PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr spec. (26) Prawo - koncepcje, regulacje, współczesne problemy | 159--164
Tytuł artykułu

Dostęp do adwokata osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Access to a lawyer of a detainee in criminal proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada prawa do obrony uznawana jest obecnie za jedną z najważniejszych gwarancji współczesnego procesu karnego. Prawo oskarżonego do obrony stanowi jeden z warunków modelu procesu spełniającego standard rzetelności. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasady prawa do obrony w postępowaniu karnym, wskazanie oraz analiza regulacji dających podstawy dostępu do adwokata osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym oraz omówienie w tym zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. (abstrakt oryginalny)
EN
The principle of defense rights is now considered one of the most important guarantees of the contemporary criminal process. The right of the accused to defend is one of the conditions of the process model that meets the standard of reliability. The aim of this article is to discuss the principle of the right to defense in criminal proceedings, to identify and analyze regulations that give access to the lawyer of a detainee in criminal proceedings, and discuss the scope of Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Krysztofiuk G., (2009) Prawo do obrony osoby podejrzanej oraz faktycznie podejrzanego - uwagi na tle uchwał Sądu Najwyższego z 26.4.2007 r. (I KZP 4/07) oraz z 20.9.2007 r. (I KZP 26/07) [w:] Bieńkowska B., Szafrański D., (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz. Urz. UE L 294/1).
 • 3. Grzegorczyk T., Tylman J., (2003) Polskie postępowanie karne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • 4. Duda J., (2011) Granice prawa do obrony w prawie karnym procesowym [w:] Hofmański P., (red.), Kluczowe problemy procesu karnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 5. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf [18.06.2018].
 • 6. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf [18.06.2018].
 • 7. Jeż-Ludwichowska M., (2009) Prawo do obrony jako wyznacznik rzetelnego procesu - zagadnienia wybrane [w:] Kala D., (red.), Praworządność i jej gwarancje, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 8. Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284).
 • 9. Kulesza C., (2005) Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków: Zakamycze.
 • 10. Lipczyńska M., Ponikowski R., (1978) Granice prawa oskarżonego do obrony, "Palestra" nr 4.
 • 11. Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., (2005) Proces karny, Katowice: Volumen.
 • 12. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167).
 • 13. Murzynowski A., (1984) Istota i zasady procesu karnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 14. Nowak P., (2013) Zasady porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem oraz tymczasowo aresztowanego z obrońcą w Kodeksie postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnym oraz prawnomiędzynarodowym, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" nr 1.
 • 15. Nowak T., (1987) Prawo do obrony oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym, "Palestra" nr 10-11.
 • 16. Nowicki M., (2009) Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • 17. Skorupka J., (2017) [w:] Skorupka J., (red.), Proces karny, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 18. Stefański R., (2012) Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • 19. Ujazdowski K., (2015) Dyrektywa o dostępie do pomocy adwokackiej i prawie do poinformowania osoby trzeciej o zatrzymaniu - w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, "Forum Prawnicze" nr 4.
 • 20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, po. 555 z późn. zm.).
 • 21. Wiliński P., (2003) Świadek incognito w polskim procesie karnym, Kraków: Zakamycze.
 • 22. Wiliński P., (2006) Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków: Zakamycze.
 • 23. Wiliński P., (2014) [w:] Wiliński P., (red.), System prawa karnego procesowego. Tom III, cz. 2. Zasady procesu karnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 24. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Tiirkan przeciwko Turcji, skarga nr 33086/04.
 • 25. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skarga nr 36391/02.
 • 26. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Brusco przeciwko Francji, skarga nr 1466/07.
 • 27. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 października 2009 r. w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga nr 7377/03.
 • 28. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2004 r., sygn. V KK 194/03.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.