PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 107--118
Tytuł artykułu

Zadania Agencji Rynku Rolnego w zakresie realizacji nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020

Autorzy
Warianty tytułu
Tasks of the Agricultural Market Agency in the Scope of Implementation of the new Common Agricultural Policy for 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy poddano analizie i ocenie zadania realizowane w ramach nowych celów Agencji Rynku Rolnego (ARR) w odniesieniu do nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020. Agencja od momentu utworzenia, tj. 1990 r., już przez 25 lat aktywnie wspiera podmioty działające w sektorze rolnym i rolno-spożywczym w Polsce. Jako akredytowana agencja płatnicza UE administruje powierzonymi jej zadaniami i do końca 2013 r. wypłaciła beneficjentom łącznie 11,3 mld zł (Sprawozdanie, 2014). Obecnie administruje 50 mechanizmami wsparcia w ramach 20 grup towarowych. W nowej perspektywie WPR 2014-2020 ARR będzie kontynuować działania w zakresie stabilizacji rynków rolnych, w tym podejmowania interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. W obrębie mechanizmów, którymi administruje, wprowadzono szereg zmian i modyfikacji, a niektóre, w ramach liberalizacji polityki rolnej całkowicie zniesiono, takie jak np. system kwotowania produkcji mleka. Wzrasta również jej rola jako podmiotu realizującego politykę w zakresie promocji polskiej żywności oraz propagowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Agencja będzie również podmiotem wdrażającym zupełnie nowe działania, np. mechanizm, którego celem jest bardziej efektywne wdrażanie innowacji w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym w ramach PROW 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The work analyses the tasks carried out within the framework of the new objectives of the Agricultural Market Agency in relation to the new Common Agricultural Policy for the years 2014-2020. From the moment of its creation in 1990 the agency has actively supported entities operating in the agricultural and agri-food sector in Poland. This has been ongoing for over 25 years. As an accredited EU paying agency, it administrated the tasks entrusted to it in the scope of the Common Agricultural Policy to the end of 2013, paid a total of PLN 11.3 billion to its beneficiaries (Report, 2014). At present, it administers 50 support mechanisms within the framework of 20 product groups. In the new perspective CAP 2014-2020, the Agricultural Market Agency will continue its activities in the scope of stabilizing agricultural markets, including making interventions in extraordinary and crisis situations. A series of changes and modifications have been made within the mechanisms which it administers, and some, within the framework of the liberalization of agricultural policy, have been removed completely, such as i.e. the quota system for milk production. Its role is also increasing as an entity implementing policies in the scope of the promotion of Polish food products and the promotion of healthy eating habits among children. The agency will also be an entity implementing fully new actions, i.e. the mechanism stimulating the implementation of innovations on the labour, food and forest industries within the Rural Development Program 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--118
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (2015). Wspólna Polityka Rolna wobec rodzinnych gospodarstw rolnych stanowiących podstawę europejskiego modelu rolnictwa. W: A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: MRiRW, FAPA. 43-62.
 • Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r. z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych (dane wstępne) (2014) Biuro Analiz i programowanie ARR, Warszawa.
 • Matyka, M., Krasowicz, S., Kopiński, J., Kurs, J. (2013). Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce. W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych, Studia i Raporty IUNG w Puławach.
 • Musiał, W. (2012). Problemy wsparcia gospodarstw małych w nowej perspektywie Unii Europejskiej W: W. Jóźwiak (red.), Wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa - propozycje wstępne, IERiGŻ zeszyt 64, Warszawa. 114-127
 • Poczta, W., Bartkowiak, N. (2012). Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(23).
 • Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020. (2015) ARR, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (2007) MRiRW, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. (2014), MRiRW, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego. (2014) Biuro Analiz i programowanie ARR, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2013 r., poz. 1272).
 • Zawojska, A. (2009). Reputacja rządowych agencji rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XI. 5.
 • Zuzek, D. (2015). Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów cennych przyrodniczo w Polsce Południowo-Wschodniej. Kraków: Stowarzyszenie Naukowe Gospodarek i Rynku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.