PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(41) | 53--63
Tytuł artykułu

Czwarty Pakiet Kolejowy - Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Warianty tytułu
The Fourth Railway Package - Management of Railway Infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej. Te nowe regulacje umownie zostały określone jako czwarty pakiet kolejowy. W treści artykułu w części wprowadzającej omówiono założenia wstępne, jakie przyjęła Komisja Europejska, tworząc projekty przepisów wchodzące w skład tego pakietu. Następnie omówiono główne zmiany w dyrektywie 2012/34 uchwalone przez Parlament Europejski w grudniu 2016 roku, dotyczące zasad funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the amendments adopted in December 2016 by the European Union relating to the functioning of railway infrastructure managers. These new regulations are contractually defined as the fourth railway package. In the article, the introductory part is covered by the initial assumptions adopted by the European Commission by creating the draft regulations included in the fourth railway package. The main amendments to Directive 2012/34, adopted by the European Parliament in December 2016, deal with the rules governing railway infrastructure managers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska, COM 144.
 • Dyrektywa (2004). Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei). Dz.Urz. UE 2004, L 164/44.
 • Dyrektywa (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.Urz. UE2008, L 191/1.
 • Dyrektywa (2012). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.Urz. UE 2012, L 343/32.
 • Dyrektywa (2016). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Dz.Urz. UE 2016, L 352/1.
 • Komunikat (2013). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie "Czwartego pakietu kolejowego - zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie". Bruksela: Komisja Europejska. COM 25 final.
 • Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające Europejską Agencję Kolejową. Dz.Urz. 2004, L 164/1.
 • Rozporządzenie (2007). Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz.Urz. UE 2007, L 315/1.
 • Rozporządzenie (2016a). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych. Dz.Urz. UE 2016, L 354/20.
 • Rozporządzenie (2016b). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Dz.Urz. UE 2016, L 354/22
 • Wniosek Dyrektywa (2013). Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Bruksela, COM 29 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.