PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 145--156
Tytuł artykułu

The Expansion of a Company's Activity and the Interests of Local Government Units and Financial Institutions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekspansja działalności przedsiębiorstw a interesy jednostek samorządowych i instytucji finansowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój działalności przedsiębiorstw wymaga koordynacji wielu działań, podejmowanych przez podmioty z różnych sektorów gospodarki. Wśród nich istotną rolę odgrywają instytucje finansowe, jak i władze samorządowe. Realizacja zamierzeń rozwojowych przedsiębiorstw wymaga koordynacji współpracy z nimi. W trakcie tego procesu godzi się interesy wszystkich stron po to, aby realizacja zamierzeń stała się możliwa i korzystna. Celem opracowania jest wskazanie potencjalnych barier oraz wytyczenie możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy deklarującymi zamiary ekspansji przedsiębiorstwami a partnerującymi im instytucjami finansowymi oraz władzami samorządowymi, właściwymi ze względu na destynacje zgłaszanych zamierzeń rozwojowych. W opracowaniu zawarto obserwacje i rozważania autorów, wsparte kwerendą literatury z zakresu bliskiego podejmowanemu zagadnieniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of business operations requires coordination of many activities undertaken by entities from various sectors of the economy. Among them, financial institutions and local governments play a significant role. The implementation of development plans of enterprises requires coordination of cooperation with them. During this process, the interests of all parties are reconciled so that the implementation of the plans becomes possible and beneficial. The aim of the study is to identify potential barriers and to set out possible levels of cooperation between companies that declare their intention to expand and their financial institutions and local government authorities, competent for the aims of development plans. The study contains observations and considerations of the authors, supported by a literature query in the field of the undertaken topic. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
145--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Bartosiewicz, A. 2012. "Znaczenie planów miejscowych dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia gruntów." In Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, edited by I. Zachariasz, 207-222. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Biniecki, J., and B. Szczupak. 2001. "Strategia rozwoju lokalnego." In Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, edited by F. Kuźnik and A. Klasik, 61-80. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 • Brańka, P., and T. Kudłacz. 2017. "Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich." In Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, edited by A. Klasik and F. Kuźnik, 67-81. Warszawa: KPZKPAN.
 • Brol, R. 1998. "Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego." In Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 22-23 września 1997, edited by M. Obrębalski, 11-15. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Brzeziński, C. 2015. Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe. Ekonomia / Uniwersytet Łódzki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hajduk, S., and A. Baran. 2013. "Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny. Zagadnienia problematyczne." Optimum. Studia Ekonomiczne 2 (62): 117-129.
 • Izdebski, H., A. Nelicki, and I. Zachariasz. 2007. Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Ernst & Young Polska.
 • Jać, M., and P. Jać. 2012. "Planowanie przestrzenne - o potrzebie i kierunkach zmian." In Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, edited by I. Zachariasz, 290-313. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jakimowicz, W. 2012. "O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy." In Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, edited by I. Zachariasz, 70-88. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Karwińska, A. 2008. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Klasik, A., and F. Kuźnik. 2017. "Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich." In Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, edited by A. Klasik and F. Kuźnik, 9-28. Warszawa: KPZKPAN.
 • Korenik, S. 2003. "Wydatki gminy jako przejaw jej samodzielności w kształtowaniu rozwoju lokalnego." In Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy, cz. I. Wrocław: Wydawnictwo WSZiF.
 • Kotlińska, J. 2011. "Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin. (na przykładzie podarku od nieruchomości w wybranych dużych miastach)." Świat Nieruchomości. Pismo Problemowe (77): 57-63.
 • Kotlińska, J., and M.J. Nowak. 2010. "Podatek od nieruchomości w zewnętrznej strefie obszarów metropolitarnych Polski Zachodniej." Problemy Rozwoju Miast 7 (4): 103-110.
 • Kudłacz, T. 2016. "Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów." In Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Pruskowi, edited by J. Kudełko, 343-360. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju.
 • Kudłacz, T., and T. Markowski. 2017. "Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu." In Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, edited by T. Kudłacz and P. Brańka, 17-30. Warszawa: KPZKPAN.
 • Kuźnik, F. 2002. "Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju." In Samorządowa polityka społeczna, edited by A. Frączkiewicz-Wronka, 13-30. Warszawa: Wydawnictwo WSPTWP.
 • Mierzejewska, L. 2017. "Małe jest piękne, duży może więcej - o pewnych wehikułach rozwoju w skali regionalnej i lokalnej." In Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, edited by A. Klasik and F. Kuźnik, 54-66. Warszawa: KPZKPAN.
 • Montgomery, C. 2013. Happy City. Transforming Our Lives through Urban Design. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • Nowak, M.J. 2017. Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej. Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa: KPZKPAN.
 • Parysek, J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Parysek, J.J., and L. Mierzejewska. 2009. "Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r." In Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, edited by J.J. Parysek, 9-25. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Przygodzki, Z. 2013. "Kreatywność i zdolności innowacyjne kapitału ludzkiego, w kontekście warunków kształtowania jakości otoczenia lokalnego." Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (290): 55-69.
 • ---. 2017. "Wehikuły procesów rozwoju - od miasta możliwości do miasta korzyści." In Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, edited by A. Klasik and F. Kuźnik, 97-112. Warszawa: KPZKPAN.
 • Solarek, K. 2017. "Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast." In Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, edited by K. Solarek, 11-36. Warszawa: KPZKPAN.
 • Standardy AA 1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Poradnik dla biznesu. 2011. Warszawa: CSR.info.
 • Szewczuk, A. 2005. "Rozwój lokalny i regionalny jako przedmiot badań naukowych." In Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, edited by B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk and M. Zioło. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Śmiłowski, E. 2011. Trudne relacje banków z małymi i średnimi firmami. Polish Market o finansach. Specjalna edycja, 18-20.
 • Wołowiec, T., and D. Reśko. 2012. "Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą." Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia (2): 61-89.
 • Zi ółkowski, M., and M. Goleń. 2006. "Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym." In Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, edited by H. Sochacka-Krysiak, 55-100. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.