PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 4 Research Issues in Polish Geography of Industry | 135--148
Tytuł artykułu

Research Directions and Achievements of Polish Geography of Construction

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Although the second half of the 20th century is the period of development of economic geography in Poland, in the first post-war decades geography of construction did not function as a separate geographical subdivision. More significant development of spatial research in this field was brought about a quarter of a century ago. In the article devoted to the problems of geography of construction in Poland, the subject scope, main directions of research and the achievements of this sub-discipline are discussed. Geography of construction is a branch of economic geography, which examines spatial aspects of construction and assembly 'production', with special attention to spatial organisation of investment processes, as well as conditions and effects of location and spatial structure of construction investments. The literature review allows for isolating the main directions, among which the following can be listed: conditions for the development of construction of different functions, also in the context of the accompanying phenomena (e.g. in the social sphere), location factors and effects of construction investments, as well as research devoted to the spatial structure of construction projects and their links with geographical environment. Research topics of geography of construction are part of the spatial processes within the interests of other geographic sub-disciplines, as well as of related social, economic and even technical disciplines. The achievements of Polish geography of construction of the last quarter of a century are important from the point of view of a better recognition of the conditions and course of the socio-economic transformation in Poland in different contexts and different spatial scales.(original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Balcerska, H. (1971). Struktura przestrzenna nakładów inwestycyjnych a rozwój przemysłu w ostatnim 10-leciu [Spatial structure of investment outlays and industrial development in the last 10 years]. Gospodarka Planowa, 9, 545-548.
 • Bartosiewicz, B., Turczyn, M. (2008). Struktura komunalnych inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji budowlanych i ich wpływ na kierunki rozwoju przestrzennego najmniejszych miast województwa łódzkiego [The structure of municipal infrastructure investments and construction investments and their impact on the directions of spatial development of the smallest towns of the Łódzkie Voivodeship]. In: K. Heffner (ed.). Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych [Contemporary problems of development of local centers]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 317-331.
 • Bednarek-Szczepańska, M., Dmochowska-Dudek, K. (2016). Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji [The NIMBY syndrome in rural areas: Conditions and specificity of conflicts around the location of unwanted investments]. Prace Geograficzne, 255.
 • Bolkowski, J. (1966). Problemy rozwoju przemysłu materiałów budowlanych w latach 1966- 1970 [Problems of the development of the building materials industry in 1966-1970]. Gospodarka Planowa, 3.
 • Bolkowski, J. (1968). Perspektywiczne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego i ceramiki szlachetnej [Perspective development directions of the building, glass and precious ceramics industries]. Inwestycje i Budownictwo, 7/8.
 • Borowska, M. (2011). Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braków miejscowych planów zagospodarowania [Construction processes in Łódź in the absence of local development plans]. Acta Scientarium Polonorum, 10(3), 19-38.
 • Broniewski, S. (1978). Rozmieszczenie inwestycji w miastach [Distribution of investments in cities]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ciechański, A. (2013). Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881-2010) w świetle materiałów archiwalnych [Development and regress of the industrial railway network in Poland (1881-2010) in the light of archival materials]. Prace Geograficzne, 243.
 • Durecka, I., Durecki, T. (2015). Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 19, 149-165.
 • Dzieciuchowicz, J. (1974). Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 1945-1965 oraz jego wpływ na zmiany warunków mieszkaniowych ludności [Development of housing in Łódź in the years 1945-1965 and its impact on changes in housing conditions of the population]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 55, 31-47.
 • Dzieciuchowicz, J. (1975). Kształtowanie warunków środowiska mieszkaniowego wielkiego miasta na przykładzie Łodzi [Shaping the housing conditions of a big city on the example of Łódź]. In: XIII Ogólnopolski Zjazd PTG, Tezy i streszczenia referatów [XIII National Congress of the Polish Geographical Association, Theses and summaries of papers]. Łódź, 66-68.
 • Dzieciuchowicz, J. (2002). Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna [Housing resources of Łódź: development, and objective and spatial structure]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 4, 47-65.
 • Eberhardt, P. (1975). Rozmieszczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 1960-1970 [Distribution of investment outlays in the period 1960-1970]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 87, 147-184.
 • Gaczek, W.M. (1979). Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania [The structure of the residential space of Poznań]. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gaczek, W.M., Rykiel, Z. (1999). Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta. [New housing locations in urban space]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190, 29-47.
 • Gajowski, S. (1958). Perspektywy rozwoju przemysłu materiałów budowlanych w woj. warszawskim i m. st. Warszawie [Prospects for the development of the building materials industry in the Warsaw Voivodeship and the capital city of Warsaw]. Materiały Budowlane, 8, 232-237.
 • Gotowski, R. (2003). Budownictwo jednorodzinne na obszarze gminy Białe Błota w aspekcie procesu suburbanizacji [Single-family housing in the area of Białe Błota gmina in the aspect of the suburbanisation process]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117-122.
 • Groeger, L. (2004). Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami [Valorisation of the housing space in the opinions of clients of Łódź real estate offices]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Grzeszczak, J. (1962). Problemy gospodarki surowcowej przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce [Problems of raw materials management in the construction ceramics industry in Poland]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 5(14).
 • Grzeszczak, J. (1964). Zagadnienia wodne i klimatyczne w przemyśle cegielnianym [Water and climate issues in the brick industry]. Dokumentacja Geograficzna, 6, 63-82.
 • Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2008). Geografia hipermarketów w Polsce: strategie lokalizacyjne firm i ich skutki przestrzenne [Geography of hypermarkets in Poland: location strategies of companies and their spatial effects]. Przegląd Geograficzny, 80(4), 276-290.
 • Holm, A., Marcińczak, S., Ogrodowczyk, A. (2015). New-build gentrification in the post-socialist city: Łódź and Leipzig two decades after socialism. Geografie, 120(2), 164-187.
 • Ilnicki, D. (1996). Proces suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej na przykładzie budownictwa mieszkaniowego [The suburbanisation process in the Wrocław agglomeration on the example of housing construction]. Studia Geograficzne, 65.
 • Ilnicki, D. (1999). Przestrzeń budowlana Dolnego Śląska [Construction space of Lower Silesia]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190, 91-104.
 • Ilnicki, D. (2000a). Charakterystyka przestrzeni budowlanej Dolnego Śląska w latach 1994-1997 [Characteristics of the construction space of Lower Silesia in the years 1994-1997]. Studia Regionalne nad Rozwojem Dolnego Śląska [Regional Studies on the Development of Lower Silesia], 1, 98-110.
 • Ilnicki, D. (2000b). Warunki mieszkaniowe jako wyraz poziomu i jakości życia ludności Dolnego Śląska [Housing conditions as an expression of the level and quality of life of the Lower Silesia population]. Studia Regionalne nad Rozwojem Dolnego Śląska [Regional Studies on the Development of Lower Silesia], 1, 83-97.
 • Ilnicki, D. (2001). Inwestycje mieszkaniowe w przestrzeni Wrocławia [Housing investments in the space of Wroclaw]. In: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II) [Post-socialist city - organisation of urban space and its transformation (part II)]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 221-235.
 • Ilnicki, D. (2003). Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [Changes and spatial diversification of housing construction in Poland in the 1990]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7-22.
 • Ilnicki, D. (2006). Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia [The development of the residential space of Wrocław]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 227, 36-54.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (1995). Procesy zachodzące w strefach podmiejskich dużych miast. Przykład strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa [Processes occurring in suburban zones of large cities. An example of the suburban area of Warsaw, Łódź and Kraków]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, 221-228.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (1998). Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast, Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa [Transformation of suburban zones of large cities. Comparative study of the suburban zone of Warsaw, Łódź and Kraków]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jarczewski, W. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna a rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w małopolskich gminach [Investment attractiveness and the distribution of foreign investments in Małopolska gminas]. Przegląd Geograficzny, 80(2), 223-242.
 • Jażdżewska, I. (1998). Przemiany funkcjonalne i przestrzenne zabudowy osady Rzgów w latach 1920-1995 [Functional and spatial changes in the development of the Rzgów settlement in the years 1920-1995]. In: J. Kaczmarek (ed.). Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście [Methodology of the settlement geography at the turn of the century, X Seminar of Knowledge about the City]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 131-135.
 • Juraś, J., Posatskyy, B. (1999). Przemiany przestrzenne w budownictwie mieszkaniowym Lwowa w latach 90. [Spatial changes in housing construction in Lviv in the 1990s]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190, 139-145.
 • Kaczmarek, J. (1991). Indywidualne budownictwo mieszkaniowe jako miernik ekspansji miasta na tereny wiejskie [Individual housing construction as a measure of the city's expansion into rural areas]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, 171-177.
 • Kaczmarek, S. (1996). Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi [Spatial structure of living conditions in Łódź]. Szlakami Nauki [On the routes of science], 23.
 • Kistowski, M. (2012). Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej [Methodological proposal for the assessment of environmental conditions of the location of wind farms on a regional scale]. Przegląd Geograficzny, 84(1).
 • Knyziak, Z., Lissowski, W. (1964). Ekonomika i programowanie inwestycji przemysłowych [Economics and programming of industrial investments]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Komornicki, T., Śleszyński, P. (ed.). (2009). Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu [Studies on the location of regional airports in Mazovia]. Prace Geograficzne, 220.
 • Komornicki, T., Wiśniewski, R., Baranowski, J., Błażejczyk, K., Degórski, M., Goliszek, S., Rosik, P., Solon, J., Stępniak, M., Zawiska, I. (2015). Wpływ korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-gospodarczy [The impact of road corridors on the natural environment and socio-economic development]. Prace Geograficzne, 249.
 • Konecka-Szydłowska, B. (2006). Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania [Population growth and development of housing in cities in the suburban zone of Poznań]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 226.
 • Kowalski, M., Wiśniewski, S. (2017). Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym - przykład Portu Łódź [Shopping center as a traffic factor in road transport - an example of the Port of Łódź]. Przegląd Geograficzny, 89(4), 617-639.
 • Kozłowski, S. (2005). Możliwości modernizacji osiedli wielkopłytowych [Possibilities of modernisation of large-panel housing estates]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 216, 127-143.
 • Lamprecht, M. (2003). Wielorodzinne budownictwo w Kole [Multi-family housing in Koło]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 69-79.
 • Marszał, T. (ed.) (1999a). Budownictwo mieszkaniowe w latach dziewięćdziesiątych - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju [Housing construction in the 1990s - spatial diversification and development directions]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190.
 • Marszał, T. (1999b). Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce [Diversity and directions of housing development in Poland]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190, 7-28.
 • Marszał, T. (1999c). Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90. [Spatial structure of multi-family housing in Łódź in the 1990s]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 190, 69-90.
 • Marszał, T. (2000). Social and co-operative housing in Łódź - developments in the period of transition. In: T. Marszał (ed.). Local economy and urban development in Poland. Łódź.
 • Marszał, T. (2001). Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX w. - sylwetki [Polish geography of industry and construction in the twentieth century - silhouettes]. Łódź- Warszawa- Kraków.
 • Marszał, T. (ed.) (2003). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Marszał, T., Juraś, J. (1998). The housing sector in Poland - new developments in the period of transition to a market economy. In: A. Holt-Jensen, N. Morrison (ed.). Social housing: International comparison of planning for the weakest social groups, 3, 127-142.
 • Marszał, T., Stawasz, D. (2006a). Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach po 1990 r. - stan i trendy rozwoju [Housing construction in Polish cities after 1990 - state and development trends]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 227, 8-19.
 • Marszał, T., Stawasz, D. (ed.) (2006b). Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich [Residential space in Polish cities]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 227.
 • Matykowski, R., Tobolska, A. (2005). Nowe inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe w gminie Tarnowo Podgórne w strefie podmiejskiej Poznania [New industrial and residential investments in the Tarnowo Podgórne gmina in the suburban area of Poznań]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 216, 98-111.
 • Mazur, K. (2005). Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych w strukturze miasta [Acquiring new investment areas in the city structure]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 216, 162-172.
 • Micek, G. (2003). Nowe inwestycje biurowe w Krakowie [New office investments in Kraków]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 80-96.
 • Milewska, K. (2003a). Prawno-instytucjonalne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na szczeblu lokalnym - wybrane przykłady [Legal and institutional determinants of housing construction at the local level - selected examples]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 23-40.
 • Milewska, K. (2003b). Problematyka budownictwa mieszkaniowego w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gmin aglomeracji łódzkiej [Problems of housing construction in the study of conditions and directions of spatial development on the example of gminas in the Łódź agglomeration]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 203, 61-78.
 • Milewska, K. (2005). Zabudowa plombowa jako element zagospodarowania centrum Łodzi - przykład ulicy Piotrkowskiej[Infill construction as part of the development of the center of Łódź - an example of Piotrkowska Street]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 216, 144-161.
 • Milewska, K. (2008). Struktura przestrzenna nowego budownictwa mieszkaniowego aglomeracji łódzkiej [The spatial structure of the new housing industry of the Łódź agglomeration]. Mpis pracy doktorskiej w Uniwersytecie Łódzkim [Script of a dissertation thesis at the University of Lodz].
 • Milewska, K., Molenda, J. (2004). Budownictwo mieszkaniowe na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego wpływ na zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni - przykład gminy Nowosolna [Housing construction in the Łódzkie Hills Landscape Park and its impact on changes in the development of space - an example of the Nowosolna gmina]. In: K. Heffner, T. Marszał (ed.). Gospodarka w przestrzeni lokalnej. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju lokalneg [Economy in the local space. Environmental determinants of local development]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 119-142.
 • Milewska, K., Turczyn, M. (2005). Uwarunkowania rozwoju i struktura nowych inwestycji budowlanych na obszarze małego miasta aglomeracji łódzkiej - przykład Strykowa [Determinants of development and structure of new construction investments in the area of a small town in the Łódź agglomeration - Stryków's example]. In: K. Heffner (ed.). Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny [Small towns and local and regional development]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 311-326.
 • Milewska-Osiecka, K. (2010). Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej [Housing construction of the Łódź agglomeration]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milewska-Osiecka, K. (2011). Fizjonomia i układy urbanistyczne nowego budownictwa mieszkaniowego jako element kształtowania warunków mieszkaniowych (na wybranych przykładach) [Physiognomy and urban layouts of new housing as an element of shaping housing conditions (on selected examples)]. Economy, Space - Society - Economy, 10, 59-82.
 • Milewska-Osiecka, K. (2015). New housing in the municipal lad-policy context - Lodz agglomeration case study. Journal of Economics and Management, 19(1), 155-172.
 • Milewska-Osiecka, K., Ogrodowczyk, A. (2006a). Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi [The structure of multi-family housing in the area of Łódź]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 227, 99-113.
 • Milewska-Osiecka, K., Ogrodowczyk, A. (2006b). Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach woj. łódzkiego [Housing construction in small towns of Łódzkie Voivodeship]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 227, 181-199.
 • Misztal, S. (1958). Problem zaopatrzenia Warszawy i województwa warszawskiego w podstawowe materiały budowlane [The problem of supplying Warsaw and the Warsaw Voivodeship with basic building materials]. Inwestycje i Budownictwo, 10, 30-34.
 • Misztal, S., Zioło, Z. (ed.) (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich [Achievements of the Polish industry geography in the research of academic centers]. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Kraków.
 • Najgrakowski, M., Grzeszczak, J. (1959). Próba rejonizacji produkcji ceramiki budowlanej w Polsce w 1956 r. [An attempt to regionalise the production of building ceramics in Poland in 1956]. Przegląd Geograficzny, 31(1), 67-91.
 • Nowak, A., Turczyn, M. (2009). Nowe inwestycje usługowe na tle rozwoju funkcji usługowej w małych miastach województwa łódzkiego od roku 1995 [New service investments compared to the development of a service function in small towns of Łódzkie Voivodeship since 1995]. In: T. Marszał (ed.). Funkcja usługowa małych miast [Small towns service function]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7-30.
 • Ogrodowczyk, A. (2005/2006). Budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej Tuszyna [Housing construction as part of the development of the urban space of Tuszyn]. In: K. Heffner, T. Marszał (ed.). Małe miasta - studium przypadków [Small towns - case studies]. Łódź, 129-142.
 • Ogrodowczyk, A. (2006). Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Łodzi - przykład gminy Nowosolna [Housing construction in the suburban area of Łódź - an example of the Nowosolna gmina]. In: T. Marszał (ed.). Łódź - wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego [Łódź - selected issues of spatial development]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 213-226.
 • Ogrodowczyk, A. (2011a). Nowe budownictwo mieszkaniowe w przestrzeni małych miast Polski Środkowej - lokalizacja i uwarunkowania rozwoju [New housing construction in the space of small towns of Central Poland - location and conditions of development]. Łódź: Mpis pracy doktorskiej w Uniwersytecie Łódzkim [Script of a dissertation thesis at the University of Lodz].
 • Ogrodowczyk, A. (2011b). Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim [Spatial policy and the development of housing construction after 1990 on the example of small towns in Łódzkie Voivodeship]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica-Socio Oeconomica, 11, 167- 186.
 • Ogrodowczyk, A. (2015). Spatial Aspects of housing policy transformations in Poland after 1989 - example from Lodz. Journal of Economics and Management, 19(1), 137-154.
 • Opałło, M. (1963). Zadania w zakresie lokalizacji inwestycji przemysłowych w planie 1966-1970 (wkładka) [Tasks for the location of industrial investments in the plan 1966-1970 (insert)]. Gospodarka i Administracja Terenowa.
 • Opałło, M. (1978). Programowanie rozmieszczenia przemysłu a wybór lokalizacji inwestycji [Programming the location of the industry and choosing the location of the investment]. Prace Instytutu Planowania, 49.
 • Pieniążek, M. (2005). Wpływ ruchu budowlanego na przekształcenia struktur przestrzennych wybranych miast województwa mazowieckiego [The influence of building traffic on the transformation of spatial structures of selected cities in Mazowieckie Voivodeship]. Prace i Studia Geograficzne, 35, 87-107.
 • Pyszkowski, A. (1976). Tryb lokalizacji inwestycji a planowanie przestrzenne [Investment location mode versus spatial planning]. Miasto, 6, 1-3.
 • Rosik, P. (2009). Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw [Synthetic assessment of road and rail infrastructure equipment of voivodeships]. Przegląd Geograficzny, 81(4), 507-526.
 • Rosik, P., Kowalczyk, K. (2015). Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010 [Development of road and railway infrastructure and modal shift in Poland in 2000-2010]. Prace Geograficzne, 248.
 • Słodczyk, J., Jakubczyk, Z. (2005). Rewitalizacja małego miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie Prudnika [Revitalisation of a small town in the light of the principles of sustainable development on the example of Prudnik]. In: K. Heffner (ed.). Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny [Small towns versus local and regional development]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 281-298.
 • Słodczyk, J., Klimek, R. (2003). Miejsca lokalizacji nowego budownictwa mieszkaniowego w przestrzeni miasta - na przykładzie Opola [Locations for new residential construction in the city space - on the example of Opole]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 56-69.
 • Stępniak, M. (2014). Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008 [Transformation of spatial distribution of housing resources in Warsaw in 1945-2008]. Prace Geograficzne, 245.
 • Straszewicz, L. (1986). Miejsce i rola geografii przemysłu w systemie nauk i studiów geograficznych [The place and role of the geography of industry in the system of geographic sciences and studies]. Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Geographica, 7, 25-33.
 • Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [Location of companies and spatial behaviour of IT sector employees (on the example of the Poznań metropolitan area)]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21-33.
 • Szerwentke, A. (1962). Problemy rozwoju inwestycji przemysłowych w PRL w latach 1946-1960. Mpis [Problems of industrial investment development in the Polish People's Republic in 1946-1960. Script]. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 • Szmytkowska, M. (2003). Wpływ nowych inwestycji na wizerunek miasta i przestrzeń społeczną Gdyni [Impact of new investments on Gdynia's image and social space]. In: T. Marszał (ed.). Budownictwo w przestrzeni lokalnej. [Construction in the local space]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 41-55.
 • Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy [Enterprises in the area of Warsaw]. Atlas Warszawy [The Atlas of Warsaw], 9.
 • Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych Polskich miast [Large enterprises in the spatial structure of the largest Polish cities]. Prace Geograficzne, 217.
 • Tkocz, M. (1992). Wybrane problemy warunków mieszkaniowych w dużych miastach województwa katowickiego [Selected problems of housing conditions in large cities of the Katowice voivodeship]. Wiadomości Statystyczne, 6, 21-24.
 • Tkocz, M. (1993). Przestrzenne zróżnicowanie terenów mieszkaniowych w miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [Spatial differentiation of residential areas in the cities of the Upper Silesian Industrial District]. Geographia. Studia et Dissertationes, 18, 140- 150.
 • Tkocz, M. (2010). Problems of spatial management in cities of the Silesia metropolis with special reference to residential buildings. In.: W. Ratajczak, K. Stachowiak (ed.). Spatial economy for society, 165-174.
 • Turczyn, M. (2005). Nowe inwestycje w małych miastach województwa łódzkiego [New investments in small towns of Łódzkie Voivodeship]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 216, 86-97.
 • Turczyn, M. (2016). Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego [Spatial structure of new construction projects in small towns of the Łódzkie Voivodeship]. Maszynopis pracy doktorskiej w Uniwersytecie Łódzkim [Script of a doctoral thesis].
 • Wdowicka, M. (2007). Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Poznania a rozwój małych ośrodków miejskich [The location of new housing estates in the metropolitan area of Poznań versus the development of small urban centers]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 232, 48-61.
 • Węcławowicz-Bilska, E. (2015). Podstawowe rodzaje inwestycji realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu w przestrzeni małych miast Małopolski [The basic types of investments carried out over the last decade in the area of small towns of Małopolska]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 19, 3-19.
 • Zajda, Z., Szlachta, J. (1982). Wstępne wnioski dotyczące teorii i praktyki lokalizacji inwestycji w Polsce w latach 70-tych [Initial conclusions regarding the theory and practice of investment location in Poland in the 1970s]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodorowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 118, 143-152.
 • Zaniewska, H., Barek, R. (2005). Zabudowa mieszkaniowa małych miast - przeszłość i teraźniejszość. Rodzaj i stan zasobów mieszkaniowych [Residential housing of small towns - past and present. Type and status of housing resources]. In: K. Heffner (ed.). Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny [Small towns and local and regional development]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 161-168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.