PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 40--48
Tytuł artykułu

Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Innovation in the Economy of Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność jako narzędzie przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych zasobów wpływających na tempo procesów gospodarczych. Skupia się ona w głównej mierze na określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, sektorów gospodarki, poszczególnych państw, regionów, gmin oraz integrujących się krajów. Innowacyjność gospodarki określa się najczęściej jako motywację uczestników procesów gospodarczych do ciągłego poszukiwania nowych wyników badań, nowych koncepcji i pomysłów do wytwarzania ulepszonych urządzeń, materiałów oraz usług kierowanych na rynek. Innowacyjność regionu jest funkcją takich cech, jak: motywacja, zdolności przedsiębiorstw do poszukiwania nowych pomysłów, koncepcji i wynalazków oraz ulepszania już powstałych, współpracy między przedsiębiorstwami, lokalnych umiejętności i doświadczeń, współpracy sfery publicznej z przedsiębiorstwami, współpracy nauki z przedsiębiorstwami. Efektywność tych powiązań przenosi się na stopień generowania oraz absorpcji innowacji w regionie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia innowacyjności w gospodarce regionów. Celem stało się wskazanie roli innowacji w procesie konkurencyjności regionów. Pomiar innowacyjności jest bowiem istotnym narzędziem różnicowania regionów, pozwalającym wskazać na obszary, od których zależy ich poziom rozwoju. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w procesie tworzenia nowych technologii, przenikania innowacji i zarządzania transferem, najważniejsza jest współpraca przedsiębiorstw i naukowców, będąca podstawowym poziomem wzajemnych relacji w regionie. Władza samorządowa nie uczestniczy bezpośrednio w tworzeniu technologii, ale odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu warunków do kształtowania GOW, często też sama kreuje transfer technologii z nauki do biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation as an entrepreneurial tool is one of the most important resources influencing the pace of economic processes, focusing primarily on determining the competitive position of enterprises, sectors of economy, individual states, regions, municipalities and integrating countries. Business innovation is most often referred to as the motivation of business process participants to continually seek new research and new ideas, to produce improved equipment, materials, and services targeted to the marketplace. Innovation of the region is a function of motives, the ability of companies to seek new ideas, concepts and inventions, and to improve existing ones, co-operation between enterprises, local skills and experience, co-operation between the public sphere and enterprises, co-operation between science and business. The efficiency of these relationships is transferred to the degree of generation and absorption of innovation in the region. The subject of the study is to determine the importance of innovation in the economy of regions. The aim of the study is to show the role of innovation in the process of regions' competitiveness. Measurement of innovation is an important tool for diversifying regions, allowing to indicate the areas on which their level of development depends The analysis shows that in the process of creating new technologies, infiltration of innovations, transfer management, the most important is the cooperation of enterprises and scientists, which is the basic level of mutual relations in the region. Local government does not participate directly in the creation of technology, but it plays a very important role in creating the conditions for shaping the KBE, often it creates the transfer of technology from science to business. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
Bibliografia
 • Aydalot, Ph. (1986). L'aptitude des milieux á promouvair l'innovation. Paris: Economia.
 • Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z UE. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dąbrowska, A., Dziemianowicz, W. (2012). Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej. W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne, wiedza, przedsiębiorczość, marketing. Warszawa: Studia KPZK PAN, t. CXLI, 153-168.
 • Florida, R. (2000). The Learning Region. W: Z.J. Acs (red.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change. New York, 58-72.
 • Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Warszawa: Studia KPZK PAN, t. CXVIII.
 • Kosała, M., Wach, K. (2011). Regionalne determinanty rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 866, 157-159.
 • Langendijk, H.P.A.J. (2001). Fair value en/of kostprijs voor waardering en winstbepaling. Accountant Adviseur, 6, 82-84.
 • Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Markowski, T., Kot, J., Stawasz, E. (1976). Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów. Samorząd Terytorialny, 6, 46-48.
 • Marszał, T. (2012). Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju. W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. Warszawa: Studia KPZK PAN, t. CXLI, 17-29.
 • Oughton, Ch., Landabaso, M., Morgan, K. (2002). The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and Industrial Policy. Journal of Technology Transfer, 27(1).
 • Pfirrmann, O. (1994). The Geography of Innovation in Small and Medium-Sized Firms in West Germany. Small Business Economics, 6(1).
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Sternberg, R., Arndt O. (2000). The Firm or the Region - What Determines European Firms' Innovation Behavior?. Working Paper nr 2, Cologne: University of Cologne, Department of Economic and Social Geography.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.