PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 9--22
Tytuł artykułu

Teoretyczne podstawy oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical Basis for the Assessment of the Functioning of Local Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego stanowi jeden z najtrudniejszych aspektów w ekonomicznej interpretacji jego działalności. Działalność związana z dokonywaniem różnych ocen gospodarki i życia publicznego w samorządzie jest kluczowym ogniwem procesu zarządzania publicznego (rządzenia). Wiedza na ten temat jest jeszcze niewielka i ma charakter cząstkowy. Celem rozważań w artykule jest zbiór ocen, traktowanych jak system dotyczący funkcjonowania samorządu. Autorzy przyjmują następującą tezę badawczą: zbiór ocen działalności samorządu jest bardziej luźnym układem niż spójnym systemem zarządzania. Rola ocen samorządowych wynika z pełnienia wielu funkcji dla potrzeb procesów decyzyjnych (dostarczenie informacji, podstawa wyboru celów, ocena sposobów funkcjonowania władz). Każda działalność potrzebuje miar (ocen), które pozwalają określić stan i osiągnięcia podmiotów zarządzania publicznego w skali lokalnej. Problematyka dokonywania ocen funkcjonowania i rozwoju samorządu jest wieloaspektowa oraz wielopoziomowa. Oceny dotyczą ich charakteru, rodzaju, warunków, elementów struktur samorządowych, standardów. Stąd też wspólnym mianownikiem analizy jest poszukiwanie adekwatnych kryteriów oceny oraz ich koordynacja w polityce i w zarządzaniu publicznym w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The assessment of the functioning and development of local government is one of the most difficult aspects in the economic interpretation of its activities. The activity associated with making various assessments of the economy and public life in local government is a key element of the public management process (governance). Knowledge about this subject is still small and has a partial character. The aim of the considerations in the article is a set of assessments treated as a system concerning the functioning of self-government. The authors accept the following research thesis: the set of self-government assessments is a looser arrangement than a coherent management system. The role of local government assessments results from the fulfillment of many functions for the needs of decision-making processes (providing information, the basis for the selection of objectives, evaluation of the ways in which the authorities operate). Every activity needs measures (assessments) that allow defining the status and achievements of public management entities on a local scale. The issues of assessing the functioning and development of local government are multi-faceted and multi-level. The assessments concern their nature, type, conditions, elements of local government structures, standards. Therefore, the common denominator of the analysis is the search for adequate assessment criteria and their coordination in politics and public management in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czechowski P., 1987, Status prawny przedsiębiorstw i zakładów komunalnych w RFN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Dolewka Z., 2008, Modernizacja administracji samorządowej w gminach województwa łódzkiego w kontekście norm i standardów międzynarodowych (praca doktorska), Łódź.
 • Filipiak B. (red.), 2009, Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Giuliani R.W., 2003, Przywództwo, Wydawnictwo "M", Kraków.
 • Goryński J., 1970, Ekonomika budownictwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Łukasiewicz J., 2004, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milewski R. (red.), 1998, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Perechuda K., 2017, Holistyczna metodologia nauk, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Raczkowski K., 2015, Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogala P., 2003, Audyt zrównoważonego rozwoju jako narzędzie wspomagające inicjowanie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych, "Finanse Komunalne" nr 4.
 • Skorupka S. (red.), 1991, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 • Swianiewicz P., Ile kosztują usługi komunalne?, "Wspólnota" 1995, nr 48.
 • Szymczak M. (red), 1979, Słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Unia Metropolii Polskich, 1998, System Analiz Samorządowych, Brytyjski Fundusz Know- How, Warszawa.
 • Wartalska M., 2007, Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wojciechowski E., 2009, Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski E., 1996, Statystyka mienia komunalnego i statystyka przekształceń własnościowych w gospodarce lokalnej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław-Jelenia Góra.
 • Wojciechowski E., 2017, Polityczno-ekonomiczne determinanty zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. M. Wojciechowski, Z. Patora-Wysocka, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Wojciechowski M., 2009, Podstawowe informacje dla zarządzania w samorządzie terytorialnym [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. C. Hales, M. Sarama, Max-Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów.
 • Wojciechowski M., 2014, Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Zalewski A. (red.), 2005, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.