PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 47 | 12
Tytuł artykułu

E-prywatność w perspektywie ustawodawcy unijnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
e-Privacy in EU Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynku nowych technologii polegający w dużej mierze na zbieraniu danych i dokonywaniu na nich operacji, szczególnie komercyjnych może stanowić istotne zagrożenie dla prawa dla prywatności użytkowników sieci. W obliczu wyzwań jakie pociąga za sobą rozbudowana infrastruktura informatyczna autorka podejmuje się oceny prawnej kondycji prawa do prywatności w łączności elektronicznej w perspektywie dotychczasowych regulacji unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analizie na tle orzecznictwa poddane zostanie funkcjonowanie prawa do bycia zapomnianym, a także wybrane zagadnienia wdrażanych rozwiązań rozporządzenia 2016/679 (RODO). (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the market of new technologies which mostly involves collecting and processing data that are mainly commercial in character may pose a significant threat to the right to privacy of web users. Considering the challenge that results from a developed IT infrastructure, the author aims at the legal assessment of the right to privacy in e-communication in the light of the present EU regulations and the judgements of the UE Tribunal of Justice. The article presents the analysis of legislation regarding the right to be forgotten and the selected implementation issues of Regulation 2016/679 (GDPR). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] Bielak-Jomaa E. (red.), Lubasz D.(red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, LEX/el. 2018.
 • [2] Czerniawski M., Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, "Europejski Przegląd Sądowy" 05/2015.
 • [3] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, (Dz. Urz. UE L 281 z 23.11.1995, s. 31 z późn. zm.).
 • [4] Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, (Dz. U. L 178, 17/07/2000 P. 0001 - 0016).
 • [5] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej, (Dz. Urz. WE L 201 z 2002 r., s. 37 ze zm.).
 • [6] Kamiński I. C., Warso Z., Czy można zniknąć z Google'a? Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González (C-131/12), w: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, "Wirtualne media - realne problemy", Warszawa 2014.
 • [7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej", KOM(2010) 609, Bruksela 2010.
 • [8] Mednis A., Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy o dyrektywie Unii Europejskiej, PiP 1997, z. 6.
 • [9] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.1977.38.167).
 • [10] Orwell G. Rok 1984, Warszawa 2003.
 • [11] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. http://ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc.
 • [12] Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/60/251 z dnia 15 marca 2006 r.
 • [13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (DzU UE L 119/1 4.05.2016).
 • [14] Safjana M., Prawo do ochrony życia prywatnego [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997.
 • [15] Sieńczyło-Chlabicz J., Ochrona prywatności osób powszechnie znanych w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
 • [16] Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Kraków 2007, s. 53-113; J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004.
 • [17] Szymielewicz K., Adamska W., Śledzenie i profilowanie w sieci: W czym problem? Co się zmieni w prawie? Jak może wyglądać przyszłość?, Warszawa 2017.
 • [18] The UN Human Rights Council, Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 29.06.2012, A/HRC/20/L.30.
 • [19] The UN Human Rights Council, Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 20.06.2014, A/HRC/26/L.24.
 • [20] The UN Human Rights Council, Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 27.06.2016, A/HRC/32/L.20.
 • [21] Traktat Lizboński z Lizbonie z 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1 ze sprost.).
 • [22] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j.).
 • [23] Wujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012.
 • [24] Wyrok TSUE w sprawie Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Españo-la de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González z dnia 13 maja 2014 r., C131/12,
 • [25] Wyrok TSUE w sprawie Lindqvist z dnia 6 listopada 2003 r., C101/01, pkt 25,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.