PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 142--157
Tytuł artykułu

Metodyczne problemy techniki ankietowej w badaniach zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodological Problems of Questionnaire Technique in The Research of Risk Management in Local Self-Governments Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę metodyki badań nad implementacją zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Poprzez analizę badań omawianych w piśmiennictwie naukowym, krytyczny przegląd literatury oraz własne doświadczenie zawodowe uzasadniono tezę, że badania nad wdrażaniem zarządzania ryzykiem przez jednostki samorządu terytorialnego opierające się na ankietach nie dają wyników o racjonalnej pewności. Autorka proponuje metodykę badawczą opartą na wywiadzie oraz analizie dokumentów. Użycie ankiety dopuszcza jako narzędzie pomocnicze. Zastosowanie zaproponowanych metod badawczych autorka warunkuje nabyciem wiedzy i umiejętności technicznych, jak i odczytu przekazu behawioralnego(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses some of the methodological issues that arise when analysing the implementation of risk management in local government units. The thesis that research on the implementation of risk management by local government units based on surveys does not give reasonable results is justified by analyzing the research discussed in the scientific literature, a critical literature review and basing on author's own professional experience. The author proposes a research methodology based on interviews and document analysis. The questionnaire is allowed to be used as an auxiliary tool. Application of the proposed research methods is determined by the acquisition of technical knowledge and skills, as well as the reading of non-verbal communication(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarski A., 2001, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Bovens M., 2005, Public accountability, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., C. Pollitt, The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press.
 • Bryman A., 2008, Of methods and methodology, "Qualitative Research in Organizations and Management", Vol. 3, No. 2.
 • Buck T., Shahrim A., 2006, The Translation of Corporate Governance Changes Across National Cultures: The Case of Germany, "Journal of International Business Studies, Vol. 36, No. 1.
 • Buła P., 2003, Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Cohen L., Manion L., 1986, Research methods in education, Croom Helm, London.
 • Czakon W. (red.), 2016, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Czernek K., 2016, Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Denzin N.K., 1970, The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing Co., Chicago.
 • Denzin N., Lincoln Y.S., 1994, Introduction: Entering the field of qualitative research, [w:] Handbook of qualitative research, eds. N.K. Denzin, Y.W. Lincoln, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Dudziak M., Szpakowska E., 2013, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych, [w:] Zarządzanie i finanse, "Journal of Management and Finance", nr 1, cz. 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Dyduch W., 2016, Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Dyer J., Nobeoka K., 2000, Creating and Managing a High Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case, "Strategic Management Journal", vol. 21.
 • Dziel E., 2011, Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, nr 1(5), Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, "Edukator".
 • Field A.P., 2001, Meta-Analysis of Correlation Coefficients: A Monte Carlo Comparison of Fixed- and Random- Effects Methods, "Psychological Methods", no. 2.
 • Flejterski S., 2007, Metodologia finansów, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Gadamer H.G., 1993, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków.
 • Given L.M., 2008, The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Sage Publications.
 • Glass G.V., 1976, Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research, "Review of Research in Education", no. 10.
 • Gondek A., Mazur K., 2016, Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Goode W.J., Hatt P.K., 1952, Methods in Social Research, New York-Toronto-London.
 • Grix J., 2004, The foundations of research, Palgrave Macmillan, London.
 • Hillson D., 2006, Risk Management in Practice, [w:] P. Dinsmore, J. Cabanis-Brewin (eds.), AMA Handbook of Project Management, Second Edition, American Management Association.
 • Jajuga K., 2007, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T., 2007, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janasz K., 2009, Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jedynak T., 2010, Ryzyko w działalności gospodarczej - metody oceny oraz techniki zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 8.
 • Jennison B., 2004, Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T., 2006, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, wyd. 2 rozszerzone, Difin, Warszawa.
 • Klimas P., 2016, Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Klimczak K.M., 2009, Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Kogut B., Ragin Ch., 2006, Exploring Complexity when Diversity is Limited: Institutional Complementarity in Theories of Rule of Law and National Systems Revisited, "European Management Review", Vol. 3.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56).
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Langley A., 1999, Strategies for Theorizing from Process Data, "Academy of Management Review", Vol. 15.
 • Martyniuk O., Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce - wyniki badań empirycznych, www.jmf.wzr.pl (dostęp: 22.03.2017).
 • Mayer T., 1996, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2003, Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej.
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej w 2012 r.
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym, sprawozdanie roczne.
 • Ministerstwo Finansów, 2016, Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Ministerstwo Finansów, 2017, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Nr 1 (21).
 • Mintzberg H., Waters J., 1985, Of Strategies, Deliberate and Emergent, "Strategic Management Journal", Vol. 6, No. 3.
 • Niemczyk J., 2016, Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych, [w:] W. Czakon (red.),
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • O\'Donoghue T., Punch K., 2003, Qualitative Educational Research in Action: Doing and Reflecting, Routledge, London-New York.
 • Rosiek I., 2014, Motywacyjny aspekt dokonywania samooceny systemu zarządzania przez pracowników w sektorze publicznym, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 9(270), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Rosiek I., 2016, Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Saxenian A., 1996, Regional Culture and Competition in SilliconValley and Route 128, 2nd edition, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Schutz A., 1973, Concept and theory formation in the social sciences, [w:] Alfred Schutz collected papers I: The problem of social reality, ed. M. Natanson, Martinus Nijhoff, The Hague.
 • Scott J., Carrington P.J. (eds.), 2012, Sage Handbook of Social Network Analysis, Sage, London.
 • Shah S., Corley K., 2006, Building Better Theories by Bridging the Qualitative-Quantitative Divide, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 8.
 • Siggelkow N., 2007, Persuasion with case studies, "Academy of Management Journal", Vol. 50, No. 1.
 • Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, PWN, sjp.pwn.pl (dostęp: 23.03.2017).
 • Sołtysiak M., 2016, Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w opiniach społecznych, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXIV.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2016, Metody eksperymentu i symulacji w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon(red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Stachak S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Suddaby R., 2006, From the editors: What grounded theory is not?, "Academy of Management Journal", Vol. 49, No. 4.
 • Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., 2016, Metodologia zarządzania - od fundamentalizmu do pluralizmu, [w:] W. Czakon(red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Szczepański J., 1971, Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I., Wójtowicz A., 2015, Model rejestru ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 2.
 • Szlachcic B., 2014, Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 103.
 • Sztumski J., 2010, Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 • Tranfield D., 2002, Formulating the Nature of Management Research, "European Management Journal", Vol. 20, No. 4.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 • Verschuren J.M., 2003, Case Studies as a Research Strategy: Some Ambiguities and Opportunities, "International Journal of Social Research Methodology", Vol. 6, Nr 2.
 • Wachowicz T., 2016, Metody ilościowe w naukach o zarządzaniu - miejsce badań operacyjnych i modelowania ekonometrycznego, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Winiarska K., 2016, Ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - wyniki badań ankietowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 86(142).
 • Wiśniewski W., 1963, Wpływ sposobu stawiania pytań w ankiecie na rodzaj odpowiedzi, Studia Socjologiczne, nr 4.
 • Wójcik P., 2013, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor, nr 1 (48).
 • www.saksap.pl (dostęp: 23.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.