PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 109--120
Tytuł artykułu

Wpływ aktywizacji nieużytkowanego obszaru poprzemysłowego na gospodarkę lokalną w ujęciu pozafinansowym - studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Activation of the Wasted Postindustrial Area on Local Economy in Non-Financial View - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badawczym artykułu jest wskazanie potencjalnego wpływu aktywizacji terenu kryzysowego (na przykładzie nieużytkowanego terenu poprzemysłowego z XX w.) na gospodarkę lokalną w ujęciu pozafinansowym. Warstwa metodyczna badania obejmuje kwerendę bibliograficzną dorobku naukowego poświęconego kwestii ożywiania nieużytkowanych terenów poprzemysłowych oraz studia przypadku dotyczące zmiany sposobu użytkowania niewykorzystywanego obszaru poprzemysłowego w Katowicach i potencjalnych konsekwencji wobec gospodarki lokalnej w ujęciu pozafinansowym. Badane studia przypadków generują efekty adekwatne względem cech i aspektów procesu rewitalizacji. Ponadto przez inicjację adaptacyjności oraz dywersyfikacji w tkance miasta wskazuje się możliwość kształtowania rezylientności miasta. Inwestycje podejmowane przez sektor zarówno publiczny, jak i biznesu, stanowiące aktywizację nieużytkowanych terenów poprzemysłowych z XX w., mogą mieć zdolność do współdeterminacji rozwoju miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to point at the potential influence of activation of the wasted degraded area (on the example of the wasted postindustrial area from the XX century) on local economy in non-financial view. The research, in methodological way, is based on literature study, connected with the activation of the wasted postindustrial area, and case study, concerning the change of way of using wasted postindustrial area in Katowice and potential consequences in view of the local economy in non-financial view. The case studies generate effects which are appropriate for features and aspects of revitalisation process. Furthermore, through the adaptability and diversity initiation in urban structure there is created a possibility to determine urban resilience. Moreover, both project undertaken by the public sector and business sector, being the activation of the wasted postindustrial area from XX century, can have the ability to determine the local growth.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adger W.N., 2000, Social and ecological resilience: Are they related?, Progressin Human Geography, 24(3).
 • Boryczka E., 2015, Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji obszarów centralnych polskich miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, s. 292-301.
 • Czornik M., 2004, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Czornik M., 2012, Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach , [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast , red. Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. za: Kopeć M., 2011, Finansowanie projektów rewitalizacji , C.H. Beck, Warszawa.
 • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. Jarczewski W., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Domański B., Gwosdz K., 2010, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce , [w:] Rewitalizacja miast polskich - diagnoza , red. Ziobrowski Z., Jarczewski W., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Drobniak A., 2012, Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Drobniak A., 2013, Urban resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miast , Studia KPZK, nr 153, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Drobniak A., 2014a, Method for assessing the resilience of a city, [w:] Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, red. Drobniak A., University of Economics in Katowice, Katowice.
 • Drobniak A., 2014b, Urban Resilience and Post-Industrial City , [w:] Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe , red. Drobniak A., University of Economics in Katowice, Katowice.
 • Dzikowska A., Medwecka M., Krzemińska A., Zaręba A., 2010, Rozwój terenów przemysłowych i ich wpływ na strukturę miejską Wałbrzycha w XX wieku , Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVI.
 • Fabiańska P., 2004, Problematyka terenów poeksploatacyjnych na obszarach miejskich i podmiejskich, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. Słodczyk J., Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Friend R., Moench M., 2013, What is the purpose of urban climate resilience? Implications for addressing poverty and vulnerability, Urban Climate, 6. Gasidło K., 2008, Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań , Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 76, 2.
 • Gasidło K., 2013, Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych jako problem urbanistyczno- -architektoniczny województwa śląskiego , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 52.
 • Gubański J., 2006, Dawne browary jako potencjalne źródło zasobów budowlanych, [w:] Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, red. Czarnecki W., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Guzik R., Domański B., 2010, Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Założenia polityki rewitalizacji w Polsce , red. Ziobrowski Z., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Heffner K., 2001, Problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej , [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red.Klasik A., Kuźnik F., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Hryniewicz J. T., 2013, Wspólna europejska polityka przemysłowa. Gospodarka Narodowa. Iwaszko K., 2006, Funkcja turystyczna w procesie rewitalizacji, [w:] Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku , red. Czarnecki W., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Jarczewski W., 2010, Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Rewitalizacja miast polskich - diagnoza , red. Ziobrowski Z., Jarczewski W. , Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych - zagadnienia ogólne , Turystyka Kulturowa, nr 6.
 • Kaczmarek S., 2004, Tereny poprzemysłowe w miastach - problem czy wyzwanie?, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej , red. Słodczyk J., Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kaczmarek S., 2015, Skuteczność procesu rewitalizacji. Uwarunkowania, mierniki, perspektywy , Studia Miejskie, nr 17.
 • Kazimierczak J., 2012, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej . Przykład Manchesteru i Lyonu, Turyzm, 22/1.
 • Klasik A., 1996, Zarządzanie rozwojem lokalnym , [w:] Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko- przemysłowych, red. Kuźnik F. Akademia Ekonomiczna, PTE.
 • Korenik S., Rogowska M., 2011, Gentryfikacja jako zjawisko kształtujące przeobrażenia przestrzeni miejskiej, [w:] Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast , red. Heffner K., Marszal T., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Koutský J., Slach O., Boruta T., 2011, Restructuring Economies of Old Industrial Regions - Local Tradition, Global Trends In The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, University of Ostrava.
 • Krawczyk N., 2009, Przyczyny degradacji miast niemieckich, [w:] Rewitalizacja miast w Niemczec h, red. Bryx M., Jadach-Sepioło A. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Latkowska M.J., 2014, Post-industrial parks - places of protection and revitalisation of industrial areas, Technical Transactions Architecture.
 • Lhomme S., Serre D., Diab Y., Laganier R., 2013, Urban Technical Networks Resilience Assessment , [w:] Resilience and Urban Risk Management red. Laganier R., CRC Press, London.
 • Litwińska E., 2010, Wpływ rewitalizacji dużych terenów przemysłowych na strukturę miasta, [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast , red. Słodczyk J., Szafranek E. , Studia Miejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 1, s. 291-300.
 • Lorens P., 2013, Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich , Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Maciejewska A., Turek A., 2012, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast, [w:] Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju , red. Maciejewska A., Studia KPZK PAN, vol. 142, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, s. 465-476.
 • Maciejewska A., Turek A., 2013, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego - wybrane studia przypadków , Instytut Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast, Rok X, nr 2.
 • Małuszyńska J., Małuszyński M. J., Ancuta M., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla, Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 63.
 • Marcus L., Colding J., 2014, Toward an integrated theory of spatial morphology and resilient urban systems, Ecology and Society, 19 (4).
 • Micek G., Guzik R., Gorczyca K., Kocaj A., 2009, Kontekst i geneza procesów rewitalizacji , [w:] Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. Guzik R., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, 1999, red. Gasidło K., Gorgoń J., Program UNDP, UNCHS (Habitat) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem aglomeracji katowickiej, Katowice.
 • Moterski F., 2010, Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik zintegrowanego zarządzania miastem, [w:] Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, red. Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Namyślak B., 2013, Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, [w:] Badania miejskie i regionalne , red. Kuźnik F., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Parysek J.J., 2002, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania transformacji przestrzenno-strukturalnej i rozwoju miast polskich w końcu XX wieku, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast , red. Słodczyk J. , Uniwersytet Opolski.
 • Pellicer E., Yepes V., Teixeira J. M. C., Moura H., Catalá J., 2009, Zarządzanie budową, Poltext, Warszawa.
 • Pendall R., Foster K.A., Cowell M., 2010, Resilience and regions: Building understanding of the metaphor , Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3.
 • Pickett S.T.A., Cadenasso M.L., McGrath B. (red.), 2013, Resilience in Ecology and Urban Design.
 • Linking Theory and Practice for Sustainable Cities, Springer.
 • Pu B., Qiu Y., 2016, Emerging trends and new developments on urban resilience: A bibliometric perspective, Current Urban Studies, 4.
 • Ratajczak M., 2000, Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXII, zeszyt 4, s. 83-102.
 • Sekuła A., 2005, Bariery rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 401, s. 587-600.
 • Simmie J., Martin R., 2009, The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.
 • Skalny A., Białecka B., 2015, Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych - analiza przypadków, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 82.
 • Skorek A., 2013, Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie. Studium Centrum Szkła i Ceramika, Instytut Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast, Rok X, nr 3.
 • Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, red. Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Wańkowicz W., 2012, Rozwój miast - spójność, integracja, rewitalizacja, IRM, zeszyt III.
 • Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy , Współczesna Gospodarka, vol. 6, nr 4.
 • Waśniewska A., 2015, Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 40, t. 1.
 • Wink R., 2014, Regional economic resilience: Policy experiences and issues in Europe, Raumforschung und Raumordnung, vol. 72, iss. 2.
 • Zaborska-Jagiełło A., 2013, Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację zespołów poprzemysłowych, Instytut Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast, Rok X, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.