PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 65--81
Tytuł artykułu

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2015 i jej uwarunkowania

Autorzy
Warianty tytułu
The Innovative Activity of Polish Food Industry Enterprises between 2009 and 2015 and Its Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł spożywczy w Polsce należy do sektorów niskiej techniki. Struktura nakładów na działalność innowacyjną tej gałęzi przemysłu i jej rezultaty są charakterystyczne dla krajów rozwijających się. Wynika to z oddziaływania pewnych czynników, które wpływają na działania innowacyjne przedsiębiorstw sektora spożywczego. Celem artykułu jest ukazanie, jakie czynniki determinowały działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2015, a także przeanalizowanie ich wpływu. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań aktywności innowacyjnej podmiotów tego sektora, które przeprowadzono za pomocą analizy nakładów i wyników działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano metodologię zawartą w Podręczniku Oslo. W ramach badań przeanalizowano zmiany wielkości i struktury nakładów na działalność innowacyjną, a także źródła finansowania tej działalności w badanym okresie. W dalszej części opracowania skupiono się na zbadaniu wyników działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora spożywczego za pomocą wskaźnika udziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Poza tym efekty tej działalności określono na podstawie udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych oraz udziału przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne lub marketingowe. W artykule omówiono również uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w badanym okresie. Umożliwiło to wyjaśnienie przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw tego sektora. Badania po raz kolejny ujawniły, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w ramach nakładów na działalność innowacyjną ponosiły przede wszystkim wydatki na zakup zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, marketing i szkolenia. Z analiz rezultatów działalności innowacyjnej podmiotów tego sektora wynika, że w latach 2009-2015 nie miały one wpływu na zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie zmodernizowanych w przychodach ogółem przedsiębiorstw sektora. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano studium literatury, analizę porównawczą oraz elementy statystyki opisowej. Do analizy działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych wykorzystano dane statystyki publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The food industry in Poland belongs to the low-tech sector. The structure of expenditure on the innovative activity and its results are characteristic for the developing countries. It is the effect of the certain factors that determined the innovative activities of food industry enterprises. The purpose of the paper is to explain what were determinants of innovative activity of food industry enterprises in Poland between 2009-2015. The article also show their impact. The paper presents the results of research on the innovative activity of the enterprises included in this sector, which was carried out by analysing the expenditure and outcomes of the enterprises' innovative activity, with the use of the Oslo Manual methodology. The research examines the changes of the size and structure of their expenditure on the innovative activity as well as the funding sources for this activity in the period under research. The further part of the paper focused on studying the results of the innovative activity of the enterprises in the food industry with the help of the share of innovative enterprises. In addition, the results, arising from this activity was established on the grounds of the share in the revenues of sales related to new or significantly improved products and the share of enterprises that introduced organizational or marketing innovations. The paper also discusses the determinants of the innovative activity of the food industry enterprises in Poland in the period under research. This facilitated the attempt at explaining the reasons of low innovativeness of this industry enterprises. The research has once again proved that the food industry enterprises would bear expenditure primarily on the purchase of technologically advanced machinery and equipment, software, marketing and training within the innovation investments. The analysis of the innovative activity results of this sector entities shows clearly that between 2009 and 2015, it had no influence on an increase in the share of revenues from sales of new or significantly upgraded products in the total revenues of this sector enterprises. For the purposes of the article, the following research methods were used: literature study, comparative analysis as well as descriptive statistics methods. The public statistics data were also used to analyse the innovative activity of business enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Braga de Andrade, R., Domingos, G.A. (2017). Innovation in Food Production: Learning from the Past with an Open Mind for the Future, in: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017). The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. Fontainebleau, and Geneva: Ithaca, 13.
 • Chądrzyński, M. (2016). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 31-36.
 • Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017). The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. Fontainebleau, and Geneva: Ithaca.
 • Deloitte (2015). Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015. Warszawa.
 • European Commmison (2017). European Innovation Scoreboard 2017. Brussels.
 • Florek, J., Czerwińska-Kayser, D., Stanisławska, J. (2013). Klasyfikacja branż sektora spożywczego według ich sytuacji finansowej, Zarządzanie i Finanse, 1(3), 151-163. Pobrano 15.08.2017 z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_11.pdf
 • Grzybowska, B., Juchniewicz, M. (2014). Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(5), 62-66.
 • GUS (2010-2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2015. Warszawa.
 • GUS (2016a). Nauka i technika w 2015. Warszawa.
 • GUS (2016b). Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016. Warszawa.
 • Lacka, I. (2017). Barriers to the Development of Polish SME in the Light of the Research Results on Innovativeness of the Economy and Companies, in: Proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development", 44, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, 99-109.
 • Łącka, I. (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2006-2019 na tle przetwórstwa przemysłowego - analiza stanu i przyczyn. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(2), 290-296.
 • Łącka, I. (2015), Innovativeness and Competitiveness of the new European Union States in Variable Economic Situation between 2006-2013, Proceedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 185-191.
 • Matysik-Pejas, R. (2015). Wybrane aspekty działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (na przykładzie województwa podkarpackiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 3, 271-276.
 • Motyka, S., Jarmuła, P. (2016). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środowiska Matlab, w: Knosala, R. (red.). (2016). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. Pobrano 15.08.2017 z: www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_0166.pdf
 • Nieć, M., Klembowska, D. (2011). Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002-2008. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 89-98.
 • OECD. European Commission. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Difin,
 • Szczepaniak, I., Dróżdż, J. (2010). Kryzys gospodarczy a inwestycje w polskim przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 64(4), 306.
 • Świadek, A. (2012). Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, 12(27), 2, 123- 131.
 • Wasilewska, A., Wasilewski, M. (2016). Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Żmija, J. (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014, 361, 281-289.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.