Alliance Capability, Stock Market Response, "Strategic Management Journal", Vol. 23, s. 747-767.
 • Kaleta A. (2009), Realizacja strategii jako miara sukcesu organizacji [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, Prace i Materiały, t. 7, nr 2/1, Wydział Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 43-48.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karczewski L. (2003), Założenia kulturowe - zaufanie - zarządzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, "Prakseologia", nr 143, s. 217-229.
 • Kardas J.S. (2009), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studia Emka, Warszawa.
 • Kieżel M., Kwiecień A. (2012), Kapitał relacyjny i Customer Relationship Management w kontekście tworzenia wartości z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55(736), s. 585-608.
 • Kisielnicki J., Turyna J. (2012), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Klimas P. (2014), Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Klimas P. (2015), Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1(50), t. 1, s. 29-46, http://pz.wz.uw.edu.pl/ sites/default/files/artykuly/pz_l_2015Jdimas.pdf (dostęp: 20.12.2016).
 • Korzeniowski L.F. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 • Kosiń P. (2013), Zdolność sieciowa jako miara wartości sieci [w:] W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 136-176.
 • Kostera M. (1996), Zarządzanie międzykulturowe [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Sanders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., red. (1985), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "E-mentor", nr 3(30), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/ 30/id/648 (dostęp: 14.04.2017).
 • Krupski R. (2009), Strategie elastyczne [w:] R. Krupski, L. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 135-212.
 • Krupski R. (2010a), Istota i krytyka koncepcji organizacji działającej na krawędzi chaosu. "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania", nr 14(1), s. 5-12.
 • Krupski R. (201 Ob), Krawędź chaosu jako stan organizacji [w:] J. Rokita (red.), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice, s. 21-37.
 • Krupski R. (2012), O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 3-5.
 • Krupski R. (2014a), Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, "Organizacja i Kierowanie", nr IA(159), s. 87-98.
 • Krupski R., red. (2001), Zarządzanie strategiczne - koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku supérelas tycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krupski R., red. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2008), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2010), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kwiecień A. (2012a), Kapitał relacyjny we współczesnych organizacjach [w:] P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 413-422.
 • Kwiecień A. (2012b), Zaufanie kluczem do realizacji strategii [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 263-272.
 • Kwiecień A. (2013), Relacje w organizacjach sieciowych [w:] W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 48-80.
 • Kwiecień A. (2014a), Efektywność relacji w sieci [w:] N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-72.
 • Kwiecień A. (2014b), Efektywność relacji warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 202, s. 56-64.
 • Kwiecień A. (2015a), Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki [w:] M. Pluciński (red.), Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 117, Zeszyty Naukowe, nr 852, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 213-222.
 • Kwiecień A. (2015b), Relacje w sieci wartości przedsiębiorstw [w:] P. Kosiń, B. Woźniak- -Sobczak (red.), Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 105-119.
 • Kwiecień A., Żak K. (2013), Budowanie relacji w strukturach sieciowych w procesie tworzenia wartości klienta i przedsiębiorstwa [w:] J. Duraj, A. Sajnoga (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177-190.
 • Lachiewicz S. (2013), Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, "Zarządzanie i Finanse", nr 4(1), s. 149-161, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_l_12.pdf (dostęp: 21.03.2016).
 • Laeequddin M., Sardana G.D. (2010), What Breaks Trust in Customer Supplier Relationship? "Management Decision", Vol. 48, No. 3, s. 353-365.
 • Lambe C J., Spokman R.E., Hunnt S.D. (2000), Interimistic Relational Exchange: Conceptualization and Propositional Development, "Academy of Marketing Science Journal", Vol. 28, No. 2, s. 212-225.
 • Lepenies W. (1997), Trzy kultury. Socjologia między literaturą i nauką, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Latusek-Jurczak D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Levin D.Z., Cross R., Abrams L.C., Lesser E.L. (2002), Why Should I Trust You? Antecedents of Trust in a Knowledge Transfer Context, Institute for Knowledge-Based Organizations, White Paper, March, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? numer=27&id=598 (dostęp: 15.04.2009).
 • Lewicka-Strzalecka A. (2006), Moralność ekonomiczna w krajach europejskich [w:] W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Wydawnictwo IFiSPAN, Warszawa, s. 241-266.
 • Lichtarski J. (1992), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J. (1999), Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa [w:] K. Jaremczuk (red.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Lichtarski J. (2003), Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 344-380.
 • Lichtarski J. (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i anty-rywalizacyjne narzędzia personalne, Difin, Warszawa.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lorenzoni G., Lipparani A. (1999), The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study, "Strategic Management Journal", Vol. 20, s. 317-338.
 • Łukasiński W. (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji [w:| E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 115-125.
 • Łukasiński W. (2015), Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu M> organizacji [w:] A. Kozina (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Mfiles.pl, Kraków, s. 37-62.
 • Maccoby M. (2003), To Build Trust, Ethics Are Not Enough, "Research Technology Management", Vol. 46, No. 5, s. 59-65.
 • Madhok A., Tallman S. (1998), Resources, Transactions and Rents: Managing Value through Interfirm Collaborative Relationships, "Organization Science", Vol. 9, No. 3, s. 326-339.
 • Majchrzak K. (2011), Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, http://www.value comesfirst.pl/relacje-z-interesariuszam/ (dostęp: 15.07.2016).
 • Majewska-Opiełka I. (2007), Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Marciniak Z. (2001), Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Wydawnictwo AGH, Warszawa.
 • Marek S., Białasiewicz M., red. (2008), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Masiukiewicz P. (2007), Zaufanie a stratyfikacja firm, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 47-52.
 • Masłyk E. (2003), Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Matejun M., Nowicki M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 339-391.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., red. (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mishra A.K. (1996), Organizational Responses to Crisis [w:] R.M. Kramer, T.R. Tyler (red.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Sage Publications, London, s. 261-287.
 • Mitręga M. (2005), Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 2-7.
 • Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Moczydłowska J. (2006), Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw' [w:] M. Cisek, S. Antczak (red.), Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 67-74.
 • Molier K., Torronen P. (2003), Business Suppliers ' Value Creation Potential a Capability-Based Analysis, "Industrial Marketing Management", Vol. 32, s. 109-118. Montgomery J. (1998), Toward a Role - Theoretic Conception of Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 104(1), s. 92-125.
 • Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23(2), s. 242-266.
 • Neal F., Shone R. (1982), Proces budowy modeli ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Nelson J., Zadek S. (2000), Partnership Alchemy: New Social Partnerships in Europe, The Copenhagen Centre, Copenhagen.
 • Nesterowicz P. (2001), Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Ngugi I., Johnsen R., Erdylyi P. (2010), Relational Capabilities for Value Co-Creation and Innovation in SMEs, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 17, No. 2, s. 260-278, za: W. Czakon (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 160.
 • Niedziela J. (br.), Karta Wyników - Idee mają wymiar, www.door.com.pl/wersja_pl czytelnia_door (dostęp: 16.04.2009).
 • Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Niemczyk J. (2012), Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 275-280.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., red. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nieścior A. (1999), Zaufanie w normach ISO serii 9000:2000, "Problemy Jakości", nr 9, s. 23-34.
 • Nieuwenhuizen C., Rossouw D. (2008), Business Management: A Contemporaty Approach, Juta and Co., Cape Town.
 • Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Nowak S. (1985), Metodologia nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 • Nowosielski S., red. (2008), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Nowosielski S., red. (2009), Orientacja procesowa w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Obłój K. (1993), Pasja i dyscyplina strategii, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (2006), Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G. (br.), Elastyczność organizacji - " tańczenie " w turbulentnym otocze-niu, http://wiedzainfo.ue.wroc.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_ w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 17.05.2016).
 • Oświata M. (br.), Jak zarządzanie procesowe może zmienić firmę? http://it-manager. pl/jak-zarzadzanie-procesowe-moze-zmienic-firme/ (dostęp: 15.01.2016).
 • Pagano A. (2009), The Role of Relational Capabilities in the Organization of International Sourcing Activities, "Industrial Marketing Management", Vol. 38, No. 8, s. 903-913.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2005), Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 157-170.
 • Parthasarathy R., Huang C., Ariss S. (2011), Impact of Dynamie Capability on Innovation, Value Creation and Industry Leadership, "Journal of Knowledge Management", Vol. IX, No. 3, s. 59-74.
 • PathakH. (2011), Organizational Change, Dorling Kindersley, Noida.
 • Penc J. (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, AGH - Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków.
 • Peteraf M.A. (1993), The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View, "Strategic Management Journal", Vol. 14(3), s. 179-191.
 • Peters T., Waterman R. (1982), In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, New York, za: P. Nesterowicz (2001), Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pierścionek Z. (2001), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2006), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierzchawka S. (2005), Kultura elastycznej organizacji [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa, s. 262-288.
 • Piesiewicz J. (br.), 7 podstaw sukcesu w biznesie, International Association of Business Communicators, http://nf.pl/manager/7-podstaw-sukcesu-w-biznesie,2,46768,147 (dostęp: 30.04.2017).
 • Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa.
 • Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Platonoff A.L. (2004), System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Platonoff A.L. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S. (2003), Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 19-34, http://www.integracja. 3is.pl/attachments/0000/0500/publikacje_naukowe_022.pdf (dostęp: 25.02.2017).
 • Płoszajski P. (2005), Wstęp: 10 lat w wieku nieciągłości [w:] P. Płoszajski (red.), Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 5-12.
 • Podgórski R.A. (2007), Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Podręcznik angażowania interesariuszy, T. 1 : Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - przewodnik (2012), Bizarre, Warszawa.
 • Popper K. (1997), Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Ki W, Warszawa.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (1996), Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Prahalad O.K., Ramaswamy V. (2000), Co-Opting Customer Compétence, "Harvard Business Review", No. 78(1), s. 79-87.
 • Prahalad O.K., Hamel G. (1990), The Core Compétence of the Corporation, "Harvard Business Review" May-June, za: M.J. Stankiewicz (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń, s. 211.
 • Prokopowicz P. (2008), Zaufanie w życiu i w organizacji, http://ludzielubia pracowac.blogspot.com/2008/03/zaufanie-w-zyciu-i-w-organizacji.html (dostęp: 5.07.2016).
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Rafało M. (2013), Zarządzanie dynamiczne - podejście wielowymiarowe, "Economics and Management", nr 1, s. 65-83.
 • Rajzer M. (2009), Relacje w paradygmatach marketingu [w:] K. Bilińska-Reformat (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, Warszawa, s. 50-60.
 • Reddy R.J. (2004), Business Environment, APH Publishing, New Delhi.
 • Reina M., Reina D. (2015), The Truth about Trust and Betrayal, "Associations Now" April, s. 53-59.
 • Ring P.S., Ven A.H. van de (1992), Structuring Cooperative Relationship between Organizations, "Strategic Management Journal", Vol. 49, No. 7, s. 483-498.
 • Ring P.S., Ven A.H. van de (1994), Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationship, "Academy of Management Review", Vol. 19, No. 1, s. 90-118.
 • Rockart J. (1979), Chief Executives Define Their Own Information Needs, "Harvard Business Review" March/April, Vol. 57, s. 81-92.
 • Rogoziński K., red. (2006), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa.
 • Rokita J. (2006), Teoretyczne podstawy koncepcji dynamiki zarządzania strategicznego, "Studia Ekonomiczne", nr 37, s. 15-33, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_ upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_3 7/01 ,pdf (dostęp: 3.03.2016).
 • Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej, Difin, Warszawa.
 • Romanowska M. (2002), Przedsiębiorstwo doskonale w świetle współczesnych koncepcji zarządzania [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Romanowska M. (2007), Trwale wartości zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Prace Naukowe, Seria Zarządzanie i Marketing, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Rotter J.B. (1967), A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust, "Journal of Personality", Vol. 35, s. 651-665.
 • Rousseau D.M., Sitkin S.B., Burt R.S., Camerer C. (1998), Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 3, s. 393-404.
 • Rudawska I. (2009), Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na relacjach rynkowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 9, s. 13-21.
 • Ruf B., Muralidhar K., Brown R., Janney J., Paul K. (2001), An Empirical Investigation of the Relationship beUveen Change in Corporate Social Performance and Financial Performance: A Stakeholder Theory Perspective, "Journal of Business Ethics", Vol. 32, s. 143-156.
 • Rupik K. (2009), Istota i zakres relacji [w:] K. Bilińska-Reformat (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, Warszawa, s. 60-70.
 • Sankowska A. (2009), Pomiar zaufania interorganizacyjnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 69-74.
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 • Sawhney M., Zabin J. (2002), Managing and Measuring Relational Equity in the Network Economy, "Journal Academy of Marketing Science", Vol. 30, No. 4, s. 313-332.
 • Schein H. (1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, "Sloan Management Review" Winter, s. 3-16.
 • Schreiner M., Corsten D. (2004), Integrating Perspectives: A Multidimensional Construct of Collaborative Capability [w:] M.M. Beyerlein, D.A. Johnson, S.T. Beyerlein (eds.), Complex Collaboration: Building the Capabilities for Working across Boundaries, Elsevier, London, s. 125-159.
 • Schuman H. (2013), Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Seligman A.B. (1997), The Problem of Trust, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Sheffi Y. (2005), Building a Culture of Flexibility, "World Trade" December, s. 26-29.
 • Sikorski Cz. (2012), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Singh R.P. (2001), A Comment on Developing the Field of Entrepreneurship through the Study of Opportunity Recognition and Exploitation, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 1, s. 10-12.
 • Sink D.S., Morris W.T., Johnston C.S. (1995), By What Method? HE Engineering and Management Press, Norcross, za: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz (2009a), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 56.
 • Sitko-Lutek A. (2007), Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 50-55.
 • Sitko-Lutek A., Jakubczak J. (2014), Kultura międzyorganizacyjna w perspektywie międzynarodowej [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Kompetencje i kultura międzyorganizacyjna w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 129-164.
 • Skalik J. (1997), Współczesne kierunki i formy zmian w organizacjach dynamicznych [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, Prace Naukowe, nr 779, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Skalik J. (2002), Bariery osiągania sukcesu przez firmy rodzinne [w:] K. Jaremczuk, J. Posłuszny (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl.
 • Smith H., Finger P. (2003), Business Process Management: The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa, FL.
 • Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practice" Winter, Vol. 15, No. 1, s. 7-23.
 • Sobczyk M. (2011), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sosenko K. (2003), Zaufanie do organizacji w sytuacji kryzysowej, "Prakseologia", nr 143, s. 259-272.
 • Sprenger R.K. (2009), Zaufanie, MT Biznes, Warszawa.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., red. (1986), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Stańczyk S. (2008), Kultura elastycznej organizacji [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 74-86.
 • Stańczyk-Hugiet E. (201 lb), Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 8-12.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012a), Charakterystyka relacji, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 25-33.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012b), Renta ekonomiczna dźwignią sieci międzyorganizacyjnych [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 86-92.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012c), Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 249-269.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strzelecka R. (2015), Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1(50), t. 1, s. 68-87, http://pz.wz. uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_l_2015_stanczyk-hugiet_strzelecka.pdf (dostęp: 23.03.2017).
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 • Suchman D.P., King S.S. (1995), Communication and High Speer Management, State University of New York Press, Albany, NY, za: W.M. Grudzewski, A.K. Koźmiński (1996), Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 6.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sułkowski Ł. (2002), Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji? "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4/2, s. 9-20.
 • Sull D.N. (2006), Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw', PWE, Warszawa.
 • Szelągowski M. (2013), Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(38), s. 41-56.
 • Szelągowski M. (2007), Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi - przesłanki koncepcji, http://dyrekcja.pl/articles/mgt/dynamicznel (dostęp: 30.04.2017).
 • Sztompka P. (1998), Zaufanie - podstawa relacji społecznych [w:] Krytyczna teoria organizacji, z. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, s. 9-24.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie -fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Szymczak M" red. (2002), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Taylor W.C., La Barre P. (2007), Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, MT Biznes, Warszawa.
 • Teece D J" Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamie Capabilities and Strategie Management, "Strategie Management Journal", Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
 • Tomkins C. (2001), Interdependencies, Trust and Information in Relationships, Alliances and Networks, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 26(2), s. 161-191.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa: Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolter Kluwer, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014), Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu. Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 11(272), s. 153-178.
 • Walczak W. (2010), Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, "E-mentor", nr 4(36), http://www.e-mentor.edu. pl/artykul/index/numer/36/id/775 (dostęp: 14.04.2016).
 • Wałecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 294-338.
 • Walter A., Auer M" Ritter T. (2006), The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-off Performance, "Journal of Business Venturing", Vol. 21, No. 4, s. 541-567.
 • Ward A., Smith J. (2003), Trust and Mistrust. Radical Risk Strategies in Business Relationships, Wiley, New York.
 • Wereda W. (2009), Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa.
 • Wernefelt B. (1984), A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, No. 2, s. 171-180.
 • Westerlund M., Rajala R., Leminen S. (2008), SME Business Models in Global Competition: A Network Perspective, "International Journal of Globalisation and Small Business", Vol. 3, s. 342-358.
 • Wiatrak A.P. (2015), Więzi międzyorganizacyjne, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1(50), t. 1, s. 182-196, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-miedzyorganizacyjne
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.