PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 24 Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne : Small Towns. Chosen Social and Economic Aspects | 27--44
Tytuł artykułu

Rozwój małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resilience

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Small Poviat Towns in Wielkopolskie Voivodeship in Terms of the Urban Resilience Conception
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa koncepcja badawcza miast urban resilience (prężności miejskiej) pozwala na podstawie analizy trajektorii rozwoju miast określić poziom prężności i wrażliwości gospodarki miast na zachodzące zakłócenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trajektorii rozwoju małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resilience. Badanie prężności i wrażliwości ośrodków powiatowych w wymiarze ekonomicznym prowadzi się przy wykorzystaniu wartości indeksów dynamiki zmian o stałej podstawie. W analizie uwzględniono zróżnicowaną strukturę gospodarczą miast. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 2005-2015. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że ośrodki powiatowe o usługowej i bardziej zdywersyfikowanej strukturze gospodarki charakteryzują się większą odpornością na zakłócenia zewnętrzne i wyższym poziomem prężności w wymiarze ekonomicznym. Miasta o strukturze mieszanej i mniejszej dywersyfikacji gospodarki posiadają relatywnie bardziej zamkniętą gospodarkę, na którą nie oddziałują w znaczącym stopniu zakłócenia zewnętrzne i wykazują niższy poziom prężności.(abstrakt oryginalny)
EN
A new research urban resilience conception allows on the basis of the analysis of the urban development trajectory determining the level of resilience and vulnerability of towns' economy to occurring perturbations. This paper aims to present the trajectory of the development of small poviat towns in Wielkopolskie Voivodeship in terms of the urban resilience conception. The study on resilience and vulnerability of poviat centres in the economic dimension is carried out using the indices of change dynamics with the fixed basis. The analysis takes into account a diversified economic structure of towns. The time frame of the study involves the years 2005-2015. The achieved results make it possible to state that poviat centres with a service-based and more diversified economic structure are characterised by greater resilience to external perturbations and a higher level of resilience in the economic dimension. Cities of a mixed structure and with lower economic diversification have a relatively more closed economy which is not affected significantly by external perturbations and demonstrate a lower level of resilience.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Appenzeler D., 2011, Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie opisu zjawisk złożonych, Warsztaty "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", cz. 2, Studium doktoranckie, Wydział Zarządzania UEP, Poznań.
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bartosiewicz B. (red.), 2014, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, "Problemy Rozwoju Miast", 3, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), 2011, Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Batty M., Barros J., Alves S., 2004, Cities: Continuity, Transformation, and Emergence, CASA Working Paper Series, 72, Centre for Advanced Spatial Analysis, University Colleague, London.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2000, Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny, "Czasopismo Geograficzne", 3-4, Wrocław: 261-277.
 • Creamer D., 1943, Shift of Manufakturing Industries. Industrial Location and National Resources U.S., National Resources Planning Bard, Washington.
 • Czyż T., 2016, Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 34, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-19.
 • David P.A., 2007, Path dependence and historical social science: An introductory lecture, Paper presented at the Symposium on Twenty Years of Path Dependence and Qwerty-Effects, Russian University-Higher School of Economics, Moscow, 13 May 2005, SIEPR Policy Paper No. 04- 022.
 • Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, "Studia KPZK PAN", 109, Warszawa.
 • Drobniak A., 2012, The Urban Resilience - Economic Perspective, "Journal of Economics and Management", 10: 5-20.
 • Drobniak A. i in., 2014, Urban resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, University of Economics, Katowice.
 • Drobniak A., 2015, Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 119-143.
 • Drobniak A., Plac K., 2015, Urban resilience - transformacja miast poprzemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 250, Katowice: 75- 98.
 • Foster K.A., 2007, A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience, Working Paper 2007-08, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley.
 • Godschalk D.R., 2003, Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, "Natural Hazards Review", 4: 3.
 • Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, IGiGP Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Heffner K., 2008, Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 roku - rekomendacje dla KPZK, Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Heffner K. (red.), 2008, Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75-110.
 • Hill E., Clair T., Wial H. i in., 2010, Economic Shocks and Regional Economic Resilience, George Washington, Urban Institute, Building Resilience Region Project, Conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilience Regions, Washington DC, May 20-21, 2010.
 • Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej, "Statystyka Polski", 85.
 • Kaczmarek T., 2001, Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z krajami Unii Europejskiej, "Biuletyn KPZK PAN", 197, Warszawa: 131-155.
 • Kaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Klein R.J.T. i in., 2003, Resilience to Natural Hazards. How Useful Is the Concept?, "Environmental Hazards", 5 (1/2).
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Konecka-Szydłowska B., 2009, System miast województwa wielkopolskiego, [w:] Czyż T. (red.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 9, Poznań: 9-20.
 • Konecka-Szydłowska B., 2012, Zróżnicowanie regionalnych systemów osadniczych w aspekcie małych miast, [w:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", 29, Uniwersytet Wrocław-ski, Wrocław: 75-86.
 • Konecka-Szydłowska B., 2016, Significance of small towns in the process of urbanisation of the Wielkopolska region (Poland), "European Countryside", 8 (4), Brno: 444-461.
 • Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H., 2016, Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 36, Poznań: 39-56.
 • Kwiatek-Sołtys A., 2002, Miejsce małych miast w systemie ośrodków powiatowych w Polsce, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 229-235.
 • Lang T., 2011, Urban Resilience and New Institutional Theory - A Happy Couple for Urban and Regional Studies?, German Annual of Spatial Research and Policy 2010, Berlin-Heidelberg.
 • Małuszyńska E., 2000, Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej, "Biuletyn KPZK PAN", 192, Warszawa: 265-289.
 • Martin R., 2010, Rethinking regional path dependence: beyond lock-in evolution, "Economic Geography", 86 (1): 1-27.
 • Martin R., Sunley P., 2006, Path dependence and regional economic evolution, "Journal of Economic Geography", 6 (4): 395-437.
 • Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Petryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Petryszyn J., Szajnowska- Wysocka A., 2006, Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce, "Czasopismo Geograficzne", 77 (1-2), Wrocław: 23-37.
 • Rogacki H., 1988, Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce, UAM, Seria Geografia, 41, Poznań.
 • Simmie J., Martin R., 2009, The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society": 1-17.
 • Sucháček J., 2016, Resilience and vulnerability in Ostrava and Karviná from the socio-cultural perspective, "Studia Miejskie", 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 157-169.
 • Walker B., Salt D., 2006, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People Changing World, Island Press, Washington.
 • Webb J.W., 1964, Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, PZLG, 1: 134- 138.
 • Zuscovitch E., Justman M., 1995, Networks Sustainable Differentiation and Economic Development, [w:] Batten D., Casti J., Thord R. (red.), Networks in Action, Springer Verlag, Berlin: 269-286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.