PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 177--190
Tytuł artykułu

Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implications of Cluster Initiatives and Clusters of IT Industry on Local and Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest diagnoza potencjału wybranych krajowych klastrów z branży informatycznej w wymiarze ich lokalizacji geograficznej, specjalizacji, użyteczności i potencjału w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego. Przeprowadzone badanie nie miało charakteru pełnego, a wytypowane do szczegółowej analizy klastry wynikało z doboru celowego. Bazując na wtórnych źródłach danych wykorzystując metodę desk research, w tym analizę treści i analizę porównawczą w artykule wykazano, że działania podejmowane przez wybrane klastry z branży informatycznej są fasadowe, nie gwarantują trwałych i efektywnych ram rozwoju ich członków. W efekcie przekładalność ich aktywności gospodarczej na rozwój lokalny i regionalny jest znikoma. Wśród kluczowych determinant powoływania klastrów leżą fundusze europejskie dedykowane tego typu działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to diagnose potential of selected clusters of industry IT sector in the dimension of their geographical location, specialization, usefulness and potential in the context of local and regional development. Conducted trial was not complete. Selected for a detailed analysis of clusters was the result of intentional selection. Based on secondary data sources using the method of desk research, including content analysis and comparative analysis in the article demonstrated that the actions taken by the selected clusters of industry IT sector are facade, does not guarantee sustainable and effective framework for the development of their mem190 bers. As a result, translatability their economic activity in local and regional development is fictitious. Among the key determinants of appointing clusters are European funds dedicated to this type of activity. (original abstract)
Twórcy
 • The John Paul II Catholic University of Lublin
Bibliografia
 • 1. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Niebieskie Księgi 2004, Nr 11. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze rekomendacje dla Polski, IBNGR, Gdańsk 2004.
 • 2. Etzkovitz H., Leydesdorff L., The Dynamics of Innovation: from National Systems and. "Mode 2" to Triple Helix of university-industry-government relations; "Research Policy" Vol. 29, no 2, 2000.
 • 3. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • 4. Holecki T., Romaniuk P., Administracja publiczna wobec regionalnych inicjatyw klastrowych, "Studia Ekonomiczne" 2015 (209).
 • 5. Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • 6. Jegorow D., Innowacyjne podejście do rozwoju lokalnego i regionalnego - struktury klastrowe, [w:] Człowiek - Gospodarka - Współpraca - Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 2, D. Jegorow, (red.), CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014.
 • 7. Jegorow D., Koordynowanie klastrem w kontekście tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstw - studia przypadków klastrów z branży ICT, [w:] Człowiek - Gospodarka - Współpraca - Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 2, D. Jegorow, (red.), CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014.
 • 8. Kowalski A. M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • 9. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • 10. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • 11. Szymoniuk B., Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 369, t. 2.
 • 12. Weresa M. A., Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 • 13. Zerbini F., Castaldo S., Stay in or get out the Janus? The Maintenance of Multiplet Relationships Between Buyers and Sellers, "Industrial Marketing Management" 2007, vol. 36, no. 7.
 • 14. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, M. Dzierżanowski (red.), PARP, Warszawa 2012.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dziennik Ustaw Nr 226.
 • 16. W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Bruksela, dnia 5.11.2008 [COM (2008) 0652 wersja ostateczna].
 • 17. Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo- Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 13.9.2006 [COM (2006) 502 wersja ostateczna].
 • 18. http://az.warwschod.pl, (17.10.2015).
 • 19. http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PS/Ewidencje_rejestry/Rejestr+ zlobkow+i+klubow+dzieciecych.htm, (17.10.2015).
 • 20. http://multicluster.pl, (18.10.2015).
 • 21. http://multiklaster.pl, (18.10.2015).
 • 22. http://warwschod.pl/pl/, (17.10.2015).
 • 23. http://www.klaster-ekoinnowacje.org, (24.10.2015).
 • 24. http://www.klaster-ekoinnowacje.org/index.php?option=com_content&view=article& id=50&Itemid=56, (24.10.2015).
 • 25. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+ i+innowacyjnosci/Klastry/Krajowe+Klastry+Kluczowe, (26.10.2015).
 • 26. http://www.wiedza.org.pl, (15.10.2015).
 • 27. I runda Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, inf. z dn. 20 października 2015 [online], http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+ i+innowacyjnosci/Klastry/I+runda+Konkursu+o+status+Krajowego+K lastra+Kluczowego, (26.10.2015).
 • 28. Interaktywna Mapa dotacji UE Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju [online], http://www.mapadotacji.gov.pl, (16.10.2015).
 • 29. Mapa klastrów w Polsce [online], http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry, (15.06.2015).
 • 30. Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013 [online], http://mapa.rpo.lubelskie.pl/pl/projekt-2671/platforma-wspolpracy-dla-podmiotowgospodarczych- wchodzacych-w-sklad-wschodniego-klastra-ict, (16.10.2015).
 • 31. Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013 [online], http://mapa.rpo.lubelskie.pl/pl/projekt-3692/wsparcie-wschodniego-klastra-ict, (16.10.2015).
 • 32. Mazowiecki Klaster ICT - dane kontaktowe [online], http://www.klasterict.pl/kontakt, (10.12.2015).
 • 33. Nowy profil - nowa szansa [online], http://warwschod.pl/pl/nowy-profil-nowa -szansa/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.