PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 45--58
Tytuł artykułu

Rola biznesplanu w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of the Business Plan in a Small and Medium-Sized Enterprise Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzenie przedsiębiorstwem w warunkach rynkowych wymaga podejmowania przemyślanych, uzasadnionych merytorycznie i trafnych decyzji. Przed ich podjęciem, należy zbadać dany problem, rozważyć alternatywy jego rozwiązania i dokonać wyboru najlepszego wariantu, przy uwzględnieniu możliwie największej liczby argumentów. Dokumentem, który daje możliwości przeanalizowania i wyboru optymalnych celów działania oraz sposobów ich osiągania jest biznesplan. Jest to narzędzie, które pozwala pozyskać inwestorów czy środki finansowe, a także umożliwia sprawną realizację zadań operacyjnych przy zapewnieniu kontroli nad ich efektami. Pomimo tego, że biznesplan jest powszechnie opracowywanym dokumentem, zdarza się, że przedsiębiorcy nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje ten plan w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem tego opracowania była ocena roli, jaką odgrywa biznesplan w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Przeprowadzone badania potwierdzają, że biznesplan jest ważnym dokumentem stanowiącym wyznacznik działania dla przedsiębiorców. Potwierdza to wysoki udział przedsiębiorstw, które opracowują plany biznesowe swojej działalności. W małych i średnich przedsiębiorstwach tworzone są one głównie w celu oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych przed ich uruchomieniem oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Badane firmy w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują przygotowane wcześniej biznesplany w procesie bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, a zakres ich wykorzystania w największym stopniu uzależniony jest od wielkości firmy. Plany biznesowe odgrywają największe znaczenie w zarządzaniu firmami średnimi, które oprócz funkcji zewnętrznej, dostrzegają i doceniają korzyści związane z optymalizacją i kontrolą działań bieżących, jakie umożliwia plan. Dla firm najmniejszych biznesplany są narzędziem do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, głównie dotacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Company management in market conditions requires making well-thought-out, substantively substantiated and accurate decisions. Before they are taken, the problem should be investigated, alternatives should be considered and the best solution should be chosen, taking into account as many arguments as possible. Business plan is a document that gives an opportunity to analyse and choose the optimal goals of the action and the ways to achieve them. It is a tool that allows to attract investors or financial resources, and enables efficient implementation of operational tasks while ensuring control over their effects. Despite the fact that the business plan is a commonly developed document, it happens that entrepreneurs do not fully use the possibilities offered by this plan in business management. The aim of the study was to assess the importance of the business plan in managing in a small and medium-sized enterprise. The research confirms that the business plan is an important document determining the measure of activity for entrepreneurs. This is confirmed by the high share of enterprises that develop business plans for their operations. In small and medium-sized enterprises, they are mainly created to assess the economic viability of enterprises before they are launched and to acquire external financial resources. The surveyed companies use the previously prepared business plans in the process of day-to-day business management, and the scope of their use depends primarily on the size of the company. Business plans are gaining the greatest importance in the management of medium-sized companies, which in addition to external function, recognize and appreciate the benefits of optimization and control of ongoing activities which allows the plan. For the smallest businesses, business plans are a tool used to acquire external funds, mainly subsidies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Brinckmann J., Grichnik D., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning-performance relationship in small firms, "Journal of Business Venturing" 25/2010.
 • 2. Ciechan-Kujawa M., Biznesplan standardy i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • 3. Ciosk M., Biznesplan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, red. A.-A. Wadlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • 4. Hermaniuk T., Biznesplan. Pytania i odpowiedzi, Difin, Warszawa 2014.
 • 5. Kowalczyk J., Biznesplan, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • 6. Matejun M., Sochacka M., Wykorzystanie biznesplanu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, red. M. Matejun, M. Szczepańczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • 7. Pasieczny J., Biznesplan. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • 8. Ropęga J., Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, 2011.
 • 9. Skrzypek J., Biznesplan - model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2009.
 • 10. Skrzypek J., Biznesplan w 10 krokach, Poltext, Warszawa 2014.
 • 11. Szukalski S.M., Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa 2016.
 • 12. Świerszcz K., Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2010.
 • 13. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWU, Warszawa 2017.
 • 14. Wang C., Walker E.A., Redmond J.L., Explaining the lack of strategic planning in SMEs: The importance of owner motivation, "International Journal of Organisational Behaviour" 2007, 12(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.