PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 522 System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji | 77--97
Tytuł artykułu

Rachunkowość instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym - praktyka polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting of Financial Instruments in The Currency Risk Management Process - Practice of Polish and Ukrainian Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie studiów literaturowych wskazano znaczenie instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym oraz sformułowano tezę opracowania, zgodnie z którą zastosowanie instrumentów finansowych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym wpływa na wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw, eliminując i zmniejszając negatywny wpływ zmian kursów walutowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwych do praktycznego zastosowania metod zarządzania ryzykiem walutowym oraz omówienie doświadczeń polskich i ukraińskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego w tym zakresie. Podjęto również próbę ukazania wpływu zastosowania kontraktu forward na wyniki przedsiębiorstwa ukraińskiego i spółki polskiej. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania dowodzą zasadności stosowania instrumentów finansowych jako efektywnego sposobu zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Przede wszystkim w przypadku dużych zmian kursu walutowego zdecydowanie opłaca się skorzystać z zabezpieczających instrumentów pochodnych(abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of literature studies, the importance of financial instruments in the currency risk management process was indicated and the thesis was formulated according to which the use of financial instruments to hedge against currency risk affected the results of business operations by eliminating and reducing the negative impact of changes in exchange rates. The aim of the article is to present the methods for currency risk management and to discuss the experience of Polish and Ukrainian foreign trade enterprises in this area. An attempt was also made to show the impact of using the forward contract on the results of the Ukrainian enterprise and the Polish company. The conclusions that result from the conducted study prove the legitimacy of using financial instruments as an effective way to protect enterprises against currency risk. Especially, in the case of large changes in the exchange rate it is definitely profitable to use hedging derivatives(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
 • Adamska A., 2009, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, [w:] A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Bańko M. (red.), 2010, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barczyk K., 2015, Rachunkowość zabezpieczeń grupy kapitałowej. Studium przypadku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 225.
 • Bennett D., 2000, Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Czajor P., 2010, Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF - polskie prawo bilansowe - regulacje podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Dziawgo D., 1998, Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
 • Frendzel M., 2010, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T., 1999, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk.
 • Kaczmarek T.T., 2012, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (red.), 2008, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Krajowe Standardy Rachunkowości, http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,1,16,181,,,,krajowe-standardy-rachunkowosci-i-stanowiska-komitetu.html, dostęp 01.04.2018.
 • Miciuła I., 2013, Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej, Kwartalnik Zarządzanie i Finanse, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_9.pdf,dostęp 23.03.2018.
 • MSR 39: Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L320 z 2008 r., https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf, dostęp 10.03.2018.
 • MSSF 7: Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L320 z 2008 r., https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf, dostęp 10.03.2018.
 • MSSF 9: Instrumenty finansowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L323 z 2016 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=PL, dostęp 10.03.2018.
 • Nagaj R., 2013, Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 32, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip32-2013/SiP--32-t1-91.pdf, dostęp 20.03.2018.
 • Narodowy Bank Polski, Tabela A kursów średnich - archiwum, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html, dostęp 3.04.2018.
 • Nowak E. (2013), Instrumenty rachunkowości w sterowaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61.
 • Orłowska-Puzio J. (2014), Zarządzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw, AGH, Kraków.
 • Podstawowe statystyki GPW, https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw, dostęp 26.03.2018.
 • Riehl H., 2001, Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Rogowski W., Michalczewski A., 2005, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 277.
 • Rysińska M., 2014, Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian stopy procentowej i waluty, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 18, nr 4/2014.
 • Serwis pl.investing.com, https://pl.investing.com/currencies/usd-pln-historical-data, dostęp 06.04.2018.
 • Soroka-Potrzebna H., 2016, Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5/2016(83).
 • Szyszko L., 2000, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Szyszko L., Szczepański J. (red.), 2003, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Tymoczko I.D., 2013, Zarządzania ryzykiem walutowym wśród polskich przedsiębiorstw niefinansowych, [w:] K. Puchalska, I.D. Tymoczko, Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, Narodowy Bank Polski, Warszawa, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms293.pdf, dostęp 17.03.2018.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395, 398.
 • Zając J., 2002, Polski rynek walutowy w praktyce, wydanie 3, rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa.
 • Żebruń A., 2010, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Долінський Л.Б., 2005, Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів. К.: Майстер-клас.
 • [Dolinski L.B. (2005), Obliczenia finansowe i analiza papierów wartościowych. K.: Majster-klas].
 • Офіційний курс валют, Національний банк України, https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day, dostęp 24.03.2018.
 • [Oficjalny kurs walutowy, Narodowy Bank Ukrainy, https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day, dostęp 24.03.2018].
 • Показники динаміки торгівлі цінними паперами за серпень 2017 рік, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, https://www.nssmc.gov.ua/2017/09/18/byuleteny-shtodostanu-rinku-tsnnih-paperv-serpeny-2017/, dostęp 17.12.2017.
 • [Wskaźniki dynamiki obrotu papierami wartościowymi stanem na sierpień 2017 r., Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy, https://www.nssmc.gov.ua/2017/09/18/byuleteny-shtodostanu-rinku-tsnnih-paperv-serpeny-2017/, dostęp 17.12.2017].
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", Мінфін України; Наказ від 30.11.2001 № 559, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01, dostęp 01.04.2018.
 • [Rozporządzenie (Standard) Rachunkowości 13 "Instrumenty finansowe", Ministerstwo Finansów Ukrainy; nakaz od 30.11.2001 № 559, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01, dostęp 01.04.2018].
 • Примостка Л.О. (2004), Фінансовий менеджмент у банку: 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ. http://pulib.if.ua/part/4062б, dostęp 01.04.2018.
 • [Prymostka L.O. (2004), Zarządzanie finansami w banku: 2. wydawnictwo, dopełnione i doopracowane. K.: KNEU. http://pulib.if.ua/part/4062б, dostęp 01.04.2018].
 • Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044, dostęp 15.11.2017.
 • [Projekt ustawy o zmianie ustawy Ukrainy "O rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na Ukrainie"(w zakresie udoskonalenia niektórych przepisów), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044, dostęp 15.11.2017].
 • Річний звіт за 2016 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016-ukr-web.pdf, dostęp 17.12.2017.
 • [Raport roczny za rok 2016 Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016-ukr-web.pdf, dostęp 17.12.2017].
 • Українська біржа, Підсумки торгів за інструментом, Ф'ючерсний контракт на курс долар США- українська гривня, http://www.ux.ua/ru/marketdata/contractresults.aspx?code=DX-6.18, dostęp 24.03.2018.
 • [Ukraińska Giełda, Podsumowanie przetargowe instrumentów, Kontrakt futures na dolara amerykańskiego- hrywna ukraińska, http://www.ux.ua/ru/marketdata/contractresults.aspx?code-=DX-6.18, dostęp 24.03.2018].
 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14, dostęp 01.04.2018.
 • [Ustawa Ukrainy o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na Ukrainie, od 16.07.1999 № 996-XIV, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14, dostęp 01.04.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171535839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.