PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 48 Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce | 75--101
Tytuł artykułu

Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Village Renewal as a Factor Activating Local Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przybliżenie poziomu realizacji, zróżnicowania przestrzennego oraz efektów działania "Odnowa i rozwój wsi" wdrażanego poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). Skala środków zaangażowana w realizację programu powoduje, iż był to jeden z najsilniej oddziaływujących instrumentów w zakresie poprawy jakości życia na wsi. Ponadto działanie to stanowiło impuls aktywizujący wewnętrzny potencjał poszczególnych jednostek terytorialnych, w tym pobudzenie do działania społeczności lokalnych. W celu możliwie pełnego rozpoznania znaczenia i skali oddziaływania programu odnowy wsi, analizę przeprowadzono w różnych skalach przestrzennych, tj. krajowej oraz regionalnej (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) i lokalnej - przykłady inwestycji w wybranych gminach/miejscowościach. W analizie wykorzystano wskaźniki charakteryzujące wybrane elementy kapitału społecznego stanowiące tło oceny poziomu absorpcji środków i aktywności mieszkańców w aplikowaniu o środki z programu odnowy wsi.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to present the level of realization, spatial differentiation and the effects of the "Village renewal and development" measure implemented through the Rural Development Program 2007-2013 (RDP). The scale of resources involved in the implementation of the program implies that it was one of the strongest impacting instruments in the field of improving the quality of rural life. In addition, this activity was an impulse activating endogenous potential of individual territorial units, including stimulation of local communities. In order to fully identify the significance and scale of the rural renewal program, the analysis was carried out at various spatial scales, i.e. national and regional (on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship) and local - examples of investments in selected municipalities/towns. The analysis involved indicators characterizing selected elements of social capital for the purpose of assessing the level of funds absorption and activity of residents in applying for funds within the village renewal program.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamiak Cz., Rudnicki R., 2016, Ocena spójności terytorialnej obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania funduszy unijnych, [w:] D. Kołodziejczyk (red.), Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski, IERiGŻ, Monografie Programu Wieloletniego, 41, Warszawa, s. 112-166.
 • Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 71-85.
 • Biczkowski M., Grabowska A., 2015, Odnowa wsi w świetle wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, s. 25-31.
 • Chudy W., 2011, Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, s. 97-106.
 • Czapiewska G., 2011. Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3 (25), WSZiA, Zamość, s. 85-94.
 • Idziak W., Wilczyński R. 2013, Odnowa wsi: przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Studia i analizy statystyczne, 2013, GUS, Warszawa.
 • Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska (red.), Odnowa wsi - między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13-46.
 • Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Klekotko M., 2005, Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatelskie? O problemach badania obywatelskości ludności wiejskiej, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 107-117.
 • Kłodziński M., 2007, Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 87-104.
 • Koreleski K. 2007: Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, 1, Kraków, s. 19-26.
 • Kutkowska B., Pilawka T., 2012, Program odnowy wsi jako instrument wzmacniający jakość kapitału społecznego, Roczniki Naukowe SERiA, XIV, 3, s. 232-237.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Ray C., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27 (3), s. 345-362.
 • Rudnicki R., Kozłowski L., 2012, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego - diagnoza prospektywna (2002-2010) i wizja rozwoju do 2050 r., Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 95-127.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info, Poznań.
 • Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99-116.
 • Wilczyński R., 2012, Społeczność wiejska jako aktywny podmiot rozwoju - możliwości i ograniczenia, [w:] Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, materiały z Forum Debaty Publicznej pt. "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju", Warszawa, s. 33-35.
 • Wójcik M., 2010, Struktura i działanie - społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa Wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186-201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.