PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 90--101
Tytuł artykułu

Decyzja kasacyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Warianty tytułu
Cassation Decision in General Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każde postępowanie administracyjne jest postępowaniem indywidualnym. Jest to sekwencja czynności proceduralnych podjętych w celu przeanalizowania i rozstrzygnięcia konkretnego przypadku w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja merytorycznie kończy postępowanie zarówno w I, jak i II instancji. Decyzje wydane przez organ odwoławczy określane są jako decyzje kasacyjne. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego w formie kasacji jest możliwe, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie kluczowych okoliczności rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy nie może orzekać w innym zakresie, niż wcześniej zostało to zrobione. W szczególności zmiana materialnej podstawy prawnej decyzji organu odwoławczego, a także orzeczenie w sprawie, która nie została rozpoznana w postępowaniu w pierwszej instancji, narusza tożsamość sprawy, a w konsekwencji zasadę dwuinstancyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
Each administrative procedure is an individual proceeding. It is a sequence of procedural steps taken to analyse and resolve a specific case by way of an administrative decision. The decision substantively terminates the proceedings in both first and second instance. Decisions issued by the appeal body are referred to as cassation decisions. Appeal proceedings in the form of cassation are possible if there is a need to conduct explanatory proceedings regarding the key circumstances of the settlement. The appeal body cannot adjudicate to a different extent than was previously done. In particular, changes in the substantive legal basis of the decision by the appeal body, as well as rulings on issues that were not identified in the first instance proceedings, violate the identity of the case and, consequently, the principle of two-instance proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006/2.
 • Adamiak B., Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 21 lutego 1994 r., I SAB 54/93, "Orzecznictwa Sądów Polskich" 1995/11, poz. 222.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Adamiak B. [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bogusz B., Charakter prawny decyzji organu odwoławczego, " Gdańskie Studia Prawnicze" 2013/1.
 • Bucholski B., Jaśkiewicz J., Mikos-Sitek A., Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, Warszawa 2016.
 • Chrościelewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009.
 • Chróścielewski W., W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a., Rzeszów 2009.
 • Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawnoadministracyjnych, Warszawa 1974.
 • Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 167.
 • Dawidowicz W., Z problematyki decyzji organów administracji państwowej w świetle orzecznictwa NSA, "Państwo i Prawo" 1984/10.
 • Dobkowska B., Muzyczuk B., Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a wydawanie rozstrzygnięć kasacyjnych na przykładzie samorządowych kolegiów odwoławczych [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. Niczyporuk J., Lublin 2010.
 • Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z., System Prawa Administracyjnego. t. 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2014.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2015.
 • Kmiecik Z.R., Instancja i tryb postępowania administracyjnego a prawo strony do żądania jego umorzenia, "Samorząd Terytorialny" 2008/5.
 • Sawuła R., Kilka uwag w sprawie nowego brzmienia art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, "Administracja" 2011/1.
 • Wierzbowski R. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2017.
 • Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.