PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 445--459
Tytuł artykułu

Poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich w świetle wskaźników TEA i EEA a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship in European Countries in Light of the TEA and EEA Indicators and Models of Entrepreneurship Education in Selected European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość jest istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju społecznym i gospodarczym układów przestrzennych w różnych skalach (Płaziak, Rachwał, 2015). Współczesne pojęcie przedsiębiorczości nie doczekało się jednak zbyt wielu wskaźników, którymi można by dokonywać jego pomiaru w większych skalach przestrzennych, z uwzględnieniem jego szerokiego zakresu pojęciowego, co służyłoby otwarciu nowych pól badawczych. W niniejszym artykule, którego przedmiotem jest poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich i wybrane modele edukacji w jej zakresie w krajach o najbardziej przedsiębiorczej ludności, autorka rozpoczęła pracę od analizy istniejących wskaźników wykorzystywanych przez badaczy do pomiaru przedsiębiorczości ludności. Wybrała wskaźniki przedsiębiorczości uwzględniające jej różnorodne przejawy i dokonała analizy przestrzennego zróżnicowania ich poziomu w Europie (wskaźniki GEM: Globalnego Monitora Przedsiębiorczości - TEA i EEA). Na tej podstawie wskazała kraje europejskie o najbardziej przedsiębiorczej ludności. Zakładając kluczową rolę edukacji w zakresie przedsiębiorczości w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej ludności, dokonała następnie analizy systemów edukacji w zakresie przedsiębiorczości w krajach najbardziej przedsiębiorczych (wg wcześniejszych wyników analizy wskaźnika TEA i EEA). Analiza wykazała, że kraje o najwyższym poziomie przedsiębiorczości ludności (Estonia, Łotwa, Szwecja) cechują odmienne, wysoko rozwinięte systemy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, których najistotniejsze rozwiązania przedstawiono w artykule. Autorka zamyka pracę wskazaniem tych rozwiązań spośród nich, które można wykorzystać w Polsce w celu podniesienia jakości kształcenia przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is an important factor determining the social and economic development of spatial systems of different scales (Płaziak, Rachwał 2015). However, the contemporary notion of entrepreneurship has not yet seen a fair number of indicators potentially measuring it in larger spatial dimensions, taking into account a broad range of concepts and ideas it entails, which could help to open up new research areas. In the paper devoted to the advancement of entrepreneurship in the European countries and to selected models of education for enterprise in countries with the most entrepreneurial population, the author begins with analysing the existing indicators used by researchers to measure entrepreneurship in population. She has chosen indicators which account for its various manifestations and analysed spatial diversification of entrepreneurship level in Europe (the Global Entrepreneurship Monitoring indicators TEA and EEA). On this basis, she listed the European countries with the most entrepreneurial population. Assuming the key role of education for entrepreneurship in developing and shaping entrepreneurial attitudes in the population, as the next stage, she analysed the systems educating for entrepreneurship in the most entrepreneurial countries (according to the earlier results from analyzing the TEA and EEA indicators). The analysis showed that the countries with the most entrepreneurial population (Estonia, Latvia and Sweden) are characterised by different, advanced systems of educating for entrepreneurship and the key solutions applied in the systems are presented in the paper. The author concluded her paper with a presentation of solutions potentially implementable in Poland in order to improve the quality of entrepreneurship education. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Brzozowski, T. (2013). Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 258-272.
 • Czerniachowicz, B. (2011). Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 197-206.
 • Czyżewski, A.B., Góralczyk-Modzelewska, M., Saganowska, E., Wojciechowska, M. (2001). Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. Warszawa: ZBSE, GUS.
 • Daszkiewicz, N. (2014). Education as a stimulating factor for entrepreneurship development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165-177.
 • Entrepreneurship Education at School in Europe National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. (2012). Bruksela: EURYDICE.
 • Europe's Hidden Entrepreneurs Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe. (2016). Cologny/Geneva: The World Economic Forum.
 • Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Global Entrepreneurship Monitor. Global report 2016/17. Pozyskano z: https://www.gemconsortium.org/report/49812
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (1996). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach '95. Raport z I etapu badań, Studia Regionalne i Lokalne. Warszawa: EIRRiL.
 • Hryniewicz, J. (1998). Wymiary rozwoju gospodarczego gmin. Studia Regionalne i Lokalne, 25(58), 58-80.
 • Internetowa encyklopedia PWN, hasło: przedsiębiorczość. Pozyskano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedsiebiorczosc;3963281.html
 • Karpacz, J. (2011). Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans. Przegląd Organizacji, 1, 8-11.
 • Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J. (2013). Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 29-40.
 • Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
 • Lichtarski, J. (red.). (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • Makieła, Z. (2007). Przedsiębiorczość w Polsce w układzie regionalnym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 18-23.
 • Maślanka, K. (2008). Kadra, której można zaufać. Cechy dobrego przedsiębiorcy ukształtowanego w systemie edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 260-265.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 37-49.
 • Rachwał, T. (2004). Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T., (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 137-143.
 • Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 133-146.
 • Reynolds, P.D. (2000). National panel study of U.S. business startups: background and methodology. Databases for the Study of Entrepreneurship, 4, JAI/Elsevier Inc.
 • Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. W: M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość międzynarodowa. vol. 2, 1. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 149-164.
 • Salamon, J. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 231-239.
 • Singer, S., Amoros, J.E., Moska, D. (2015). Global Entrepreneurship Monitor 2014 Global Report. London: GERA, 20.
 • Siuta-Tokarska, B., (2013). Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości. Organizacja i Kierowanie, 3, 92-105.
 • Skubiak, B. (2014). Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski. Studia Ekonomiczne, 129, 195-203.
 • Sołtys, J., Dorocki, S. (2016). Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski - zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 18-35.
 • Sołoducho-Pelc, L. (2007). Czy przedsiębiorczości można się nauczyć - wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 218-223.
 • Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 176-197.
 • Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Global Entrepreneurship Monitor Polska. Warszawa: PARP.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 • Zbierowski, P., Bratnicki, M. (2016). Zastosowanie metodologii Global Entrepreneurship Monitor do badania przedsiębiorczości organizacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 6(I), 47-63.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 10-17.
 • Kowalczyk, A., Wilk, W. (1994). Rola sektora prywatnego w gospodarce lokalnej w strefie podmiejskiej Warszawa - na przykładzie gmin Łomianki i Zielonka. Biuletyn KPZK PAN, 168, 145-164.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.