PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 37--52
Tytuł artykułu

Jednostka samorządu terytorialnego jako partner regionalnego systemu innowacji w modelach potrójnej i poczwórnej helisy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Local Government Unit as a Partner of the Regional Innovation System in Models of Triple and Quadruple Helix
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W XXI w. rozwój gospodarczy Polski i jej regionów zależy od zdolności do podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych. Poprawa innowacyjności na poziomie regionu wymaga współpracy regionalnych partnerów sektora nauki, przedsiębiorstw i sektora publicznego. Taką kooperację, opartą na relacjach i powiązaniach w procesie tworzenia wiedzy i innowacji między światem nauki, gospodarki a władzami publicznymi, opisuje model potrójnej helisy (Triple Helix). W ostatniej dekadzie model ten rozwinięto o sferę mediów i społeczeństwa obywatelskiego, tworząc koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix). Podstawę tego modelu stanowi przekonanie o znaczącej roli społeczeństwa i użytkowników dóbr w procesach innowacyjnych. Ewolucja modeli helisy uświadamia potrzebę przeanalizowania roli i sposobów aktywności jednostek władzy w regionie w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach współczesnych procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie modeli potrójnej i poczwórnej helisy, a także roli i miejsca jednostek samorządu w regionalnych systemach innowacji w tych koncepcjach współpracy. Poza teoretycznym omówieniem tych zagadnień zaprezentowano w opracowaniu przykładowe działanie jednostki samorządu terytorialnego za granicą, wpisujące się w jej proinnowacyjną aktywność w modelu poczwórnej helisy. Podczas badań korzystano z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, wyników badań innych autorów. Na potrzeby opracowania wykorzystano studium literatury i syntezę. (abstrakt oryginalny)
EN
In XXI century the economic growth of Poland and its regions depends on their capacity to increasing the innovative character of business entities. The improvement of innovation on a regional level demands a cooperation of vernacular partners of science, enterprises and public sector. This cooperation, based on relations and connections in processes of composing knowledge and innovations between science, economy and public authorities is described as a triple helix model. This model was developed in the last decade by media and civil society spheres and created a model of a quadruple helix. The basis of this model leans on a conviction about significant role of society and users of goods in innovation processes. The evolution of helix models enlightens a need to analyze the role and devices of activity of authorities in a region in dynamically changing conditioning of contemporary processes of innovativeness. The aim of the article is to present models of triple and quadruple helix as well as roles and placement of local authorities in regional systems of innovations in those concepts of cooperation. Besides theoretical periphrasis of those issues, it presents exemple activity of local government unit abroad. These activity fit in proinnovative activeness in model of quadruple helix. During the research, the national and foreign literature on the subject were used, as well as the results of the research of other authors. A synthesis and literature study were used for the purposes of the research paper. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Ayrikyan A., Zaman M.H., 2012, Creating an Innovation Ecosystem: Governance and the Growth of Knowledge Economies. Pardee Center Research Report, Boston University, Boston, http://www.bu.edu/pardee/files/2012/11/Knowledge-Economies-Pardee- Report.pdf (dostęp: 10.06.2018 r.).
 • Carayannis E.G., Campbell D.F.J., 2009, 'Mode3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal ecoinnovation system, "Journal of Technology Management", Vol. 46, No. 3/4.
 • Carayannis E.G.,Grigoroudis E., 2016, Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness, "Foresight and STI Governance, Vol. 10, No. 1; https://doi.org/10.17323/1995-459x.2016.1.31.42.
 • Cooke P., Gomez Uranga M., Etxebarria G., 1997, Regional innovation systems. Institutional and organizational dimensions, "Research Policy", Vol. 26, Issue 4/5, https:// doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00025-5.
 • Cooke P., 1998, Introduction: Origins of the concept [in:] Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, H.J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich, UCL Press, London.
 • Cooke P., 2001, Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy, "Industrial and Corporate Change", Vol. 10, No. 4, https://doi.org/10.1093/icc/10.4.945.
 • Cooke P., 2004, The role of research in regional innovation systems: new models meeting knowledge economy demands, "International Journal Technology Management", Vol. 28, Nos. 3/4/5/6; http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2004.005307.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Next steps for a sustainable European future, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication- next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf (dostęp: 11.06.2018 r.).
 • Entrepreneurial West Hisingen, http//nws.eurocities.eu (stan na 18.06.2018).
 • Etzkowitz H., 1993, Technology transfer: the second academic revolution', "Technology Access Report", No. 6.
 • Etzkowitz H., Leyesdorff L.,1995, The Triple Helix: university-industry-government relations: a laboratory for knowledge-based economic development, "EASST Review", Vol. 14.
 • Fiore A., Grisorio M. J., Prota F., 2011, Reginal Innovation Systems: Which Role for Public Policies and Innovation Agencies? Some Insight from the Experience of an Italian Region, "European Planning Studies", Vol. 19, No. 8, https://doi.org/10.1080/09654 313.2011.586173.
 • Florida R., 1995, Toward the learning region, "Futures", Vol. 27, No. 5.
 • Gouvea R., Montoya M., Walsh S., 2013, How the Corruption Quadruple Helix Affects BRIC: A Case Study of Corruption in Big Emerging Economies, "Journal of Politics and Law", Vol. 6, No. 2, http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v6n2pl.
 • Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., 2016, Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 47 (3), https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.12.
 • Leyesdorff L., 2000, The Triple Helix: an evolutionary model of innovation, "Research Policy", Vol. 29, No. 2.
 • Leyesdorff L., 2012, The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-based Economy, "Journal of the Knowledge Economy", Vol. 3, No. 1.
 • Markkula M., Kune H., 2015, Making Smart Regions Smarter: Smart Specialization and the Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems, "Technology Innovation Management Review", Vol. 5, Issue 10.
 • Morawska-Jancelewicz J., 2016, Innowacje społeczne w miastach europejskich. Przykłady dobrych praktyk, "Studia Miejskie", t. 23.
 • Nowakowska A., 2007, Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 480 (13).
 • Nowakowska A., 2010, Budowanie regionalnych systemów innowacji - polskie doświadczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 584 (48).
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować regionalne systemy innowacji, IBnGR, Gdańsk.
 • Oksanych O., 2011, Regionalny system innowacji jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 685(46).
 • Płoszaj A., 2014, Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych, "Instytut Idei", nr 7.
 • Puślecki Z.W., 2017, Model potrójnej helisy (Triple Helix) we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475; https://doi.org/10.15611/pn.2017.475.21.
 • Ranga M., Etzkowitz H., 2013, Triple Helix systems: an analitical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society, "Industry and Higher Education", Vol. 27, No. 4; https://doi.org/10.5367%2Fihe.2013.0165.
 • Silva A.C., 2017, Water, energy, environmental challenges in the XXI century: solutions for the future, Procedia Earth and Planetary Science, No. 17; https://doi.org/10.1016/j. proeps.2016.12.012.
 • Solesvik M.A., 2017, The Triple Helix Model for Regional Development and Innovation: Context of Nordic Countries, "Forum Scientiae Oeconomia", Vol. 5, No. 4; https:// doi.org/10.23762/FSO_VOL5NO4_17_1.
 • Spark. Scale. Sustain. Innovation for the Sustainable Goals, 2017, UNDP, New York, http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/spark- -_-scale-_-sustain--2016-year-in-review.html (dostęp: 9.05.2018 r.).
 • Stanienda J., 2011, Clusters in the system of region innovation, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection", No. 19, s. 155-165.
 • Wiśniewska M., 2013, Procesy innowacyjne a działania władz miejskich - wybrane problemy i przykłady, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 285.
 • Zhang T., 2017, Global economic challenges and opportunities, Speech to the 59th Annual Meeting of the National Association for Business Economics, IMF, https://www. imf.org/en/News/Articles/2017/09/25/sp092517-global-economic-challenges-and- -opportunities (dostęp: 9.05.2018 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.