PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 282--291
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości w regionie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Heritage of Podkarpacie as an Important Element of Entrepreneurship Development in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo podkarpackie ze względu na swoje peryferyjne położenie na styku kultur, religii i tradycji, ma bardzo duży potencjał w zakresie dziedzictwa kulturowego. Bez wątpienia ważne dla rozwoju całego regionu są zyski generowane przez turystykę, dzięki którym m.in. istnieje możliwość renowacji zabytków znajdujących się na terenie województwa oraz wspierania lokalnych działań i przedsiębiorczości. Istotnymi produktami turystycznymi opierającymi się na dziedzictwie kulturowym są, oprócz zabytków materialnych, tzw. niematerialne elementy, które przez przedsiębiorcze zachowania ludzi stwarzają szansę na szybszy rozwój regionu. Dobrym przykładem promocji dziedzictwa regionu w zakresie zabytków, folkloru i tradycyjnych wyrobów są liczne przedsięwzięcia prowadzone przez władze województwa podkarpackiego. Dodatkowo należy podkreślić, iż wszystkie działania, które są podejmowane na rzecz rozwoju lokalnych społeczeństw przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego, mają istotny wpływ na rozwój tzw. kapitału ludzkiego, który jest podstawą do rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie powiązań pomiędzy dziedzictwem kulturowym na Podkarpaciu a jego wpływem na przedsiębiorczość, a także odniesienie się do konkretnych przykładów dziedzictwa kulturowego, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości. Do najważniejszych metod zastosowanych podczas realizowania tego zadania należy zaliczyć wnikliwą analizę literatury, przegląd danych statystycznych publikowanych przez GUS oraz liczne, bezpośrednie obserwacje przeprowadzone w terenie i wywiady nieustrukturyzowane. (abstrakt oryginalny)
EN
Because of its peripheral location at the crossroads of cultures, religions and traditions, the Podkarpackie voivodeship has great potential for cultural heritage. Undoubtedly important for the development of the whole region are the profits generated by tourism, thanks to which, among others, there is the possibility of restoration of monuments located in Podkarpackie voivodeship and support of local activities and entrepreneurship. Essential tourism products based on cultural heritage are, besides material monuments, so-called intangible elements which through the entrepreneurial behavior of people, give the opportunity for faster development of the region. Numerous undertakings organized by the region authorities can be a very good example of promoting the heritage of the region in terms of monuments, but also folklore and traditional products. In addition, it should be emphasised that all activities that are undertaken for the development of local societies using the resources of cultural heritage have a significant impact on the development of the so-called human capital. The main objective of the study is to show the links between cultural heritage in Podkarpacie and its impact on entrepreneurship, as well as to refer to specific examples of cultural heritage that contributed to the development of entrepreneurship. The most important methods used during the implementation of this work include a thorough literature analysis, a review of statistical data published by the Central Statistical Office, as well as numerous direct field observations and unstructured interviews. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska
Bibliografia
 • Atkinson, D. (2005). Heritage. W: D. Atkinson (red.), Cultural geography. Londyn: I.B. Tauris.
 • Bartmiński, J. (2013). Specyfika niematerialnego dziedzictwa kulturowego - problemy ochrony, dokumentacji i "rewitalizacji". W: J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Lublin - Warszawa: Wydawnictwo UMCS, 35-51.
 • Czerwińska, K. (2015). Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu. Turystyka Kulturowa, 1, 6-16.
 • Faryna-Paszkiewicz, H., Omilanowska, M., Pasieczny, R. (red.). (2001). Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gieron, A. (2017, 10 października). Kolej na Magdę i Janusza. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe. Biznes i Styl. Pozyskano z: www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/4200_kolej-na-magde-i-janusza.-bieszczadzkie-drezyny-rowerowe!.html
 • Główny Urząd Statystyczny (2012). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa.
 • Góral, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w zrównoważonym zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym. W: J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Lublin - Warszawa: Wydawnictwo UMCS, 99-110.
 • Hoffman, B. (2006). Art and Cultural Heritage: law, policy and practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jagusiewicz, A. (2002). Dziedzictwo kulturowe w turystyce polskiej. Problemy Turystyki, 3(4), 105-117.
 • Jasiewicz, Z. (2013). Przedmiot i funkcje Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spojrzenie etnologa. W: J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Lublin - Warszawa: Wydawnictwo UMCS, 51-64.
 • Jodełka, H. (2005). Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stosunki Międzynarodowe - International Relations, 3-4, 141-160.
 • Kulczyk, S. (2014). Atrakcyjność turystyczna krajobrazu - przykład podejścia systemowego. Turystyka Kulturowa, 4, 6-15.
 • Maciejko, W. (2009). Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego. W: B. Chammas (red.), Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 26-31.
 • Midura, F. (2009). Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi. W: B. Chammas (red.), Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 33-42.
 • Mokras-Grabowska, J. (2009). Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka Kulturowa, 1, 14-31.
 • Nowiński, K. (2001). Najciekawsze zabytki w Polsce - przewodnik. Warszawa: Muza SA.
 • Orzechowska-Kowalska, K., Kowalski, R. (2006). Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście turystyki. W: J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 56-71.
 • Pabian, B. (2006). Atrakcje turystyczne Polski. Walory kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo WSHiT.
 • Płazińska, K. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu jasielskiego. Turystyka Kulturowa, 12, 73-85.
 • Ritchie J.R., Sins M. (1978). Culture as Determinant of Attractiveness. W: Annals of Tourism Research, April-June, 252-267.
 • Werczyński, D. (2014). Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1/13, 157-177.
 • Węglarska, K. (2013). Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście marketingowym - szanse i zagrożenia. W: J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona. Lublin - Warszawa: Wydawnictwo UMCS, 89-97.
 • Wieszaczewska, A. (2015). Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia jako szansa na rozwój turystyki kulturowej w regionie. Turystyka Kulturowa, 2, 36-46.
 • Wojtkowiak, A. (2008). Atrakcje turystyczne Podkarpacia na przykładzie renesansowych zamków w Krasiczynie oraz Baranowie Sandomierskim. W: Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego: V Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San", materiały pokonferencyjne.
 • Załącznik do uchwały nr XLIV/845/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010, Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie Podkarpackim na lata 2010-2013, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, departament edukacji i kultury, Rzeszów.
 • Żegleń, P., Cisek, B. (2007). Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. Rzeszów: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.