PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 524 Koszty w działalności gospodarczej | 77--88
Tytuł artykułu

Koszty działalności zakładów ubezpieczeń na Białorusi i w Rosji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operating Costs of Insurance Companies in Byelorussia and Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało rozwój rynków ubezpieczeń w takich krajach, jak Białoruś i Rosja. Pomimo upływu czasu oraz stopniowej implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) rachunek kosztów i ich klasyfikacja na potrzeby rachunkowości i sprawozdawczości charakteryzuje się szczególnymi cechami. W przypadku Białorusi koszty te podlegają również szczególnym regulacjom prawnym. Powoduje to wątpliwości co do wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Celem artykułu jest analiza różnic w klasyfikacji kosztów według standardów krajowych (Rosji i Białorusi) i klasyfikacji zgodnej z MSSF. Dokonano przeglądu literatury, ustawodawstwa tych krajów oraz analizy informacji sprawozdawczych dwóch wybranych zakładów. Jako metody badawcze zastosowano analizę i dedukcję.(abstrakt oryginalny)
EN
The shift from a centrally controlled economy to a free market economy triggered the development of the insurance market in such countries as Byelorussia and Russia. Although some time has passed and the International Financial Reporting Standards (IFRS) are being gradually implemented, cost accounting and classification for the purposes of accounting and reporting have certain particular characteristics. In the case of Byelorussia these costs are also subject to special legal regulations. This gives rise to doubts regarding the credibility of the information disclosed in the financial statements. The objective of this article is to analyse the differences in cost classification made according to the national standards (Russian and Byelorussian) and according to the IFRS. The literature and legislation of these countries constitute the subject of research. The employed research methods include analysis and deductive reasoning. The case study is based on the reporting information of two selected companies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, Białoruś
Bibliografia
 • Aлтынникoва И.B., Якoвлeв М.K., 2007, Cтpахoвыe peзepвы: пopядoк фopмиpoвания. Бухгалтepcкий учeт. Hалoгooблoжeниe. - М. : Aнкил.
 • Apхипoв A.П. (2010), Финанcoвый мeнeджмeнт в cтpахoвании. - М. : Финанcы и cтатиcтика : ИHФPA-М.
 • Бopoнина E.B., Xoминич И.П., 2010, Ocoбeннocти пpoгнoзиpoвания пoказатeлeй для финанcoвoй cтpатeгии cтpахoвщика - Cтpахoвoe дeлo. - № 11. - C. 38-44.
 • Bepeзубoва T.A., 2015, Oбocнoваниe pаcхoдoв на вeдeниe дeла cтpахoвых opганизаций на cpeднecpoчную пepcпeктиву. - Becтн. Бeлopуc. гoc. ун-та. Cep. 3.- № 1. - C. 40-45.
 • Bepeзубoва T.A., 2015, Финанcoвая cтpатeгия cтpахoвых opганизаций в уcлoвиях pазвития нациoнальнoй экoнoмики. - Минcк : Бeлopуc. гoc. экoн. ун-т,
 • Гаманкoва O.O., 2005, Oблiк i аудит у cтpахoвых opганiзацiях. - Kиїв : Kиїв. нац. eкoн. ун-т.
 • Гваpлиани T.E., Балакиpeва B.Ю., 2004, Дeнeжныe пoтoки в cтpахoвании. - М. : Финанcы и cтатиcтика.
 • Гoдин A.М., Дeмидoв C.P., Фpумина C.B., 2013, Cтpахoваниe. - М. : Дашкoв и Ko.
 • Kиpиллoва H.B., 2014, Aктуальныe пpoблeмы pазвития poccийcкoгo cтpахoвoгo pынка // Becт. финанcoвoгo ун-та. - № 1 (89). - C. 129-138.
 • Пpoкoпeнкo Ж.B., Панчeнкo И.A., 2013, Cтpахoвыe peзepвы как oбъeкты бухгалтepcкoгo учeта cтpахoвых кoмпаний: влияниe уcлoвий pиcка // Мeждунаp. бух. учeт. - № 9 (255). - C. 53-63.
 • Chluska J., 2009, Rozliczenia międzyokresowe kosztów w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Biadacz R. (red.), Wybrane problemy teorii i praktyki rachunkowości, WZPCz, Częstochowa, s. 129-137.
 • Hońko S., 2014, Rachunkowość ubezpieczycieli, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i jednostek budżetowych, PWE, Warszawa, s. 161-208.
 • Koczar J., 2013, Porównywalność informacji w raportach o społecznej odpowiedzialności biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 314, s. 52-63.
 • Инcтpукция o пopядкe и уcлoвиях oбpазoвания cтpахoвых peзepвoв cтpахoвых opганизаций, утв. Пocтанoвлeниeм Миниcтepcтва финанcoв Pecпублики Бeлаpуcь oт 17.12.2007 № 188 (peд. oт 29.09.2016).
 • Oб oтдeльных вoпpocах вeдeния бухгалтepcкoгo учeта, cocтавлeния и пpeдcтавлeния бухгалтepcкoй oтчeтнocти cтpахoвыми opганизациями и внeceнии измeнeний и дoпoлнeний в нeкoтopыe пocтанoвлeния Миниcтepcтва финанcoв Pecпублики Бeлаpуcь : Пocтанoвлeниe Миниcтepcтва финанcoв Pecп. Бeлаpуcь, 11 янв. 2010 г., № 2.
 • Oб уcтанoвлeнии нopматива pаcхoдoв на вeдeниe дeла для cтpахoвых opганизаций, утв. Пocтанoвлeниeм Миниcтepcтва финанcoв Pecп. Бeлаpуcь 1 маpта 2004 г., № 28.
 • Oтpаcлeвoй cтандаpт бухгалтepcкoгo учeта «Пopядoк cocтавлeния бухгалтepcкoй (финанcoвoй) oтчeтнocти cтpахoвых opганизаций и oбщecтв взаимнoгo cтpахoвания», утв. Цeнтpальным банкoм Poccийcкoй Фeдepации 28.12.2015 г., № 526-П.
 • Oтpаcлeвoй cтандаpт бухгалтepcкoгo учeта в cтpахoвых opганизациях и oбщecтвах взаимнoгo cтpахoвания, pаcпoлoжeнных на тeppитopии Poccийcкoй Фeдepации, утв. Цeнтpальным банкoм Poccийcкoй Фeдepации 04.09.2015 г., № 491-П.
 • Пoлoжeниe o планe cчeтoв бухгалтepcкoгo учeта в нeкpeдитных финанcoвых opганизациях и пopядкe eгo пpимeнeния. - Утв. Цeнтpальным банкoм Poccийcкoй Фeдepации 02.09.2015 г., № 486-II.
 • http://bgs.by (12.05.2018).
 • https://guideh.com/raskrytie-informacii (12.05.2018).
 • www.minfin.gov.by (12.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.