PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 27 | 117--132
Tytuł artykułu

Ocena wykonania decyzji administracyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Implementation of the Administrative Decision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcia wykonania decyzji administracyjnej na płaszczyźnie przepisów prawa administracyjnego materialnego, procesowego jak również wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa. Pojęcie wykonania decyzji administracyjnej okazało się przydatne dla opisu postępowania mającego na celu ocenę realizacji decyzji administracyjnej. Do instytucji prawnych służących ocenie realizacji aktu administracyjnego zaliczamy: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej, uchylenia z powodu niewykonania zlecenia oraz uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych. Instytucje te stanowią grupę wyjątków od zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych. Negatywny wynik wstępnej oceny wykonania aktu administracyjnego powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu ocenę wykonania decyzji administracyjnej, co skutkuje nawiązaniem na nowo stosunku procesowego między adresatem aktu a organem administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse the concept of implementation of an administrative decision at the level of administrative substantive law, procedural law and also the statements by representatives of the legal doctrine. The concept of implementation of an administrative decision turned out to be useful for describing the procedure of evaluation of implementation of the administrative decision. The legal institutions used to evaluate the implementation of the administrative act include: the procedure of expiry of an administrative decision, repeal because of non- -fulfillment of recommendation or repeal or amendment of administrative decision based on specific provisions. The negative result of the initial evaluation of the implementation of an administrative act initiates administrative proceedings, the aim of which is to assess the implementation of the administrative decision, which results in establishing a new relation process between the addressee of the act and the public administration authority. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Adamiak B., Artykuł 11 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Adamiak B., Granice ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym a kontrola ich wykonania [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Krawczyk, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego, t. IX, Warszawa 2014.
 • Adamiak B., Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.
 • Biernat T., Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność, "Państwo i Prawo", 1984 r., z. 9.
 • Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1964.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
 • Gibowski Z., Art. 130 [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Glibowski K., Artykuł 16 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 • Jendrośka J., Zagadnienie prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963.
 • Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Klat-Wertelecka L., Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego, "Wrocławsko- -Lwowskie Zeszyty Prawnicze" 2012, nr 3.
 • Knysiak-Molczyk H., Artykuł 16 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015.
 • Kodeks postępowania administracyjnego, red. R. Hauser, M. Wierzbowski,Warszawa 2015.
 • Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Korzan K., Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, Katowice 1985.
 • Krawczyk A., Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013.
 • Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego, Kraków 2005.
 • Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1961, z. 12, s. 898.
 • Sawczyn W., Artykuł 11 [w:], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 • Sawuła R., Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl - Rzeszów 2008.
 • Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1959.
 • Śladkowska E., Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013.
 • Święcki M., Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu postępowania administracyjnego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" 1976, Prawo XIV, z. 75, s. 143 - 160.
 • Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
 • Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), "Państwo i Prawo", 1992, z. 7.
 • Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1994, z. 6.
 • Woś T., Wykonalność decyzji administracyjnej [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2015, s. 347.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tj. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r., poz. 935.
 • Orzeczenie TK z dnia 11 września 1995 r. P 1/95, OTK 1995, nr 1, poz. 3.
 • Wyrok TK z dnia 22 sierpnia 1992 r., K 4/92, OTK 1992, nr 2, poz. 22.
 • Wyrok TK z dnia 22 grudnia 1997 r., K 2/97, OTK 1997, nr 5 - 6, poz. 72.
 • Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK 1998, nr 3.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2010 r., VIII SA/Wa 842/09, LEX nr 607086.
 • Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2010 r., i OSK 124/10, LEX nr 594984.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 2010 r., i SA/Wa 1264/10, LEX nr 750626.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 17 listopada 2011 r., II SA/OP 403/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 17 listopada 2011 r., II SA/Op 403/11, LEX nr 1087290.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r., IV SA/Wr 268/11, LEX nr 1146142.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2012 r., i SA/Bd 155/12, LEX nr 1136816.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 lutego 2013 r., II SA/Po 868/12, LEX nr 1287030.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., IV SA/Po 1039/12, LEX nr 1287174.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2013 r., III SA/Gl 416/13, LEX nr 1345992.
 • Wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r., i OSK 229/13, LEX nr 1551287.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 października 2013 r., II SA/Łd 631/13, LEX nr 1387627.
 • Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., II OSK 2274/13, LEX nr 1592134.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 9 grudnia 2015 r., II OSK 916/14, LEX nr 1989276.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.