PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 42 | 268--306
Tytuł artykułu

Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w kontekście standardów ochrony danych osobowych w rozporządzeniu GDPR (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Criminal Infringements of the Ustawa o Ochronie Danych Osobowych 1997 in the Perspectiveof Personal Data Protection Standards of the General Data Protection Regulation 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykułu poświęcony jest analizie przepisów karnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zarówno w kontekście obecnie istniejącego stanu prawnego, jak i standardów wyznaczanych przez ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO/GDPR) (stosowane od dnia 25 maja 2018 r.), w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w projektowanej "nowej" ustawie o ochronie danych osobowych, której uchwalenie jest konieczne ze względu na istotne zmiany normatywne wprowadzane przez GDPR, ustawodawca powinien zdecydować się na recepcję dotychczasowych uregulowań w zakresie prawnokarnej ochrony danych osobowych (z uwzględnieniem odpowiednich zmian wynikających ze specyfiki rozporządzenia GDPR), czy też sferę tę powinien zmodyfikować, a to zarówno poprzez znaczącą dekryminalizację pewnych naruszeń bądź przeciwnie -kryminalizację deliktów, które na gruncie obecnego stanu prawnego znajdują się poza spektrum normowania prawa karnego. W opracowaniu dokonano kompleksowej analizy typów czynów zabronionych obecnie obowiązującej ustawy, badając je zarówno w perspektywie ich ratio legis, jak też w perspektywie katalogu chronionych przez nie dóbr prawnych oraz również w perspektywie konstrukcyjnych i wykładniczych aspektów typologicznych. Następnie, analizie poddano każdy z tak zbadanych typów czynów zabronionych ustawy w perspektywie uregulowań GDPR, udzielając twierdzącej odpowiedzi na pytanie o ewentualną możliwość recepcji przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie do ustawy "nowej". W artykule skomentowano także rozwiązania projektowane w "nowej" ustawie o ochronie danych osobowych, poddając je krytyce oraz postulując, z uwzględnieniem odpowiednich modyfikacji koniecznych tak w kontekście rozporządzenia GDPR, jak i ze względu na koherentność systemu prawnokarnej ochrony danych osobowych, recepcję dotychczasowych rozwiązań na grunt nowej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents analysis of criminal offences of Polish ustawa o ochronie danych osobowych 1997 in the perspective of current legal status on personal data protection and also standards set by General Data Protection Regulation 2016, in order to settle whether the projected "new" regulation on personal data protection, which ought to adapt Polish internal law to the requirements foreseen in Union legislation, should or should not adapt the existing criminal regulations itself (obviously, taking into account specific changes due to the GDPR), and if not - should the criminal sphere of personal data protection be modified either through significant decriminalization of some infringements or, on the contrary - through criminalization of some infringements, which are currently outside the scope of criminal offences on personal data protection. The study provides a comprehensive analysis of all types of crimes from the currently binding act, examined in the perspective of their ratio legis, as well as in the perspective of the catalog of legal goods protected by them and also in the perspective of structural and interpretative typological aspects. Then, each crime analysed that way has been also examined in the perspective of the GDPR, which provided an affirmative answer on possibility of reception of criminal infringements from the "old" statute to the "new" one. In the article there is also a commentary on solutions projected in the "new" ustawa o ochronie danych osobowych, as well as some postulates on the reception of existing solutions to the ground of the "new" statute. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
268--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Act of Privacy 1974.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, ze zm.).
 • Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. (Dz.U. z 2003, Nr 3, poz. 25).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r.).
 • Karta Praw Podstawowych UE (Dz.Urz.UE C 202 z 2016 r.).
 • Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r. (ogłoszona w dniu 14 grudnia 1990 r.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2003, Nr 137, poz. 1300, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001, Nr 128, poz. 1402, ze zm.).
 • Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
 • Barczak-Oplustil A., Komentarz do art. 225, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Bignami F., The US legal system on data protection in the field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU citizens, Bruksela 2015.
 • Bieniak M., Odpowiedzialność karna menedżerów, Warszawa 2015.
 • Błachnio-Parzych A., Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych - przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Dodatek Specjalny do Monitora Prawniczego 2011, nr 3.
 • Borecka J., Geneza prawnej ochrony danych osobowych i pojęcie danych osobowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, IV/2006.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004 r.
 • Giezek J., Komentarz do art. 225, (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Herzog A., Glosa do postanowienia SN z dnia 21 listopada 2007 r. IV KK 376/07, "Prokuratura i Prawo"2008, nr 11.
 • Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010.
 • Kulesza W., Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, (w:) M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa 1999.
 • Kuner C., European data privacy law and online business, Oksford-NowyJork 2003.
 • Kurzępa B., Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych, "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 6.
 • Organiściak M., Zakrzewski R., Ochrona danych osobowych - przepisy karne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"2002, nr 8.
 • Raglewski J., Komentarz do art. 116, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006.
 • Sibiga G., Dostosowywanie prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Warszawa 2016.
 • Szpor G., Pojęcie informacji a zakres danych osobowych, (w:) P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008.
 • Westin A., Privacy and freedom, Nowy York 1967.
 • Witczak D., Prawnokarna ochrona danych osobowych zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa, "Zeszyty Naukowe SGSP", nr 58 (tom 1)/2/2016.
 • Wociór D., Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, Warszawa 2016.
 • Woś T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015.
 • Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2000 r., II KKN 438/00, OSNKW 2001, nr 3-4, poz. 33.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2007 r., IV KK 376/07, KZS 2008 nr 11, poz. 47, Legalis.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01,OTK Seria A 2002 nr 6, poz. 81.
 • Słownik języka polskiego PWN online: https://sjp.pwn.pl/.
 • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457652
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.