PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 521 Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania | 39--46
Tytuł artykułu

Kierunki ewolucji planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Powiązania planowania strategicznego z wieloletnim planowaniem finansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions of the Evolution of Budget Planning in Local Government Units. Relationships between Strategic Planning and Long-Term Financial Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poddano badaniu sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym kierunków zmian procesu planowania budżetowego w kontekście odnoszącym się do horyzontu planistycznego. Badanie dotyczyło największej jednostki samorządowej w Polsce, tj. m.st. Warszawy. Wyniki badania regulacji wewnętrznych oraz wdrożonych rozwiązań z lat 2008-2017 wskazują, iż lokalna polityka finansowa zmienia się, modyfikując proces i dokumenty planistyczne, pierwotnie dotyczące tylko budżetu rocznego, w kierunku budżetów wieloletnich w postaci wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym. Dopełnieniem procesu podnoszenia sprawności i efektywności w planowaniu i wydatkowaniu środków publicznych może stać się zaproponowany mechanizm powiązania celów i zadań określonych w strategii JST z kierunkami wydatków określonych w WPF i rocznym budżecie.(abstrakt oryginalny)
EN
The way of managing and changing territorial self-government units in the field of the budget planning process, especially the planning horizon, was examined. The study is about the largest self-government unit in Poland, i.e. the capital city of Warsaw. The results of a review of the internal regulation and implemented solutions from 2008-2017 indicate that the local financial policy evolves. It is modifying the planning process and documents, which originally applied only to the annual budget, towards multiannual budgets in the form of long-term financial forecast (WPF) in both; the budgetary classification and activity based configurations. The process of increasing efficiency and effectiveness in the planning and spending of public funds may be complemented by the proposed mechanism which links the objectives and tasks specified in the local government strategy with the directions of expenditure specified in the WPF and the annual budget.(original abstract)
Twórcy
 • Skarbnik Miasta Warszawy
Bibliografia
 • Adamiak J., 2012, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, Finanse Komunalne, nr 1-2.
 • Boex J., Vazquez M.J., McNab R., 1998, Multi Year Budgeting: A Review of International Practices and Lessons for Developing and Transitional Economies, Andrew Young School of Policy Studies Georgia State University, International Studies Program, Working Papier, no. 98-4.
 • Cichocki K.S., 2017, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego - doświadczenia międzynarodowe, Finanse Komunalne, nr 12.
 • Dylewski M., 2014, Performance budgeting - ewolucja i determinanty zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65.
 • Franek S., 2011, Wieloletnie planowanie budżetowe w praktyce międzynarodowej i polskiej, [w:] Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa, s. 72-73.
 • Krajewska M., Jońca A., 2012, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie dwóch lat doświadczeń, Finanse Komunalne, nr 11, s. 28-29.
 • Krajewski S., Mackiewicz M., Krajewski P., 2010, Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej - wybrane problemy metodologiczne, Finanse Komunalne, nr 7-8.
 • Miemiec W., 2015, Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3661, Przegląd Prawa i Administracji C/2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. 2015, poz. 92 j.t.
 • Sierak J., 2013, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 2077 j.t.
 • www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/wpf/WPF_2018-2045 (22.01.2018).
 • www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium (22.01.2018).
 • www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo- rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (24.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.