PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 516 Zrównoważony rozwój - przedsiębiorczość studencka - społecznie odpowiedzialna uczelnia | 121--132
Tytuł artykułu

Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju - Polska na tle krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Indicators for Measuring Sustainable Development - Poland Against the Background of Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest mierzeniu zrównoważonego rozwoju (ZR) Polski. Głównym jego celem była ocena postępów w realizacji przedmiotowej koncepcji w oparciu o identyfikację i analizę wybranych wskaźników pomiaru ZR. W opracowaniu dokonano analizy czterech przykładowych, subiektywnie wybranych przez autorkę, wskaźników ZR: zagrożenia ubóstwem trwałym, produktywności zasobów, udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz poziomu zaufania wobec instytucji publicznych. Zastosowano dwa rodzaje analiz: statyczną dla porównań międzynarodowych między krajami Unii Europejskiej prowadzoną dla roku 2015 oraz dynamiczną obejmującą lata 2008-2015 lub 2008-2016 dla Polski. Na podstawie porównań międzynarodowych wyprowadzono wniosek o niskiej pozycji naszego kraju w zakresie wszystkich analizowanych wskaźników na tle pozostałych państw unijnych. Badania na szczeblu krajowym wskazują na pozytywne tendencje w zakresie wartości badanych wskaźników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to measure the sustainable development (SD) in Poland. Its main goal was to assess the progress in the implementation of the concept based on the identification and analysis of SD measurement indicators. The study analyzed four examples of SD indices subjectively selected by the author: persistent poverty risk, resource productivity, share of energy from renewable sources in final gross energy consumption and the level of trust in public institutions. Two types of analysis were used: static for international comparisons between EU countries carried out in 2015 and dynamic covering 2008-2015 or 2008-2016 for Poland. On the basis of international comparisons, an application was drawn about the low position of our country in all analyzed indicators compared to other EU countries. Research at the national level, covering the years 2008-2016 or 2008-2015, indicates positive trends in the value of the analyzed indicators.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balas A., Molenda A., 2016, Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2(80).
 • Environmental Indicators: Typology and Use in Reporting, 2003, EEA, Kopenhaga. http://wskaznikizrp.stat.gov.pl, (01.12.2017).
 • https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl, (10.01.2018).
 • Katoła A., 2013, Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej , ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 57.
 • Korol J., 2008, Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998-2005, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 • Lewandowska A., 2014, Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, ACTA ELBINGENSIA, Kwartalnik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Prawo, Administracja, Zarządzanie publiczne, z. 10, t. XXIII, nr 4.
 • Myck M., 2016, Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, CenEA Working Paper, No. 1.
 • Nowakowski K., 2008, Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., http://www.unic.un.org.pl (10.02.2018).
 • Rokicka E., Woźniak W., 2016, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ruzik-Sierdzińska A., 2017, Czy program "Rodzina 500+" wywołał efekt na rynku pracy?, Instytut Obywatelski, Analiza 2017, http://www.instytutobywatelski.pl (02.01.2018).
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Szyja P., 2014, Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarki, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(70).
 • Trzepacz P., Zasady i mierniki zrównoważonego rozwoju, [w:] Trzepacz P. (red.), Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2012.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
 • Zalewska M., Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski, Materiały IX Kongresu Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl (03.01.2018).
 • Zimny A., 2015, Statystyczny portret Polski i Norwegii w świetle wskaźników zrównoważonego rozwoju, ZN PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.