PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 47 | 69--83
Tytuł artykułu

Turystyka wśród celów życiowych studentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism among Students' Life Goals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Zdiagnozowanie miejsca turystyki w planach życiowych studentow kończących studia ekonomiczne.
Metoda. Analiza ilościowa i jakościowa Indywidualnych Planow Rozwoju studentow studiow magisterskich na uczelni ekonomicznej. Proba obejmowała 225 planow opracowanych przez studentow uczestniczących w wykładzie autora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zgromadzonych w latach 2015, 2016 i 2017.
Wyniki. Podrożowanie po świecie stanowi jeden z priorytetowych celow życiowych ponad jednej trzeciej respondentow. Plany turystyczne obejmują wszystkie kontynenty, przy dominacji podroży po Europie. Płeć i tryb studiow są statystycznie nieistotne.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczą tylko jednego wydziału na uczelni ekonomicznej. Stopień ogolności sformułowania celow życiowych uniemożliwia głębszą analizę oczekiwań związanych z formami turystyki.
Implikacje praktyczne. Metoda pozyskania danych oraz precyzyjność planow turystycznych może być wskaźnikiem potencjalnego popytu turystycznego.
Oryginalność. Badania nie dotyczyły wprost popytu turystycznego i stanowią wiarygodne źrodło informacji o rzeczywistej randze turystyki wśrod priorytetow życiowych studentow.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Diagnosing the place of tourism among the life goals of students graduating from economics universities.
Method. Quantitative and qualitative analysis of Individual Development Plans for Master's students at an economic university. The sample consisted of 225 plans prepared by students participating in the authors' lecture undergoing full-time and part-time studies, collected in 2015, 2016 and 2017.
Findings. Traveling around the world is one of the priority life goals of over a third of respondents. Tourist plans cover all continents, with the dominance of traveling around Europe. Gender and study mode are not statistically significant.
Research and conclusions limitations. The research concerns only one faculty at an economic university. The degree of generality regarding the formulation of life goals unable deeper analysis of expectations related to forms of tourism.
Practical implications. The method of obtaining data and the accuracy of tourist plans can be an indicator of potential tourist demand.
Originality. The research did not directly concern tourist demand and is a reliable source of information about the real rank of tourism among students' life priorities.
Type of paper. Presentation of the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Archer B., Cooper C., Ruchanen L. (2005), The Positive and Negative Impacts of Tourism, [w:] Theobald W.F. red., Global Tourism, Elsevier, Amsterdam, s. 79-102.
 • Bandura A. (1986), Social foundation of thought and action: A social cognitive theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Bohdziewicz P. (2010), Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 39-56.
 • Bohdziewicz P. (2014), Współczesne przeobrażenia psychologicznego kontraktu zatrudnienia ich konsekwencje jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] , Antczak Z., Borkowska S., red., Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Hilgard E.R. (1967), Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa.
 • Holden A. (2003), In need of new environmental ethics for tourism, "Annals of Tourist Research", Vol. 30, s. 94-108.
 • Kaczmarska A. (2014), Wybrane czynniki rozwoju turystyki, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P. (2017), Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych - przykłady Wenecji i Barcelony, "Turystyka Kulturowa", nr 2, s. 7-36, www.turystykakulturowa.org.
 • Krause E. (2012), Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów; między wyobrażeniami a strategiami, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Lent R.W., Brown S.D. (2000), Contextual Support and Barriers to Carrier Choice: A Social Cognitive Analysis, "Journal of Counseling Psychology", Vol. 47, No 1, s. 36-49.
 • Muller D., Jansson B. (2007), The Difficult Business of Making Pleasure Peripheries Prosperous: Perspective on Space, Place and Environment in Tourism in peripheries, [w:] Muller D., Jansson B., red., CABI, Perspectives from the Far North and South Cambridge.
 • Niezgoda A. (2011), A survey of Poznań residents on tourism development in the city, [w:] Gołęmbski G., red., Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 99-132.
 • Niezgoda A. (2012), Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, "Ekonomiczne Problemy Usług", Nr 82, Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 697, s. 11-25.
 • Plog S.C. (2001), Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Cornell University, June, s. 13 -24.
 • Plog S.C. (2002),The Power of Psychographics and the Concept of Venturesomeness. "Journal of Travel Research", Vol. 40(3), s. 244-251.
 • Reisinger Y. (2009), International tourism, cultures and behavior, Butterworth- Heinemann, Oxford.
 • Sikorski W. (2005), Aspiracje. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, s. 228-238.
 • Sullivan S. E. (1999),The Changing Nature of Careers: A Review and Research Agenda "Journal of Management", Vol. 25, s. 457- 484.
 • Tosun C., Timothy D., J., Ozturk Y. (2003), Tourism Growth, National Development and Regional Inequity in Turkey, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 11, s. 133-161.
 • Tourism Highlights, ( 2017), UNWTO.
 • Zacher A., Raich F. (2016), The impact of perceived crowding on customer satisfaction. "Journal of Hospitality and Tourism Management", nr 29, s. 88-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.