PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 337--351
Tytuł artykułu

Zarządzanie w działach związanych z obronnością państwa według opinii studentów bezpieczeństwa

Warianty tytułu
Management in Departments Connected with State Defense According to the Opinions of Security Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne zarządzanie państwem poprzez jego struktury w warunkach niepewności geopolitycznej i cyklów koniunkturalnych gospodarki, przy wykorzystaniu zasobów ludzkich jest wyzwaniem dla kierujących elit. Kluczowym czynnikiem budowania nowoczesnego państwa są kadry jako jego nierozłączny element. Jak przewidują specjaliści z tej dziedziny należy przewidywać możliwość rozwiązywania problemów społeczno-politycznych i gospodarczych, które mogą jeszcze wystąpić, a których przebieg i generujące się przy tym potencjalne zagrożenia są na dzień dzisiejszy jeszcze trudne do opisania, a tym bardziej do zdefiniowania. Wszystko to przy rodzących się nowych zagrożeniach w sferze cyberprzestrzeni jako dominujących w obecnych i przyszłych czasach. W historii ciągłości państwa powstało wiele aktów normatywnych, które mają za zadanie opisać ramy jego funkcjonowania - cały czas ulegają one procesowi ewaluacji. W telegraficznym skrócie zostaną przedstawione akty prawne regulujące badany problem ze szczególnym uwzględnieniem resortów "siłowych" związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa. Zostaną opisane formy językowe, zwroty pojęciowe (decyzja, zarządzenie, rozkaz, polecenie służbowe), nie wszystkie z nich są typowe tylko dla tych resortów. Bezpieczeństwo państwa tworzy cała gospodarka narodowa. Artykuł ma na celu encyklopedyczne przedstawienie tych pojęć tylko ze względu na rozmiary publikacji, jednakże na tyle dokładnie, aby poznać cel artykułu. Natomiast ich zrozumienie zostanie poddane badaniu na populacji studentów studiujących kierunki bezpieczeństwa. Jak przewidują autorzy wyniki badań mogą posłużyć potwierdzeniu słuszności planów nauczania lub ich modyfikacji z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary state management by its structures using human resources is a challenge for the elite leaders during geopolitical uncertainty and economic cycles. The key factor in building a modern state is the staff as its inseparable element. As predicted by specialists in this area, it is necessary to anticipate the possibility of solving socio-political and economic problems that may yet occur, and whose course as well as the potential threats are still difficult to describe, let alone define. All this with new threats emerging in the sphere of cyberspace as dominant in present and future times. In the history of the state's continuity, many normative acts have been created, which are designed to describe the framework of its functioning - they are constantly subject to change. In brief, the legal acts regulating the examined problem will be presented, with particular emphasis on the "force" ministries directly related to the security of the state. Linguistic forms, conceptual phrases (decision, order, service order) will be described, not all of them are typical only for these ministries. State security is created by the entire national economy. The article aims at an encyclopedic presentation of these concepts only because of the size of the publication, which is still large enough to show the purpose of the article. However, their understanding will be examined on the population of students taking security courses. As the authors predict, the research results may be used to confirm the validity of teaching plans or their modifications with the use of innovative solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
337--351
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
 • 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.).
 • 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r., nr 12, poz. 68 ze zm.).
 • 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
 • 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.
 • 7. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r., poz. 906).
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz.U. nr 3, poz. 21).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065).
 • 10. Decyzja nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 338).
 • 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 • 12. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 99).
 • 13. http://isp.policja.pl/isp/e-czytelnia/1425,Zlecanie-zadan-sluzbowych-w-Policji-Zarys-problematyki. html.
 • 14. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001257.
 • 15. http://www.akademia.mil.pl/historia-i-zadania/miedzy-tradycja-a-przyszloscia_aszwoj.html.
 • 16. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
 • 17. https://www.wspol.edu.pl/g/uczelnia/o-szkole.
 • 18. isp.policja.pl/download/12/1250/zlecanie.pdf.
 • 19. Platon - biografia, http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/platon.pdf.
 • 20. Rząd Tadeusza Mazowieckiego - między PRL a III RP, http://muzhp.pl/pl/c/1381/rzad-tadeusza- mazowieckiego-miedzy-prl-a-iii-rp.
 • 21. Schematyczna ilustracja fotosyntezy, https://www.google.pl/search?q=proces+fotosyntezy& client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FWaLRfEIgA7uJM% 253A%252Cs8jDVUlS0wDrzM%252C_&usg=__juzK4Q2HJPF-8AVE0XbAmXdfGhs% 3D&sa=X&ved=0ahUKEwjv4uGHo4TYAhUGU1AKHfCQCuoQ9QEITDAH
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532466

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.