PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (63) | 17--53
Tytuł artykułu

Optimum Currency Areas: Theory and Application

Warianty tytułu
Optymalny obszar walutowy. Teoria i zastosowanie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obszernej analizy teorii optymalnego obszaru walutowego (OOW), jednego z najbardziej kontrowersyjnego i niekompletnego tematu w ekonomii. Niemniej jednak, duża możliwość praktycznej implementacji wraz z przykładami z rzeczywistości sprawiła, że był to popularny temat dyskusji wśród badaczy i decydentów. Pierwsza literatura w tej dziedzinie została napisana w latach 50. XX w., ale Robert Mundell był pierwszym, który użył terminu Optymalny Obszar Walutowy. Inni pionierscy autorzy, którzy są uważani za założycieli tej teorii to Peter Optimum Currency Areas: Theory and Applications 51 Kenen i Robert McKinnon. Prace wcześniej wspomnianych autorow ustalily jednak dużo paradoksów. To z kolei dało początek "nowej generacji OCA". Główny wkład w teorię Optymalnego Obszaru Walutowego na tym etapie złożyli: Giercsh, Corden, Magnifico, De Grauwe. Wszyscy wcześniej wspomniani autorzy należą do tradycyjnych badaczy Optimum Currency Area. Nowoczesna teoria, która powstała po stworzeniu strefy euro, poszerzyła literaturę klasyczną, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia makroekonomiczne tych czasów. Literatura, która jest omówiona w pierwszym rozdziale pracy, podkreśla następujące kluczowe determinanty OOW: podobieństwa w szokach, inflacji, instytucjach rynku pracy, cyklach koniunkturalnych; wysoka mobilność czynników, integracja handlu, elastyczność cen i płac; polityczne i historyczne powody. Biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność danych, część empiryczna tego artykułu testuje tylko część tych czynników. Odbywa się to za pomocą technik ekonometrycznych i zgodnie z metodologią omówioną w rozdziałach 2 i 3. Wyniki pracy wskazują, że chociaż teoria i metodologia są prawdziwe i mają zastosowanie do krajów europejskich, nieoczekiwane do pewnego stopnia wyniki uzyskane są w szerszym zakresie. To odkrycie potwierdza założenie Tower and Willett i Ishayama, którzy podkreślili, że kryteria OCA są indywidualne dla różnych regionów. Część empiryczna przedstawia również potencjalne obszary walutowe, które zostały określone za pomocą teorii OOW i indeksów BCS. Chociaż niektóre obszary walutowe wydają się osiągalne, niska przewidywana moc modeli ekonometrycznej powinna być brana pod uwagę przy rozważaniu wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is aimed at providing an extensive analysis of the theory of an optimum currency area (OCA), one of the most controversial and incomplete topics in economics. Nonetheless, high possibility of practical implementation alongside with real world examples made it a popular topic for discussions among researchers and policy makers. Although early literature in the field was written in the 1950s, Robert Mundell was the first to use the term of an optimum currency area. Other pioneering authors who are considered to be founders of the theory are Peter Kenen and Robert McKinnon. Their works, however, have also established a number of paradoxes. This, in turn, gave birth to the "new OCA generation". The main contributions to the 50 OLEKSANDRA STOYKOVA OCA theory at this stage were made by Giercsh, Corden, Magnifico. The previously mentioned authors belong to the traditional OCA researchers. The modern theory, which emerged after the eurozone creation, broadened classical literature by considering the recent macroeconomic developments of the times. The literature, which is discussed in the first chapter of the paper, highlights the following key determinants of the OCA: similarities in shocks, inflation, business cycles, attitudes to policy, high factors' mobility, trade integration, price and wage flexibility, openness, and political and historical reasons. Due to limited data availability, the empirical part of this paper tests only a portion of these factors. It is performed with the use of econometric techniques and in accordance with the methodology discussed in Chapters 2 and 3, respectively. Generally, the findings indicate that, although theoretical hypothesis and methodologies are true and applicable to European countries, to some extent unexpectedly, the results are obtained in a broader scope. This finding confirms the assumption of Tower and Willett, and Ishayama, who stressed that the OCA criteria are individual for each region. The empirical part also presents potential currency areas, which were determined with the use of OCA and BCS indexes. Although some of the currency areas seem to be achievable, low predictable power of the models should be taken into account while considering the findings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lazarski University, Warsaw, Poland, student
Bibliografia
 • Alesina A., Barro R., Tenreyero S., Optimal currency areas, Cambridge: NBER, 2002.
 • Barro R., Gordon D., Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics 1983, vol. 12.
 • Bayoumi T., Eichengreen B., Shocking Aspects of Monetary Unification. Cambridge: NBER, 1992.
 • Bayoumi T., Eichengreen B., Ever Closer to Heaven? An Optimum-Currency-Area Index for European Countries. European Economic Review 1998, vol. 41.
 • Beck K., Akcesja Polski do strefy euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych - weryfikacja empiryczna, [w:] S. Lis (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Beck K., Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and the Euro Area, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", vol. 8, no. 4, 2013.
 • Beck K., Structural Similarity as a Determinant of Business Cycles Synchronization in the European Union: a Robust Analysis, "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe", vol. 5, no. 2, 2013.
 • Beck K., Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2007, "Gospodarka w Teorii i Praktyce", 1(34), 2014.
 • Beck K., Model dwóch gospodarek a wyniki badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. Weryfikacja teoretyczna i empiryczna, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 3(46), 2014.
 • Beck K., Spectral Analysis and Application of filters in the examination of business cycles, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 3(58), 2017.
 • Beck K., Zastosowanie filtrów do analizy cykli koniunturalnych I synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z krajami europejskimi, "Wiadomości Statystyczne", 10(677), 2017.
 • Beck K., Bayesian Model Averaging and Jointness Measures: Theoretical Framework and Application to the Gravity Model of Trade, "Statistics in Transition", vol. 18, no. 3, 2017.
 • Beck K., Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych: analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Część 1, Metodyka badania, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 4(59), 2017.
 • Beck K., Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych: analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Część 1, Wyniki estymacji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 1(60), 2018.
 • Beck K., Grodzicki M., Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
 • Berger H., Jensen H., Schjelderup G., To peg or not to peg? A simple model of exchange rate choice in small economies, Economic Letters 2001, vol. 73.
 • Broz T., The theory of optimum currency areas: A literature review. Privredna Kretanja i Ekonomska Politika 2005, vol. 104, pp. 53-78.
 • Buiter W.H., Optimal currency areas: why does the exchange rate regime matter? With an application to UK membership in EMU. Scottish Journal of Political Economy 2000, vol. 47, no. 3.
 • Calvo G., Reinhart, C., Fear of Floating. The Quarterly Journal of Economics 2002, vol. 117, no. 2. CEPII, n.d. Gravity.
 • CEPII, n.d. Gravity. CEPII, viewed 29 March 2018 , <httppp.//www.cepii.fr/ CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8>.
 • Chow H.K., Yoobai K., A Common Currency Peg in East Asia? Perspectives from Western Europe, Journal of Macroeconomics 2003, vol. 25.
 • Corden W., Monetary Integration, Essays in International Finance, Princeton: Princeton University, 1972.
 • Corden W., The adjustment problem. L. Krause, W. Salant (Eds). Washington, DC: Brookings, 1973.
 • Corsetti G., Pesenti P., Self-Validating Optimum Currency Areas, New York: Federal Reserve Bank of New York 2002.
 • De Grauwe P., The interaction of monetary policies in a group of European countries. Journal of International Economics 1975, vol. 5, no. 3.
 • De Grauwe P., German Monetary Unification, European Economic Review 1992, vol. 36.
 • De Grauwe P., The euro at stake? The monetary union in an enlarged Europe, CESifo Economic Studies 2003, vol. 49, no. 1.
 • De Grauwe P., Mongelli, F., Endogeneities of Optimum Currency Areas, Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004.
 • Dellas H., Tavlas G.S., An optimum-currency-area odyssey, Journal of International Money and Finance 2009, vol. 28, no. 7.
 • Emerson M., Gros D., Italianer A., Pisani-Ferry G., Reichenbach H., One Market, One Money. An Evaluation of the Potential Bene-fits and Costs of Forming Economic and Monetary Union, Oxford-New York: Oxford University Press, 1992.
 • Enders W., Hurn S., Theory and tests of generalized purchasing-power parity. Common trends and real exchange rates in the Pacific Rim, Review of International Economics 1994, vol. 2.
 • Euromonitor International, n. d. Passport database. Euromonitor International, viewed 18 March 2018 , < http//go.euromonitor.com/passport.html>.
 • Feenstra R.C., Inklaar R., Timmer M.P., The Next Generation of the Penn World Table, American Economic Review 2015, vol. 105, no. 10, viewed 8 February 2018, .
 • Fleming J.M., On exchange rate unification, The Economic Journal 1971, vol. 81, no. 323.
 • Frankel J., No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times, Cambridge: NBER, 1999.
 • Frankel J., Rose A., A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion Within and Between Countries, Journal of International Economics 1996, vol. 40.
 • Frankel J., Rose A., Is EMU More Justifiable Ex Post Than Ex Ante?, European Economic Review 1997, vol. 41.
 • Frankel J., Rose A., Endogeneity of the Optimum Currency Criteria. Economic Journal 1998., vol. 108.
 • Friedman M., The Case for Flexible Exchange Rates, Chicago: University of Chicago Press, 1953.
 • Gandolfo G., Monetary unions, Newman P., Milgate M., Eatwell J. (eds), London: MacMillan, 1992.
 • Giersch H., On the Desirable Degree of Flexibility of Exchange Rates, Weltwirtschaftliches Archiv 1973, vol. 109.
 • Gros D., Hobza A., Exchange Rate Variability as an OCA Criterion: Are the Candidates Ripe for the Euro?, Brighton: International Center for Economic Growth European Center 2003.
 • Haberler G., The international monetary system: Some recent developments and discussions, Halm G.N. (ed.), Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970.
 • Imbs J., Trade, Finance, Specialization and Synchronization, London: CERP 2003.
 • International Monetary Fund, n.d. Direction of Trade Statistics. International Monetary Fund, viewed 21 March 2018,
 • Ishiyama Y., The Theory of Optimum Currency Areas. A Survey, IMF Staff Papers 1975, vol. 22.
 • Johnson H.G., The case for flexible exchange rates, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 1969, vol. 51, no. 6.
 • Kenen P., Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, Mundell R., Swoboda A. (eds.), Chicago: University of Chicago Press, 1969.
 • Kiyotaka S., Zhaoyong Z., McAleer M., Shocking Aspects of East Asian Monetary Integration: An Optimum Currency Area Approach, Yokohama: Central for International Trade Studies, Faculty of Economics, Yokohama National University, 2003.
 • Krugman P., Lessons of Massachusetts for EMU. Torres F., Giavazzi F. (eds.), New York: Cambridge University Press, 1993.
 • Kydland F., Prescott E., Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy 1977, vol. 85.
 • McCallum J., National borders matter: Canada-US regional trade Patterns, American Economic Review 1995, vol. 85, no. 3.
 • Magnifico G., European Monetary Unification for Balanced Growth: A New Approach, Princeton: Princeton University Press, 1971.
 • McKinnon R.I., Optimum Currency Areas, American Economic Review 1963, vol. 53.
 • Meade J., The Balance of Payments Problems of a European Free Trade Area, The Economic Journal 1957, vol. 67.
 • Mélitz J., Brussels on a Single Money, Open Economies Review 1991, vol. 2.
 • Mintz N., Monetary union and economic integration, New York: New York University Press, 1970.
 • Mongelli F., New Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us, Frankfurt am Main: European Central Bank, 2002.
 • Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review 1961, vol. 51.
 • Mundell R., Uncommon Arguments for Common Currencie, H.G. Johnson and A.K. Swoboda (eds.), London: George Allen and Unwin Ltd. 1973.
 • Obstfeld M., Roggoff K., Foundations of International Macroeconomics, Cambridge: MIT Press, 1996.
 • Scitovsky T., Economic theory and western European integration, London: Allen and Unwin, 1958.
 • Tavlas G.S., The New Theory of Optimum Currency Areas, The World Economy, vol. 16, 1993.
 • \ Tower E., Willett T., The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility. A More General Framework, Princeton: Princeton University Press, 1976.
 • Vaubel R., Real Exchange Rate Changes in the European Community - The Empirical Evidence and its Implications for European Currency Unification. Review of World Economics, 1976, vol. 112, no. 3.
 • World Bank, n.d. World Development Indicators, viewed 15th March 2018, <httppp.//data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.