PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 23 Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce : Chosen Aspects of Local and Regional Development in Poland | 41--54
Tytuł artykułu

Znaczenie terenów zieleni miejskiej w kreowaniu polityki przestrzennej miast na przykładzie Pruszkowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Urban Green Areas in the Creation of Spatial City Policies on the Example of Pruszków City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przestrzeni miasta zauważa się coraz większą potrzebę tworzenia zieleni miejskiej na terenach niezagospodarowanych i zdegradowanych, jak również rewitalizacji już istniejącej, która zaniedbana ulega degradacji i staje się obszarem kryzysowym. Tereny zieleni odgrywają kluczową rolę w każdym mieście i są jego nieodłącznym elementem. Zapewniają one przewietrzanie miasta, stanowią korytarze komunikacyjne dla ptaków wędrownych, zatrzymują wody opadowe, obniżają temperaturę powietrza. Ich obecność w przestrzeni miejskiej jest szczególnie ważna w kontekście zwiększającej się zabudowy. Dla mieszkańców miast są one równie ważne, ponieważ stanowią miejsca spotkań i wypoczynku. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązań rewitalizacyjnych dla obszarów zieleni miejskiej Pruszkowa na przykładzie Parku Potulickich.(abstrakt oryginalny)
EN
In urban space, there is a growing need for urban greenery in undeveloped and degraded areas, as well as the need to revitalize already existing urban greenery, which has been neglected and has become a crisis area. Green areas play a key role in every city and are an integral part of every city. They provide aeration of the city, transport corridors for migratory birds, stop rainwater, reduce air temperature. Their presence in urban space is particularly important in the context of growing urban development. For urban residents they are equally important because they are meeting and resting places. The paper presents the proposal of revitalization solutions for urban green areas of the Pruszków on the example of Potulickich Park.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bieńkowska M., Korpetta D., 2015, Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta Płocka, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum", 14 (1): 7-28.
 • Biliński T., 2009, Renowacja i rewitalizacja obszarów niezabudowanych, "Przegląd Budowlany", 10: 42-47.
 • Chojecka A., 2014, Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", 1 (9): 48-54.
 • De Sousa C., 2003, Turning brownfields into green space in the City of Toronto, "Landscape and Urban Planning", 62: 181-198.
 • Giedych R., Maksymiuk G., 2017, Specific features of parks and their impact on regulation and cultural ecosystem services provision in Warsaw, Poland, "Sustainability", 9 (5), art. 792: 1-18.
 • Huseynov E., 2011, Planning of sustainable cities in view of green architecture, "Procedia Engineering", 21: 534-542.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2011, Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni publicznej miasta, "Studia i Materiały CEPL w Rogowie", 13 (3/28): 213-218.
 • Jim C.Y., 2013, Sustainable urban greening strategies for compact cities in developing and developed economies, "Urban Ecosystems", 16 (4): 741-761.
 • Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michniewicz-Ankiersztajn H., 2014, Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast europejskich w kontekście jakości życia ich mieszkańców, "Journal of Health Sciences", 4 (13): 130-140.
 • Pawłat H., Pawłat A., Szeniawski M., Trzopek W., Wiśniewski S., 1998, Rewaloryzacja układu wodnego Parku Potulickich w Pruszkowie, "Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska", 16: 148-155.
 • Rozmarynowska K., 2014, Zapomniane, zaniedbane, znikające zabytkowe miejskie ogrody, "Czasopismo Techniczne Architektura", A-5: 35-46.
 • Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w]: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna czynniki, różnorodność, zmiany, Warszawa: 39-50.
 • Zachariasz A., 2006, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).
 • Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pruszkowa 2005-2013 z perspektywą do 2015 roku - Aktualizacja 2012.
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Pruszków na lata 2016-2019, z perspektywą do roku 2023.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.
 • Uchwała Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.
 • Uchwała Nr XXII.250.216 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (dostęp: 05.07.2017).
 • http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp: 05.05.2017).
 • http://pruszkow.e-mapa.net/ (dostęp: 05.05.2017).
 • https://www.google.pl/maps/ (dostęp: 05.07.2017).
 • http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/ochrona-przyro-dy/walory-przyrodnicze-miasta (dostęp: 05.05.2017).
 • http://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/gminny-program-rewitalizacji-obwieszczenie (dostęp: 05.05.2017).
 • www.pruszkow.sr.gov.pl (dostęp: 05.05.2017).
 • http://www.pruszkow.pl/_data/assets/pdf_file/0006/28167/raport-konsultacje-rewitalizacja.pdf (dostęp: 05.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.