PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 48 Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce | 51--73
Tytuł artykułu

Specyfika wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce w kontekście literatury naukowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specificity of the Regional Village Renewal Programmes in Poland in the Context of Academic Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odnowa wsi jest w Polsce realizowana za pomocą wojewódzkich programów odnowy wsi już od 1997 r. Programy te różnią się od siebie. Istnieje także rozdźwięk między tym, czym odnowa jest w praktyce, a czym powinna być lub jest w literaturze naukowej. Praca ma dwa cele: 1) określenie charakterystyk wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce i ich orientacji na poszczególne wymiary odnowy (materialno- przestrzenny, ekonomiczny i społeczny), 2) określenie stopnia, w jakim wojewódzkie programy odnowy wsi nawiązują do cech i celów odnowy wsi w świetle literatury naukowej. Analizie poddano ponad 350 uchwał i załączników do uchwał sejmików lub zarządów województw, które posiadały lub posiadają wojewódzkie programy odnowy wsi, podjętych do końca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach kontaktowano się z przedstawicielami urzędów marszałkowskich w celu pozyskania informacji. Ponadto podjęto studia literatury dotyczącej odnowy wsi. Wybrane wnioski: 1) na poziomie założeń ogólnych wojewódzkich programów odnowy wsi, które są ze sobą zbieżne, odnowa ma bardzo rozległe cele i wpisuje się w każdy z wymiarów odnowy wsi, 2) można wyróżnić następujące typy wojewódzkich programów odnowy wsi: "motywacyjne", "dotacyjne" oraz mieszane, 3) założenia programów niejednokrotnie przeceniały rezultaty zakładanych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę cele przedsięwzięć i nakłady finansowe, 4) na poziomie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów odnowy wsi urzeczywistniane są wymiary materialno-przestrzenny i częściowo społeczny odnowy wsi.(abstrakt oryginalny)
EN
Village renewal has been realised in Poland via regional village renewal programmes since 1997. The programmes have differed from each other and consequently they have implemented renewal in a diverse way. Moreover, one should note that there is a dissonance between what village renewal is in practice and what it should be according to academics. The paper possesses two aims: 1) to determine characteristics of the regional village renewal programmes in Poland and to reveal how they correspond to particular village renewal dimensions (physical-spatial, economic and social), 2) to determine the extent to which the programmes refer to village renewal features and fulfil its aims in the context of the academic theory of village renewal. More than 350 regional councils and boards' resolutions and attachments to resolutions up to and including the year 2016 have been analysed. These include regions where the village renewal programmes operated in the past or are still in operation. Where appropriate, the author contacted respective marshal offices to obtain information. Moreover, literature review has been conducted. Selected conclusions: 1) regarding general principles of the regional village renewal programmes -they are similar to each other, and the village renewal has got broad aims and contributes to each dimension, 2) the following types of the regional programmes can be identified: "incentive", "subsidy" and mixed, 3) the general principles of the regional programmes many times overestimated the results of the operations conducted as part of the programmes, given the aims of the operations and their expenditure, 4) concerning the operations themselves, these fulfil only the physical-spatial and partly the social dimension of the renewal.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209-224.
 • Crang M., Thrift N., 2000, Introduction, [w:] M. Crang, N. Thrift (red.), Thinking Space, Routledge, London, s. 1-30.
 • Crouch D., 2006, Tourism, consumption and rurality, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage, London, s. 355-364.
 • Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3, 25, s. 85-94.
 • Halfacree K., 2012, Diverse ruralities in the 21st century: From effacement to (re-)invention, [w:] L.J. Kulcsar, K.J. Curtis (red.), International Handbook of Rural Demography, (International Handbooks of Population, 3), Springer Netherlands, s. 387-400.
 • Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 51-66.
 • Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77-86.
 • Kranjcevic J.,2000, Toward the discussion on village renewal in Croatia, Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung, 41, 5, s. 202-205.
 • Magel H., 1991, Europäische Aufgabe Dorf- und Landschafsentwicklung. Aktuelle Anmerkungen zum Stellenwert und Weg der Ländlichen Neuordnung in Bayern, Zeitschrift für Vermessungswesen, 116, 8-9, s. 325-332.
 • Magryś W., Regionalne programy odnowy wsi w Polsce na przykładzie województwa śląskiego (manuskrypt, 9 stron).
 • Marsden T., 1999, Rural futures: The consumption countryside and its regulation, Sociologia Ruralis, 39, s. 501-520.
 • McArdle K., 2012, What makes a successful rural regeneration partnership? The views of successful partners and the importance of ethos for the community development professional, Community Development, 43, 3, s. 333-345.
 • Murdoch J., Pratt A., 1993, Rural studies: Modernism, postmodernism and the "post rural", Journal of Rural Studies, 9, s. 411-427.
 • Osborne S.P., Williamson A., Beattie R., 2004, Community involvement in rural regeneration partnerships: Exploring the rural dimension, Local Government Studies, 30, 2, s. 156-181.
 • Peter H., Fengler B., Moser A., 2013, Welches Potenzial bietet die Dorferneuerungsförderung in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein zur Innenentwicklung von Dörfern?, Raumforsch Raumordnung, 71, s. 49-64.
 • Podkarpacki program odnowy wsi na lata 2011-2016, 2011, Załącznik do uchwały nr 96/2207/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011 roku.
 • Pomorski program odnowy wsi na rok 2006, 2006, Załącznik do uchwały nr 799/XLIV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2006 roku.
 • Pospech P., 2014, Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic, Journal of Rural Studies, 34, s. 96-107.
 • Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, 2006, Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/1/2006 z dnia 22 maja 2006 roku.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 2005-2013, 2005, Załącznik do uchwały nr 558/XXXV/05 Samorządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 roku.
 • Rodale R., 1987, Revitalizing rural America from the bottom up, Forum for Applied Research & Public Policy, 2, 3, s. 45-47.
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 listopada 2011 w sprawie konieczności wznowienia realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa 2011. Źródło: http://www.silesia.org.pl (dostęp: wrzesień 2015).
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., 2012, Załącznik do uchwały nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, 2006, Rzeszów.
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, 2005, Załącznik do uchwały nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2006, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 • Surmacz M., Magryś W., 2016, Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 41, s. 121-143.
 • Śmigielska M., 2004, Miejsce i znaczenie programu "Odnowy wsi" w procesie rozwoju regionu Śląska Opolskiego, [w:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, Kielce, s. 145-150.
 • Świętokrzyski Program Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć, 2007, Załącznik do uchwały nr IX/153/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2007 roku.
 • Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, 2012, Załącznik do uchwały nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, 2015, Załącznik do uchwały nr IV/88/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć... - Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Wilczyński R., 2005, Opolski programu odnowy wsi i odnowa wsi w Polsce w perspektywie polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (manuskrypt). Źródło: http://www.odnowawsi. eu (dostęp: styczeń 2017).
 • Wilczyński R., 2007a, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 181-195.
 • Wilczyński R., 2007b, Wprowadzenie, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13-19.
 • Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247-255.
 • Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2, 175, s. 121-147.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532158

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.