PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 337 | 203--218
Tytuł artykułu

The Role of Housing in the Spatial Distribution of Unemployment in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola zasobów mieszkaniowych w różnicowaniu stanów lokalnych rynków pracy w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zagadnienia rynku pracy i mieszkalnictwa stanowią ważką część problematyki nauk społecznych, jakkolwiek analiza przestrzennego zróżnicowania stanów rynków pracy i zasobów mieszkaniowych nie jest dominującą kwestią badawczą. Relacje między miejscem zamieszkania a miejscem pracy postrzegane są głównie przez pryzmat dojazdów do pracy, co nie wyczerpuje problematyki. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu trwałość zróżnicowań stanów lokalnych rynków pracy zależy od struktury i dostępności zasobów mieszkaniowych. Warunkiem koniecznym migracji stałej z miejsc, w których pracy brakuje, do cechujących się wysokim popytem jest dostępność mieszkań oferujących akceptowalne warunki bytowe. Tymczasem utrzymujący się od dekad deficyt mieszkań i próby jego zmniejszenia niemal, wyłącznie w oparciu o mechanizmy rynkowe, wydają się dostępność tę istotnie ograniczać. W celu odpowiedzi na tak sformułowane problem skonstruowano model regresji przestrzennej, wykorzystujący dane pochodzące z systemu statystyki publicznej, zagregowane do poziomu powiatów. Wyniki wskazują na znaczącą rolę dostępności finansowej mieszkań, rozumianej jako zdolność nabywcza lokalu mieszkalnego w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w poszczególnych powiatach, w utrwalaniu zróżnicowań stanów lokalnych rynków pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Labour market and housing problems are an important part of social studies, though spatial analysis of labour market diversification and housing resources are not the dominating subject of studies. The interaction between the place of residence and the place of work is treated in terms of commuting to work, but this aspect does not exhaust the issue. The article is an attempt to answer the question whether a relation exists between the structure of housing and its accessibility and the stable diversification of local labour markets. A necessary condition for permanent migration from a location that does not offer work to that characterised by labour demand, is the accessibility of housing offering acceptable living conditions. The decades-lasting housing deficit and the efforts to improve the situation relying solely on market mechanisms seem to restrict housing accessibility considerably. To answer this question a model of spatial regressions was construed, based on statistical data aggregated at the district (county) level. The results indicate a considerable role of financial accessibility of housing, in terms of purchase capacity and remuneration in particular districts, in preserving the disparities among local labour markets.(original abstract)
Rocznik
Strony
203--218
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013-2015 (2016), "Informacje i Opracowania Statystyczne", pp. 1-12.
 • Anselin L. (2005), Exploring Spatial Data with GeoDaTM: A Workbook, Univeristy of Illinois, Urban-Champaign.
 • Antolin P., Bover O. (1997), Regional migration in Spain: the effect of personal characteristics and of unemployment, wage and house price differentials using pooled cross-sections, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 59(2), pp. 215-235.
 • Arrow K.J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, "The Review of Economic Studies", vol. 29(3), pp. 155-173.
 • Balicki A. (2004), Metody imputacji brakujących danych w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne", no. 9, pp. 1-19.
 • Berger M.C., Blomquist G.C. (1992), Mobility and destination in migration decisions: The roles of earnings, quality of life, and housing prices, "Journal of Housing Economics", vol. 2(1), pp. 37-59.
 • Cannari L., Nucci F., Sestito P. (2000), Geographic labour mobility and the cost of housing: evidence from Italy, "Applied Economics", vol. 32(14), pp. 1899-1906.
 • Castree N., Coe N., Ward K., Samers M. (2004), Spaces of Work: Global Capitalism and Geographies of Labour, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 • Cesarski M. (2007), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005. Dziedzictwo i przemiany, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Cesarski M. (2016), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014. Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Combes P.-P., Duranton G. (2006), Labour pooling, labour poaching and spatial clustering, "Regional Science and Urban Economics", vol. 36(1), pp. 1-28.
 • Domański H. (2007), Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Duranton G., Puga D. (2004), Micro-foundations of urban agglomeration economies, "Handbook of Regional and Urban Economics", vol. 4, pp. 2063-2117.
 • Dykas P., Misiak T. (2013), Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych, [in:] M. Trojak, T. Tokarski (eds.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dziemianowicz W. (1997), Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny, "Studia Regionalne i Lokalne", vol. 21(54), pp. 7-179.
 • Dzun W. (2005), Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Gawryszewski A. (1993), Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, 1990-1992, "Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN", no. 13, pp. 5-65.
 • Glaeser E.L., Kallal H.D., Scheinkman J.A., Shleifer A. (1992), Growth in cities, "Journal of Political Economy", vol. 100(6), pp. 1126-1152.
 • Gough J. (2010), Workers' strategies to secure jobs, their uses of scale, and competing economic moralities: Rethinking the "geography of justice", "Political Geography", vol. 29(3), pp. 130-139.
 • Grabow B., Henckel D., Hollbach-Grömig B. (1995), Weiche Standortfaktoren, Kohlhammer, Stuttgart.
 • Gruchociak H. (2012), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce, "Przegląd Statystyczny", vol. 59(2), pp. 277-297.
 • Haas A., Osland L. (2014), Commuting, migration, housing and labour markets: complex interactions, "Urban Studies", vol. 51(3), pp. 463-476, http://dx.doi.org/10.1177/0042098013498285.
 • Hudson R. (2001), Producing places, Guilford Press, New York.
 • Jacobs J. (1970), The Economy of Cities, Vintage Book, New York.
 • Janc K. (2009), Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Janukowicz P. (2010), Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, "Polityka Społeczna", no. 1, pp. 18-20.
 • Jonas A.E. (1996), Local labour control regimes: uneven development and the social regulation of production, "Regional Studies", vol. 30(4), pp. 323-338.
 • Kijek I. (2006), Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", no. 72, pp. 70-88.
 • Kleer J. (2003), Drogi do gospodarki rynkowej: na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kossowski T. (2010), Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna)", no. 12, pp. 9-26.
 • Lasagni A. (2011), Agglomeration economies and employment growth: New evidence from the information technology sector in Italy, "Growth and Change", vol. 42(2), pp. 159-178.
 • LeSage J.P. (2008), An introduction to spatial econometrics, "Revue d'économie industrielle", vol. 3, pp. 19-44.
 • Marshall A. (1928), Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 • Massey D.B. (1995), Spatial divisions of labour. Social structures and the geography of production, Routledge, New York.
 • Mera K. (1973), On the urban agglomeration and economic efficiency, "Economic Development and Cultural Change", vol. 21(2), pp. 309-324.
 • Moretti E. (2013), The new geography of jobs, Houghton Mifflin Harcourt, New York.
 • Obrót nieruchomościami w 2015 r. (2016), "Informacje i Opracowania Statystyczne", pp. 1-81.
 • Paradysz S. (2015), Industrializacja, deindustrializacja i początek reindustrializacji Polski, "Wiadomości Statystyczne", no. 6, pp. 54-65.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Puga D. (2010), The magnitude and causes of agglomeration economies, "Journal of Regional Science", vol. 50(1), pp. 203-219.
 • Radziwiłł A. (1999), Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce: perspektywy zrównoważonego rozwoju, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Rigby D.L., Brown W.M. (2015), Who Benefits from Agglomeration?, "Regional Studies", vol. 49(1), pp. 28-43, http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2012.753141.
 • Romer P.M. (1986), Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", vol. 94(5), pp. 1002-1037.
 • Sjaastad L.A. (1962), The costs and returns of human migration, "Journal of Political Economy", vol. 70(5, Part 2), pp. 80-93.
 • Skott P., Auerbach P. (1995), Cumulative causation and the "new" theories of economic growth, "Journal of Post Keynesian Economics", vol. 17(3), pp. 381-402.
 • Śleszyński P. (2012), Kierunki dojazdów do pracy, "Wiadomości Statystyczne", no. 11, pp. 59-75.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", vol. 85(2), pp. 173-197.
 • Smirnov O., Anselin L. (2001), Fast maximum likelihood estimation of very large spatial autoregressive models: a characteristic polynomial approach, "Computational Statistics Data Analysis", vol. 35(3), pp. 301-319.
 • Suchecki B. (2010), Modele regresji przestrzennej, [in:] B. Suchecki (ed.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tokarski T. (2013), Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, [in:] M. Trojak, T. Tokarski (eds.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wheaton W.C., Shishido H. (1981), Urban concentration, agglomeration economies, and the level of economic development, "Economic Development and Cultural Change", vol. 30(1), pp. 17-30.
 • Wiedermann K. (2008), Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", no. 11, pp. 98-106.
 • Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Szlachta J., Zaleski J., Mogiła Z. (2015), Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin SA, Warszawa.
 • Zieliński M. (2012), Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.