PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 519 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges | 160--172
Tytuł artykułu

Failure and Insolvency. A Proposal for Polish Prediction Models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bankructwo i upadłość. Polskie modele prognozy zagrożenia dalszego kontynuowania działalności przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem jednoczesnego użycia terminów "bankructwo" i "upadłość" w przypadku modelowania ryzyka kontynuowania działalności. Wcześniejsze badania ilościowe w dużej mierze jako zdarzenie powodujące przerwanie działalności przedsiębiorstwa rozpoznawały moment złożenia wniosku o upadłość. W dyskusji ekonomicznej formalno-prawne oznaczenie upadłości nie jest tożsame z bankructwem. Niniejsze badanie wskazuje na różnicę w dopasowaniu modeli w przypadku zamiennego potraktowania upadłości i bankructwa. Na podstawie 17024 rocznych obserwacji z okresu 2004-2014 skonstruowano dwa modele predykcji dalszego kontynuowania działalności. Do estymacji parametrów modeli zastosowano regresję logistyczną. Uzyskane wyniki uzasadniają wniosek, że zastosowanie formalno-prawnej definicji upadłości nie jest dobrym instrumentem do modelowania bankructwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the problem of mutual use of the insolvency and bankruptcy variable for business failure modelling. The prior Polish literature on insolvency tends to focus on the qualitative research. This research shows how the terms bankruptcy and insolvency modelling on the informal dataset might result in different fits of the models. Models were estimated based on 17,024 firm's yearly observations from the 2004 to 2014 for the Polish financial market. Following prior research, the models were developed with application of the logit regression. The evidence gathered during the study supports the conclusion that the use of the legal definition of insolvency is a weak instrument for bankruptcy modelling.(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Altman E.I., 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, vol. 23, no. 4, p. 589-609.
 • Altman E., Iwanicz-Drozdowska M., Laitinen E., Suvas A., 2016, Financial and nonfinancial variables as long-horizon predictors of bankruptcy, The Journal of Credit Risk, vol. 12 no. 4, p. 49-78.
 • Antonowicz P., 2015, Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, vol. 13, no. 3 (2), p. 117-131.
 • Appenzeller D., Szarzec K., 2004, Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy, no. 1, p. 120-128.
 • Balina R., 2012, Przyczyny bankructw oraz symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw - przegląd literatury, Determinanty Rozwoju, vol. 8, p. 157-170.
 • Bauer K., 2015, Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk, Management and Business Administration, Central Europe, vol. 23, no. 2, p. 3-23.
 • Bauer K., 2016, The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 14, p. 119-134.
 • Beaver K., 1966, Financial Ratios as Predictors of Failure. Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1966, Journal of Accounting Research, vol. 4/1996, p. 71-111.
 • Bigaj A., 2015, Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, no. 15, p. 13-25.
 • Boratyńska K., 2016, Corporate Bankruptcy and Survival on the Market: Lessons from Evolutionary Economics, Oeconomia Copernicana, vol. 7, no. 1, p. 107-129.
 • Camacho-Miñano M.-M., Pascual-Ezama D., Urquía-Grande E., 2013, On the Efficiency of Bankruptcy Law: Empirical Evidence in Spain, International Insolvency Review, vol. 22, no. 3, p. 171-187.
 • Czernicki P., 2016, Nowa regulacja upadłości konsumenckiej jako instrument ochrony praw ekonomicznych konsumenta, Problemy Zarzadzania, vol. 58, no. 1/2, p. 138-155.
 • Dzyuma-Zaremba U., 2015, Gant Development S.A. - the Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models in Case of Sudden Bankruptcy: Case Study, E-Finanse, vol. 11, no. 3, p. 45-57.
 • Edmister R.O., 1972, An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small Business Failure Prediction, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 7, no. 2, p. 1477-1493.
 • Fiedor P., Hołda A., 2016, The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market, E-Finanse, vol. 12, no. 1, p. 32-42.
 • Gajdka J., Stos D., 1996, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [in:] Borowiecki R. (ed.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, p. 59-63.
 • Gąska D., 2015, Prognozowanie bankructwa za pomocą klasyfikatorów rozmytych realizujących ideę maksymalnego marginesu, Śląski Przegląd Statystyczny, vol. 13, no. 19, p. 71-88.
 • Gąska D., 2016, Wykorzystanie sieci bayesowskich do prognozowania bankructwa firm, Śląski Przegląd Statystyczny, no. 14, p. 131-143.
 • Górsk A., Parkitna A., Trzeciak S., 2016, Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 1, no. 79, p. 889-900.
 • Gurgul S., Podczaszy J., 2016, Incorporation, Digestion and Incarnation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 17, no. 8/1, p. 185-196.
 • Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, no. 153.
 • Hołda A., 2007, Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 752, p. 51-66.
 • Jura B., 2016, Upadłość przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce, Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, vol. 1 no. 9, p. 291-316.
 • Karaleu Y.Y., 2015, Ubezpieczenie pracowników przed bankructwem pracodawcy, Nauki o Finansach, no. 4 (25), p. 77-89.
 • Karbownik L., 2015, Ryzyko upadłości a cechy demograficzne przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 16, no. 8 (3), p. 287-300.
 • Karbownik L., 2016, Makroekonomiczne uwarunkowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 17, no. 8, p. 173-183.
 • Klepac V., Hampel D., 2017, Predicting financial distress of agriculture companies in EU, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, vol. 63 no. 8, p. 347-355.
 • Kopczyński P., 2016, Metody prognozowania upadłości wykorzystywane w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa - wyniki badań ankietowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 89, no. 145, p. 95-132.
 • Korol T., 2010, Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Korol T., 2013, Early warning models against bankruptcy risk for Central European and Latin American enterprises, Economic Modelling, vol. 31, p. 22-30.
 • Korol T., Korodi A., 2010, Predicting Bankruptcy with the use of th emacroeconomic variables, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 44, no. 1, p. 201-219.
 • Korol T., Prusak B., 2005, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Krajewska K., Kudelska M., 2015, Bedingungen der Insolvenz von Unternehmen in Polen in der Jahren 2003-2013, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 2, no. 2, p. 23-35.
 • Lewandowska J., Jakubczyk B., 2015, Altmanʼs Model as an Instrument for the Evaluation of the Financial Situation of the Alma Market S.A, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 2, no. 1, p. 21-34.
 • Luttikhuis K., 2009, The effectiveness and efficiency of corporate insolvency law-part two, International Insolvency Review, vol. 18, no. 3, p. 237-253.
 • Maćkowska K., 2015, General Remarks on Polish Bankruptcy Law, Law and Administration in Post- Soviet Europe, vol. 2, no. 1, p. 17-25.
 • Mączyńska E., 2015, Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, no. 73, p. 933-946.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2000, Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw w restrukturyzacji - analiza dyskryminacyjna, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Working Paper, no. 42.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2001, Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w funkcjono-waniu przedsiębiorstw, [in:] Mączyńskia E. (ed.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa, p. 361-373.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, no. 2, p. 1-24.
 • Masiukiewicz P., 2015, Doctrine of public good in banking versus state intervention, Equilibrium, vol. 10, no. 1, p. 55.
 • Mihalovič M., 2016, Performance Comparison of Multiple Discriminant Analysis and Logit Models in Bankruptcy Prediction, Economics and Sociology, vol. 9, no. 4, p. 101-118.
 • Morawska S., Staszkiewicz P., 2016a, Skuteczność prawa upadłościowego - wyniki badań empirycznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, vol. 75, no. 4, p. 47-51.
 • Morawska S., Staszkiewicz P., 2016b, Inherent Agency Conflict Built into the Auditor Remuneration Model, Comparative Economic Research, vol. 19, no. 4, p. 141-159.
 • Nowak H., 2015, Problem przetrwania w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi przed-siębiorstwami, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, vol. 42, no. 2, p. 53.
 • O'Leary D.E., 1998, Using neural networks to predict corporate failure, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, vol. 7, no. 3, p. 187-197.
 • Paseková M., Fišerová Z., Bařinová D., 2016, Bankruptcy in Czech Republic - from the Perspectives of Debtors, Creditors and the Judiciary, 2008-2013, Journal of International Studies, vol. 9, no. 1, p. 180-191.
 • Pikuleva I., 2016, Sovereign bankruptcy, O Bezpieczeństwie i Obronności, no. 1, p. 125-135.
 • Pisula T., Mentel G., Brożyna J., 2015, Non-Statistical Methods of Analysing of Bankruptcy Risk, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 15, no. 1, p. 7-21.
 • Prusak B., 2002, Upadłość - mit klęski czy szansa na odrodzenie, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, vol. 1, p. 41-54.
 • Prusak B., 2005, Nowoczesne Metody Prognozowania Zagrożenia Finsowego Przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Reizinger-Ducsai A., 2016, Bankruptcy Prediction and Financial Statements. The Reliability of a Financial Statement for the Purpose of Modeling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, no. 441, p. 202-213.
 • Rogowski W., 2015, Rozważania nad pojęciem upadłości przedsiębiorstwa - czyli upadłość niejedno ma imię, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, no. 142, p. 87-116.
 • Rushinek A., Rushinek S.F., 1987, Using financial ratios to predict insolvency, Journal of Business Research, vol. 15, no. 1, p. 93-100.
 • Sabuhoro A., 2016, A Comparison of the Efficiency on Selected Analytical Methods in Debt Prediction, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, vol. 66, no. 1, p. 151-162.
 • Sedláková I., 2015, From Crisis to Success, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 44, no. 4/2, p. 215-222.
 • Sobociński M., Chłąd M., Lewandowska K., 2016, Aktualne problemy i wyzwania w branży gier wideo, Studia Ekonomiczne, vol. 254, p. 190-199.
 • Szewc-Rogalska A., 2015, Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw, Nauki o Finansach, vol. 3, no. 24, p. 160-176.
 • de Weijs R.J., 2011, Towards an Objective European Rule on Transaction Avoidance in Insolvencies, International Insolvency Review, vol. 20, no. 3, p. 219-244.
 • Yeh C.C., Chi D.J., Lin Y.R., 2014, Going-concern prediction using hybrid random forests and rough set approach, Information Sciences, vol. 254, p. 98-110.
 • Żabińska J., 2015, Bankowość inwestycyjna po bankructwie Lehman Brothers na przykładzie grupy Deutsche Bank, Studia Ekonomiczne, vol. 3, no. 246, p. 140-155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.