PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 2 | 320--335
Tytuł artykułu

Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych - zakres dopuszczalnej regulacji

Warianty tytułu
Shaping the higher education system in Poland by way of executive and internal acts - the permissible regulation scope
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie możliwości regulacji spraw dotyczących szkolnictwa wyższego w aktach wykonawczych i wewnętrznych. Na tle zasady autonomii szkół wyższych i zasad dotyczących tworzenia prawa, w szczególności zasad wydawania rozporządzeń, zarysowano dopuszczalne granice delegowania materii odnoszącej się do szkolnictwa wyższego do rozporządzeń, a także aktów wewnętrznych szkół wyższych. Wskazano też, że nieprawidłowy podział materii między ustawę a rozporządzenie nie tylko narusza konstytucyjne reguły tworzenia prawa, ale też jest sprzeczny z ochroną zaufania podmiotów do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadą podziału i równowagi władzy. Wadliwe kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego nie sprzyja jakości kształcenia oraz prowadzeniu badań naukowych. Utrudnia to również realizację wolności nauki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the possibility of regulating matters concerning higher education and its institutions in executive and internal acts. It presents the acceptable limits of posting matters relating to higher education to regulations, as well as internal acts of higher education institutions. These limits are described taking into account the principle of autonomy of higher education institutions, as well as the rules on the creation of law, in particular the rules for issuing regulations. It was also pointed out that the incorrect division of matter between act of parliament (statute) and the regulation violates constitutional rules of law creation. It is also contrary to the protection of entities' trust in the state and law and the principle of division and balance of power. Faulty formation of the higher education system is not good to the quality of education and conducting scientific research. It hinders the implementation of the freedom of science. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
320--335
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012.
 • Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016.
 • Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016.
 • Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23-39.
 • Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39-75.
 • Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67-97.
 • Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004(2).
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011.
 • Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.
 • Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105-115.
 • Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988.
 • Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - prawo - organizacja, Rzeszów 2008.
 • Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004.
 • Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.
 • Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Legislacyjny" 2007, 1.
 • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012.
 • Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531812

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.