PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 158--174
Tytuł artykułu

Zadłużenie miast wojewódzkich a ich rozwój

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Debt of Provincial Cities and Their Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest badanie związku między procesem zaciągania wieloletnich zobowiązań finansowych a działalnością rozwojową, znajdującą wyraz w wydatkach budżetowych na cele inwestycyjne. W analizie przyjęto tezę badawczą, że wielkość i struktura działalności inwestycyjnej stanowi czynnik sprawczy dla nadmiernego zadłużania się jednostki samorządowej. Wpływa to w sposób bezpośredni na szeroko pojmowany rozwój jednostki miejskiej. Władze miejskie i podległa administracja samorządowa odgrywają w tym zakresie szczególną rolę, stymulując procesy i zjawiska rozwojowe w skali lokalnej. Główny problem tkwi w ograniczoności środków finansowych w stosunku do skali potrzeb samorządu miejskiego. Za obiekt zainteresowania badawczego wybrano miasta wojewódzkie, które dysponują bardzo dużym majątkiem komunalnym i podejmują wysoki wysiłek inwestycyjny na rzecz przebudowy gospodarki miasta w celu polepszenia jakości życia mieszkańców i przyciągania nowych inwestorów. W procedurze przyjęto założenie, że nie każdy wydatek inwestycyjny prowadzi bezpośrednio do rozwoju gospodarczego jednostki samorządowej. Za punkt wyjścia do oceny rozwoju miasta posłużą m.in. dane pochodzące z wiarygodnych rankingów badanych miast. Źródłami informacji będą materiały z informacji statystycznej oraz dokumentacja finansowo-sprawozdawcza analizowanych miast. Istotną cechą badania jest metoda porównawcza, pozwalająca na określenie pozycji poszczególnych miast według przyjętych kryteriów oceny. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is the study of the relationship between the process of incurring long- -term financial obligations and development activity, which is reflected in budgetary expenditures for investment purposes. The analysis adopted a research thesis that the size and structure of investment activities is a causative factor for excessive indebtedness of the local government unit. This affects directly the broadly understood development of the urban unit. Municipal authorities and subordinated self-government administration play a special role in this respect, stimulating development processes and phenomena on a local scale. The main problem lies in the limited financial resources in relation to the scale of the needs of the municipal self-government. Voivodship cities that have very large communal assets and undertake a high investment effort to rebuild the city's economy in order to improve the quality of life of residents and attract new investors are selected as the object of research interest. The procedure assumes that not every investment expenditure leads directly to the economic development of the local government unit. The starting point for the assessment of the city's development will be used, among others data from reliable rankings of the examined cities. The sources of information will be materials from statistical information and financial and reporting documentation of the analyzed cities. An important feature of the study is a comparative method, allowing to determine the position of individual cities according to the adopted assessment criteria. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
158--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babczuk A., 2000, Dług publiczny - pojęcie i rodzaje, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Finanse i Bankowość (7), nr 849, Wrocław.
 • Bitner M., 2014, Spółki prawa handlowego - przeniesienie zadłużenia poza JST [w:] Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, red. P. Walczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Borodo A., 2002, Dług publiczny i deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia prawne [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium, Warszawa.
 • Cichocki K.S., 2013, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • Czempas J., 2013, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dylewski M., 2016, Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej [w:] Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Dylewski M., 2014, Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne" 198, Katowice.
 • Filipiak B., 2013, Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego [w:] Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, red. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
 • Gniadkowski A., 2017, Dług państwa rośnie, udział samorządów maleje, "Wspólnota" nr 7.
 • Jajuga K., 2006, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jurewicz D., 2016, Dług samorządu - bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2.
 • Kownacka K., Polskie samorządy zadłużone na ponad 72 mld zł, www.bankier.pl/wiadomości (dostęp: 06.07.2015 r.).
 • Krawczyk R.P., 2016, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 12.
 • Krzemińska A., 2011, Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia [w:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i płynnościowe, red. E. Denek i B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr 36, Poznań.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., 2007, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sierak J., 2010, Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Sochacka-Krysiak H., 1993, Finanse lokalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2008, Nadwyżka operacyjna, "Wspólnota" nr 9.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
 • Waligóra K., 2013, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (na przykładzie Białegostoku) [w:] Finanse samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu, red. M. Poniatowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, wyd. II popr. i rozszerzone, Difin, Warszawa.
 • Zioło M., 2011, Zadłużenie gmin - przesłanka czy ograniczenie w procesie kreowania ich rozwoju? Analiza przypadku na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.