PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 80--92
Tytuł artykułu

Podatki lokalne jako strumienie finansowania gmin powiatu olkuskiego w latach 2011-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Taxes as Funding Source for the Communes of the Olkusz District in 2011-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę w systemie finansowania gmin powiatu olkuskiego odgrywały w latach 2011-2015 podatki lokalne. Główna teza pracy stanowi w tym wypadku, że poza podatkiem od nieruchomości pozostałe podatki lokalne okazały się marginalnym wsparciem dla budżetów tych gmin. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przybliża podstawowe kwestie prawne związane z konstrukcją oraz funkcjonowaniem podatków lokalnych na poziomie samorządu gminnego. Druga, za pomocą metody analizy porównawczej, prezentuje dochody gmin powiatu olkuskiego uzyskane z podatków lokalnych w latach 2011-2015. Dane pochodzą tutaj w szczególności z gminnych sprawozdań finansowych oraz statystyk dostępnych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Trzecia część pracy podsumowuje wyniki przeprowadzonych badań oraz zawiera odpowiedź na pytanie o rolę podatków lokalnych jako strumieni finansowania gmin powiatu olkuskiego w latach 2011-2015. Potwierdza ona też tezę sformułowaną na wstępie artykułu, że jedynie podatek od nieruchomości pozostaje wysoce efektywnym źródłem finansowania gmin, także tych w powiecie olkuskim. Wnioski końcowe artykułu prezentują natomiast możliwe kierunki zmian w podatkach lokalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to answer the question what role local taxes played in the period of 2011-2015 in the financing system for the local governments of the Olkusz poviat. The main thesis of this case is that apart from the property tax, the remaining local taxes turned out to be a marginal support for the budgets of these communes. The article consists of three parts. The first approximates the basic legal issues related to the construction and operation of local taxes at the level of municipal self-government. The second one, using the comparative analysis method, presents the income results of the Olkusz poviat local governments in 2011-2015 from local taxes. In particular, data used come from communal financial statements and statistics available in the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The third part of the work summarises the results of the conducted research, answering the question about the role of local taxes, as streams of financing for the municipalities of the Olkusz poviat in 2011-2015. It also confirms the thesis formulated at the beginning that only property tax remains a highly effective source of financing for municipalities, including those in the Olkusz poviat. The final conclusions of the article present possible directions of changes in local taxes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Borodo, A. (2012). Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Dolnicki, B., Ruśkowski E. (2007). Władza i finanse lokalne w Rzeczpospolitej Polskiej. W: E. Ruśkowski, B. Dolnicki (red.). Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. Katowice: Branta, 319-339.
 • Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 • Gilowska, Z. (1998). System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Municypium.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2017a). Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
 • Główny Urząd Statystyczny. (2017b). Statystyczne Vademecum Samorządowca, http://krakow.stat.gov.pl/vademecum
 • Hanusz, A. (red.). (2015). Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jędrzejewski, L. (2007). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Branta.
 • Karpus, K. (2002). Systemy podatków lokalnych w wybranych krajach europejskich. Toruń: Adam Marszałek.
 • Kołczkowski, B., Ratajczak M. (2010). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.
 • Kozłowska, M. (2015). Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin. Finanse i Prawo Finansowe, 2(2), 7-22.
 • Krasowska-Walczak, G. (2011). Podatek od czynności cywilnoprawnych jako instrument zasilania finansowego samorządu gminnego. The Wroclaw School of Banking Research Journal, 23, 83-115.
 • Krzemińska, A. (2013). Podatki i opłaty lokalne, jako instrument zasilania budżetów gmin. Pozyskano z: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_3_21.pdf
 • Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.
 • Osiatyński, J. (2006). Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Warszawa: PWN.
 • Popek, K. (2015). Podatki lokalne i ich znaczenie dla gminy wiejskiej na przykładzie gminy Wojciechowice w latach 2009-2013. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 6(2), 59-76.
 • Suchoń, A. (2007). Z problematyki podatku rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, 2, 249-269.
 • Szałucki, K. (2014). Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych: studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego. Problemy Transportu i Logistyki, 26, 163-170.
 • Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: PWN.
 • Świech, K., Zalcewicz, A. (2009). Podatek od spadków i darowizn jako czynnik wpływający na dochody budżetu gminy: aspekty prawne. Ekonomiczne Problemy Usług, 29, 483-491.
 • Święch, K. (2011). Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 667. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 40, 137-148.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2017, poz. 1821).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2017, poz. 1150).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2016, poz. 2180).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017, poz. 201).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. 2016, poz. 617).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania (Dz.U. 1990, nr 89 poz. 518).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2017, poz. 833).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459).
 • Zawora, J. (2008). Samodzielność finansowa samorządu gminnego. Rzeszów: Wyd. URz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.