PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 21(2) | 41--50
Tytuł artykułu

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przywrócenia do ruchu linii kolejowej nr 241 relacji Tuchola - Koronowo

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-economic Potential of Restoration the Railway Line no 241 Between Tuchola and Koronowo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnych czasach ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie obszarom możliwości rozwoju, a mieszkańcom możliwie najszybszego dostępu do dużych ośrodków miejskich. Polityka europejska skierowana jest natomiast na ekologiczne rozwiązania, co wpływa na wzrost znaczenia systemów transportowych, które są przyjazne dla otoczenia. Wszystkie powyższe aspekty łączy dobrze zorganizowany transport kolejowy. Wpływa on zarówno na rozwój przestrzenny obszaru, mobilność mieszkańców, jak również przyciąga nowe inwestycje. Jednocześnie jest mniej szkodliwy dla środowiska od rozpowszechnionego transportu samochodowego. Artykuł wskazuje na potencjał społeczno-ekonomiczny przywrócenia do ruchu nieczynnej lokalnej linii kolejowej relacji Tuchola-Koronowo. Zawiera propozycje jej najefektywniejszego wykorzystania. Ponowne funkcjonowanie szlaku kolejowego na potrzeby transportu pasażerskiego, towarowego oraz sezonowych przewozów turystycznych może być kluczowym elementem rozwoju speryferyzowanego obszaru oraz szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców regionu. Ponadto przywracanie lokalnych linii kolejowych jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, co przyczynia się do większych możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje w ekologiczne środki transportu. (abstrakt oryginalny)
EN
It is a huge challenge to provide the opportunities for development and to give residents of areas the fastest possible access to large urban centers today. European policy is focusing on ecological solutions, which increases the importance of transport systems, that are friendly to the environment. All of the above aspects are connected by well-organized rail transport. It aff ects for the spatial development of the area, the mobility of residents and also it attracts new investments. At the same time, it is less harmful to the environment from widespread car transport. The article shows the socio-economic potential of restoring the line between Tuchola and Koronowo and proposes most eff ective use this inactive local railway. The re-functioning of this railway line for the passenger, freight and seasonal transport would be an important element in the development of the forgotten area and a great chance to improve the quality of life of the region's inhabitants. In addition, the restoration of local railway lines is compatible with the principle of sustainable development. This fact creates more possibilities about obtain external founds for investmens in ecological transport means. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Andrzejczak - Paderewska I., 2012, Transport kolejowy w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] Kozłowski R. (red.), 2012, Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 7-25.
 • Arriva RP, https://arriva.pl/index.php [27.03.2018].
 • Biała Księga Transportu: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Luksemburg.
 • Brodziak M., 2015, Lepsza Bydgoszcz proponuje nową linię kolejową przez Gminę Osielsko. Czy ta inwestycja jest nam potrzebna?, eOsielsko, http://eosielsko.pl/opinie/736-lepsza-bydgoszcz-proponuje-nowa-linie-kolejowa-przez-gmine-osielsko [27.04.2018].
 • Charakterystyka linii normalnotorowych na terenie Północnej DOKP, 1996, [w:] Wilimberg S. (red.), 1996, 75 lat Północnego Okręgu Kolei Państwowych, Północna Dyrekcja Kolei Państwowych, Gdańsk, 199-217.
 • Fajczak-Kowalska A., 2013, Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gawłowski R., 2014, Bydgosko-toruński obszar metropolitalny w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego [w:] K. Czajkowska-Kuć, M. Sidor (red.), Miasta, Aglomeracje, Metropolie w nurcie globalnych przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Geoportal województwa kujawsko-pomorskiego, http://geoportal.mojregion.info/ [18.05.2018]
 • Gminny program rewitalizacji gminy Gostycyn - projekt, 2016, http://bip.gostycyn.pl/Article/id,538.html [26.04.2018].
 • Jakubowski J., 2014, Gmina Koronowo zaczyna stawiać na przemysł, ale mogą być z tym problemy, Express Bydgoski, http://www.expressbydgoski.pl/bydgoszcz/a/gmina-koronowo-zaczyna-stawiac-na-przemysl-ale-moga-byc-z-tym-problemy,10870326/ [23.05.2018].
 • Jar, 2001, Koniec "Ponaru - Koronowo"?, Nasze Miasto Bydgoszcz, http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/archiwum/koniec-ponaru-koronowo,136727 [27.04.2018].
 • Karaszewski W., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko- pomorskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kopczuk A., Proniewski M., 2005, Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Kozubek P., 2012, Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Lewandowski A., 2013, Ciężarówki przy elewatorze w Koronowie. Bo koleją za drogo, Gazeta Pomorska, http://www.pomorska.pl/wiadomosci/koronowo/art/7358171,ciezarowki-przy-elewatorze-w-koronowie-bo-koleja-za-drogo,id,t.html [28.04.2018].
 • Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przywrócenia do ruchu linii kolejowej nr 241 relacji Tuchola-Koronowo 50.
 • Lokalny program rewitalizacji Gminy Koronowo, 2017, Uchwała Nr XLVIII/418/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 r.
 • Miecznikowski S., 2007, Istota gospodarowania w aspekcie historycznego transportu kolejowego, [w:] Miecznikowski S. (red.), 2007, Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 10-27.
 • Nazarczuk J., 2013, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Nigmański I., 2018, Poseł PIS złożył interpelację dotyczącą Koronowa, Kononowo.net.pl, http://koronowo.net.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/3033_posel_pis_zlozyl_interpelacje_dotyczaca_koronowa.html [26.04.2018].
 • Pawłowska B., 2013, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • PKS w Bydgoszczy, http://www.pks.bydgoszcz.pl/ [27.03.2018].
 • Program utrzymaniowy przyjęty przez Radę Ministrów, 2018, PKP PLK, https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/program-utrzymaniowy-przyjety-przez-rade-ministrow-3593/ [27.04.2018].
 • Religa Ł., 2017, Do końca miesiąca naprawione mają zostać tory pomiędzy Koronowem i Tucholą, Portal Kujawski, http://www.portalkujawski.pl/wiadomosci-dobrczkoronowo/item/12219-do-konca-miesaca-naprawione-maja-zostac-tory-pomiedzy-koronowem-i-tuchola [26.04.2018].
 • Religa Ł., 2018, W Koronowie jest zainteresowanie przewozami kolejowymi, Portal Kujawski, http://www. portalkujawski.pl/wiadomosci-dobrcz-koronowo/item/12716-w-koronowie-jest-zainteresowanie-polaczeniami-kolejowymi [27.04.2018].
 • Rydelski Z., 2017, Przejażdżki drezyną, https://www.koronowo.pl/1946-przejazdzki-drezyna [27.03.2018].
 • Sass M., 2011, Animacja miejsca - miejsce animacji: (nie) zapomniana stacja Pruszcz Bagienica, Pedagogika Społeczna,. Wielowymiarowość przestrzeni i środowisk wychowawczych, 3-4(41-42), s. 198-220.
 • Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Chojnicach - fanpage na portalu Facebook, https://www.facebook.com/SMKChojnice/ [27.03.2018].
 • Strategia rozwoju gminy Koronowo na lata 2016-2025, 2016, Uchwała Rady Miejskiej w Koronowie nr XXV/219/16 z dnia 30 marca 2016 r.
 • Strategia rozwoju gminy Osielsko - projekt, 2016, http://www.bip.osielsko.pl/?cid=279&bip_id=5275 [26.04.2018].
 • Strategia rozwoju powiatu tucholskiego, 2016, Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 r.
 • Strategia rozwoju turystyki powiatu tucholskiego, 2003, Uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 34/66/2003 z dnia 09 października 2003 r.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, 2013, Uchwała Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt, 2016, http://www.zit.btof.pl/attachments/article/85/12a. Za _1_Uchwa a_12_ 2016_KS_ ZIT_BTOF.pdf [27.04.2018].
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostycyn, 2012, Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo, 2009, Uchwała Nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko, 2015, Uchwała Nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola, 2006, Uchwała Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2006 r.
 • Szymajda M., 2018, Poseł Schreiber pyta o szanse budowy linii kolejowej z Bydgoszczy do Koronowa, Rynek Kolejowy, http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/posel-schreiber-pyta-o-szanse-budowy-linii-kolejowej-z-bydgoszczy-do-koronowa-86384.html [26.04.2018].
 • Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Uporządkować sieć połączeń regionalnych, 2017, Wolna Droga. Dwutygodnik Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność, nr 10 (721) z dnia 19 maja 2017, s. 10.
 • Zależy nam, by pasażerowie, którzy coraz częściej podróżują koleją, nadal korzystali z pociągów, 2017, Wolna Droga. Dwutygodnik Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność, nr 18 (729) z dnia 8 września 2017, s. 17.
 • Zamiast sprzedawać udziały w nieruchomościach, planujemy czerpać długofalowe przychody, 2017, Wolna Droga. Dwutygodnik Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność, nr 15 (726) z dnia 28 lipca 2017, s. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.