PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 545--555
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja w obszarze działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Restructuring in the Teaching Activities in the Public Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej, mającej przede wszystkim doprowadzić do równowagi finansowej w szkołach wyższych. Badane podmioty to uczelnie publiczne, które według Głównego Urzędu Statystycznego zostały podzielone na dziesięć grup. W opracowaniu przedstawiono także okoliczności, które powodują konieczność sporządzenia programu naprawczego w publicznych szkołach wyższych. Uczelnie sporządzając plan rzeczowo-finansowy, który jest budżetem tych jednostek uwzględniającym wszystkie obszary działania są zobowiązane do bieżącej kontroli w zakresie poziomu ponoszonych kosztów, realizowanych przychodów i ustalanych wyników w tym zakresie. Analizę tych kategorii ekonomicznych przedstawiono w opracowaniu za lata 2005-2013. W analizie podstawowych wymiarów działalności uczelni ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru dydaktycznego, wychowawczego, naukowego i związanego z rozwojem gospodarki/społeczności lokalnej ujawnił się problem ponoszenia zbyt wysokich kosztów lub osiągania zbyt niskich przychodów w analizowanych jednostkach. Jest to zapewne spowodowane z jednej strony zbyt małymi nakładami na szkolnictwo wyższe, a z drugiej zbyt mało efektywnie wykorzystywanymi zasobami, którymi władze uczelni gospodarują. Bez ścisłego nadzoru nad poziomem kosztów realizowanych podstawowych zadań uczelni wprowadzenie działań naprawczych może w przyszłości dotyczyć większości szkół wyższych w sytuacji, gdy ich podstawowa działalność (głównie dydaktyczna) nie będzie doprowadzona do równowagi pomiędzy przychodami i kosztami w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is to determine the circumstances forcing the necessity to prepare reorganisation programme leading to financial balance in public higher education institutions. Entities examined are public universities that are divided into 10 groups by Central Statistical Office in Poland. This study presents the circumstances that cause the necessity to prepare reorganization programme in public upper education institutions. Upper schools, preparing tangible asset-related and financial plan that is the budget of those units including all the areas of operating, are obliged to constant control in the range of the level of costs borne, realised income and determined results in that range. Analysis of these economic categories is presented in the study for the years 2005-2013. In the analysis of basic dimensions of activity of the university, with special emphasis on the didactic, educational, scientific dimension and associated with the development of the economic/local community, the problem incurring too high costs or achieving too low income is revealed in studied units. On one hand, this is probably due to too small expenditure on higher education, and, on the other hand, not effectively used resources that university authorities manage. Without strict supervision over the level of costs of basic tasks carried out by universities, introducing a recovery programme may, in the future, concern most of higher education institutions. It will happen if their core activity (mainly educational) is not brought to balance between revenue and costs in this regards. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Belka M., Pietrewicz L., Kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. naukowy Mączyńska E., DiG, Warszawa 2001.
 • 2. Borowiecki R., Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno- praktyczny, Difin, Warszawa 2003.
 • 3. Chomątowski S., Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 1994, Nr 12.
 • 4. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998.
 • 5. Jasiński Z., Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", 1992, Nr 8.
 • 6. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Insytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 1992.
 • 7. Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, Nr 32, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • 8. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 • 9. Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 1994.
 • 10. Pisarska A., Budżet jako plan działania oraz instrument zarządzania szkołą wyższą (na przykładzie uczelni publicznej), [w:] Miscellanea Oeconomicae, Studia i materiały, rok 17, nr 2/2013, Wydział Zarządzania i administracji UJK, Kielce 2013.
 • 11. Pisarska A., Uwarunkowania wprowadzania programów naprawczych w publicznych szkołach wyższych, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 105, Warszawa 2014.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, (Dz.U. Nr 243, poz. 1446 z 05.10.2011 roku).
 • 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 0, poz. 1533 z 18.12.2012 roku).
 • 14. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 15. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 • 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
 • 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 29.01.2004 roku).
 • 19. Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z 27.08.2009 roku).
 • 20. Wanielista K., Miłkowska I., Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Fraktal", Wrocław, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.