PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 33--50
Tytuł artykułu

Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia

Warianty tytułu
Ineffectiveness and invalidity of unfair contract terms in insurance contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie która z sankcji - bezskuteczność czy nieważność - umowy zawartej przy użyciu ogólnych warunków ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia w jej treści niedozwolonych postanowień umownych pozostających zarazem w sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, lepiej zabezpiecza interesy ubezpieczającego, będącego jednocześnie konsumentem. Ze względu na masowy charakter umowy ubezpieczenia są w praktyce zawierane przy użyciu wzorców umownych, które nie stanowią przedmiotu negocjacji między stronami, a ich treść jest samodzielnie kształtowana przez ubezpieczyciela. W związku z tym powstała potrzeba zapewnienia ubezpieczającemu odpowiedniego poziomu ochrony, którego celem była eliminacja nadużywania przez ubezpieczycieli ich silniejszej pozycji na rynku, przejawiającej się możliwością kształtowania uprawnień i obowiązków stron na niekorzyść ubezpieczającego. Jednym z przejawów takich działań było ukształtowanie regulacji dotyczących umowy ubezpieczenia w przeważającej części w formie przepisów ius cogens. W takim przypadku to właśnie na gruncie umów ubezpieczenia istnieje duże prawdopodobieństwo, że sformułowane przez ubezpieczyciela postanowienia wzorca umownego mogą spełniać przesłanki z art. 3851 k.c. wskazujące na niedozwolony charakter klauzul, a jednocześnie pozostawać w sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine which sanction - ineffectiveness or invalidity - on the basis of an insurance contract concluded using the general terms and conditions of insurance, in the event that unfair contract terms appear in its content that are at the same time contrary to the law or rules of social existence, better secures the interests of the insured. The insurance contract is one of the contracts which are predominantly adhesive. The mass nature of insurance contracts and the need to provide the policyholder with an adequate level of protection, they have contributed to shaping the regulations regarding the insurance contract for the most part in the form of regulations ius cogens. In view of the above, there is a high probability in relation to the insurance contract, that the terms of the standard pattern formulated by the insurer may also satisfy the conditions of art. 3851 of the Civil Code (c.c.) indicating the unlawful nature of clauses, and at the same time be in contrary to the law or rules of social existence. In such a case, the doubt appears, whether to apply the sanction of invalidity from art. 58 c.c., or ineffectiveness from art. 3851 c.c.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bednarek M., Wzorce umów, [w:] System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
 • Bukowska E., Art. 15, [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Gorzko P., Glosa do uchwały SN z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10.
 • Gutowski M., Art. 58 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, CH Beck, Warszawa 2017.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, CH Beck, Warszawa 2017.
 • Kołodziej A., Charakterystyka cywilnoprawnej sankcji niedozwolonych postanowień w umowach z konsumentami, "Rejent" 2008, nr 12.
 • Kondek M., Art. 807 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III b. Zobowiązania - część szczegółowa.
 • Ustawa o terminach zapłaty, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek handlowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2016, vol. 63, nr 2.
 • Krajewski M., Umowa ubezpieczenia a niedozwolone postanowienia umowne, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2013, nr 1 (specjalny).
 • Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
 • Lemkowski M., Materialna ochrona konsumenta, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 3.
 • Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2001.
 • Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
 • Machnikowski P., Art. 58 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.],CH Beck, Warszawa 2017.
 • Mlostoń-Olszewska A., Możliwość orzekania o uznaniu za niedozwolone postanowień wzorca umowy sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa - argumenty za i przeciw, [w:] Prawo konsumenckie w praktyce, Czarnecka M., Skoczny T. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Olejniczak A., Art. 3851, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, [w:] Prawo umów handlowych, Stec M. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
 • Pisuliński J., Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TSUE, [w:] Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE, Romanowski M. [red], CH Beck, Warszawa 2017.
 • Popiołek W., Art.3581, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz od art. 1-44910, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, CH Beck, Warszawa 2006.
 • Raport Rzecznika Ubezpieczeniowego Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej, luty 2012.
 • Rejdak M., Definicja terminu "wzorzec umowy konsumenckiej", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 3.
 • Safjan M., Art. 58 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz od art. 1-44910, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Sikorski R., Ruchała P., Art. 3851, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Sobolewski P., Art. 58 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Wałachowska M., Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zagadnienia wybrane), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2016, nr 3.
 • Wieteska S., Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeniowym - klauzule abuzywne, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2011, nr 2.
 • Żuławska C., Art. 58 k.c., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, Gudowski J. [red], CH Beck, Warszawa 2001.
 • Żurawik A., Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara: ujęcie teoretyczne, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, nr 7/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.