PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 321--330
Tytuł artykułu

Społeczne implikacje rozwoju usług żywieniowych

Warianty tytułu
Social Implications of Food Services Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie społecznych implikacji rozwoju usług gastronomicznych. W analizie problemu wykorzystano efekty badań wtórnych (studia literaturowe, raporty statystyczne) oraz wycinkowe efekty badań własnych autora, dotyczących jakościowych aspektów rozwoju usług żywieniowych. Badania pierwotne miały formę badań ankietowych. Przeprowadzono je w okresie od kwietnia 2016 roku do lutego 2017 roku, wśród 563 klientów gastronomii oraz 272 usługodawców, na terenie 7 miast wojewódzkich Polski. Stwierdzono, że rozwój gastronomii, z uwagi na specyfikę oferowanego produktu, poza podstawową rolą żywieniową, wpływa bezpośrednio i pośrednio na wiele sfer życia społecznego, takich jak: rynek pracy, aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, rozwój żywienia społecznego, edukacja żywieniowa, ochrona zdrowia, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój wartości kulturowych czy stymulowanie rozwoju innych usług. Stwierdzone implikacje społeczne rozwoju gastronomii mają w większości charakter pozytywny, niemniej niosą też pewne zagrożenia w tym zakresie. Zaprezentowane w artykule implikacje rozwoju gastronomii mogą stanowić źródło wiedzy dla usługodawców, pozwalające lepiej zrozumieć ich znaczenie społeczne i być pomocne w procesie kształtowania jakości oferowanych usług oraz w budowaniu satysfakcji konsumentów. Mogą się też przyczynić do wzrostu efektywności działania i konkurencyjności firm gastronomicznych oraz poprawy własnego wizerunku rynkowego, jako firm kierujących się w swym działaniu ideą odpowiedzialnego biznesu. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present social implications in the development of food services. In the analysis of this problem, the results of secondary research were used (literature studies, statistics reports) and parts of the author's own research concerning qualitative aspects of nutrition services development. The primary research had the form of survey research. It was conducted from April 2016 to February 2017 among 563 catering industry clients and 272 service providers on the territory of 7 voivodship cities of Poland. It was stated that the development of the catering industry, because of specificity of the offered product, apart from the basic nutrition role, directly and indirectly affects many spheres of social life such as labour market, professional mobilisation, social integration and development of social nutrition, nutrition education, health protection, and organisation of leisure, development of cultural values or stimulation of the development of other services. The observed implications in the gastronomy development have mainly positive character; nevertheless, they also constitute certain threats within this area. The presented in the paper implications in the gastronomy development can constitute a source of information for contractors, because they allow better understanding of its social importance and can be helpful in shaping the quality of the offered services and building up customer satisfaction. They can also contribute to the increased effectiveness of operation and competitiveness of catering companies as well as to improvement of their market image as the companies governed in their operation by the idea of corporate responsibility. The paper has the research character. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
321--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Brillat-Savarin A. (2015), Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, PIW, Warszawa.
 • Czarniecka-Skubina E. (2006), Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 1(46).
 • Dąbrowska A. (2008), Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa.
 • Dziadkowiec J., Rood A.S. (2015), Proposing a Restaurant Preference Behavior Model (RPB), (w:) Nowicki P., Sikora T. (Eds.), Interdisciplinary Approach to Quality, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Edwards J. (2013), The foodservice industry: Eating out is more than just a meal, "Food Quality and Preferences", No. 27.
 • Gheribi E. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2012), Uwarunkowania korzystania z usług gastronomicznych w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych Polaków, "Handel Wewnętrzny", nr 2(9-10).
 • Gutkowska K., Gajowa K., Piekut M. (2015), Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", nr 2.
 • Kowalczyk A. (2005), Turystyka kulinarna, "Turyzm", nr 15.
 • Levytska G., Kowrygo B. (2007), Znaczenie usług gastronomicznych w żywieniu ludności w Polsce, "Roczniki PZH", nr (58)1.
 • Levytska G., Wrzesińska-Kowal J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 104.
 • Penc J. (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Polska na talerzu (2015), Raport firmy Makro Cash & Cary, http://www.grupaiqs.pl/wpcontent/uploads/2015/04/raport_polska_na_talerzu_2015.pdf [dostęp: 10.04.1017].
 • "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" (wydania z lat 2012-2017), GUS, Warszawa.
 • "Rocznik Statystyczny Pracy" (2017), GUS, Warszawa.
 • Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport (wydania z lat 2011-2017), Warszawa, http://www.horecanet.pl/Nasze -media/Raport-Rynek-Gastronomiczny-w-Polsce.pdf [dostęp: 12.04.2017].
 • Unilever Food Solutions - World Menu Report (2017), https://tools.unileverfoodsolutions.us/our-services/your-menu/world-menu-report [dostęp: 14.04.2017].
 • Wanat G., Grochowska-Niedworok E., Kardas M., Całyniuk B. (2011), Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i związane z nimi zagrożenie dla zdrowia wśród młodzieży gimnazjalnej, "Hygeia Public Health", nr 46(3).
 • Włodarczyk K. (2016), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449.
 • Wróbel A. (2014), Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 37(1).
 • Zabrocki R. (2011), Wybrane problemy segmentacji rynku usług żywieniowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22.
 • Zabrocki R. (2014), Postawy i zachowania konsumentów usług gastronomii handlowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36.
 • Zabrocki R. (2016), Rekonstrukcja paradygmatu zachowań firm świadczących usługi żywieniowe wobec konsumentów, "Studia i Prace Naukowe WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43(2).
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój" nr 2(5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.