PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu | 189--201
Tytuł artykułu

Bezrobocie długotrwałe - kluczowe wyzwanie dla europejskich rynków pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Long-Term Unemployment - a Key Challenge for European Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. W związku z kryzysem finansowym i gospodarczym w latach 2008-2009 stopa bezrobocia w Unii wzrosła do nienotowanego wcześniej poziomu. Obecnie zmniejsza się, ale długotrwałe bezrobocie jest nadal bardzo wysokie. Celem artykułu jest analiza porównawcza skali i struktury bezrobocia długotrwałego w krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzona z wykorzystaniem danych pozyskanych z bazy Eurostatu. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia istoty i cech bezrobocia długoterminowego. Ponadto zweryfikowano hipotezę o wzrastającym wraz z wiekiem bezrobotnego zagrożeniu bezrobociem długotrwałym. W artykule, odwołując się do zaleceń Rady UE, zarysowano strategię działania ukierunkowaną na ograniczenie bezrobocia długotrwałego w krajach członkowskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Long-term unemployment is recognized as one of the most serious problems in the contemporary labor market. Economists see in it the source of a serious depreciation of human resources in the labor market and the pauperisation of the affected families. Due to the financial and economic crisis in 2008-2009, the unemployment rate in the EU has risen to an unprecedented level. It is currently decreasing, but long-term unemployment is still very high. The aim of this article is to compare the scale and structure of long-term unemployment in the EU Member States, based on data obtained from the Eurostat database. The deliberations began with an approximation of the essence and features of long-term unemployment. In addition, the hypothesis of an increasing risk of long-term unemployment with the unemployed age was verified. In the last part of the article, in view of the recommendations of the EU Council, an action strategy aimed at limiting long-term unemployment in Member States was outlined.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bezrobocie długotrwałe: Europa pomoże 12 milionom osób długotrwale bezrobotnym wrócić do pracy, 2015, Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela.
 • Bentolila S., Jansen M., 2016, Long-Term Unemployment After the Great Recession: Causes and Remedies, CEPR Press, London.
 • Calmfors L., 2001, Unemployment Labour-market Reform and Monetary Union, Journal of Labor Economics, vol. 19, no. 2, s. 265.
 • Council Conclusions on the 2015 Annual Growth Survey and Joint Employment Report, Political Guidance on Employment and Social Policies, 6147/15.
 • Dolny E., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., 2014, Długotrwałe bezrobocie w Polsce, [w:] Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Duell N., Thurau L., Vetter T., 2016, Long-term Unemployment in the EU: Trends and Policies, Bertelsmann Stiftung, s. 12.
 • Employment and Social Developments in Europe 2015, 2016, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Góra M., 2004, Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyjaśnienia i kilka propozycji, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 73, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, s. 130-131.
 • Hall R.E., Taylor J.B., 2000, Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/une_esms.htm.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/main-tables.
 • Kabaj M. (red.), 2001, Badanie bezrobocia długotrwałego, Raport IPiSS.
 • Krueger A.B., Cramer J. Cho D., 2014, Are the long-term unemployed on the margins of the labor market?, Brookings Papers on Economic Activity, s. 229-280.
 • Report on European Semester for Economic Policy Coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2015(A8-0043/2015), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-/EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0043+0+DOC+PDF+V0//EN (30.09.2017).
 • Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE z 5.10.2017 http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-17-3664_pl.htm (11.10.2017).
 • Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, COM(2015) 462 final 2015/0219(NLE), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015 DC0462&from=EN (30.09.2017).
 • Zalecenie Rady UE z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2016/C67/01), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.02.2016 r. C 67, http://eurlex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=PL (12.10.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.