PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 395--403
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Use of EU Funds by Local Government Units from the Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego. W szczególności analizie poddano jednostki realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Rok 2018 jest decydującym w kontekście możliwości skorzystania z tzw. krajowej rezerwy wykonania, która zależy od wykonania wskaźników finansowych. W artykule zaprezentowano stan wykorzystania funduszy unijnych w województwie podkarpackim oraz prognozy dotyczące osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. Oceniono też zasadność realizacji projektów przy wsparciu funduszy UE. Od chwili uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2017 r. złożono 3868 wniosków poprawnych pod względem formalnym, na łączną kwotę dofinansowania 8,23 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 1757 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 4,51 mld zł, co stanowiło 51,01% alokacji środków z tego Programu. Wartość wydatków w części dofinansowania UE wynikająca z 3736 złożonych wniosków o płatność wyniosła 749,93 mln zł. W artykule wskazano, że realizacja projektu dofinansowanego z funduszy UE, oprócz korzyści związanych z uzyskaną dotacją, nakłada na wnioskodawcę wiele obowiązków, np. konieczność zabezpieczenia wkładu własnego, przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego, w tym ustawy prawo zamówień publicznych. Zwrócono również uwagę na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców poszczególnymi naborami wniosków. Łączna wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze bardzo często znacznie przewyższała dostępną alokację środków, co powodowało niezadowolenie potencjalnych beneficjentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the state of using EU funds by local government units from the Podkarpackie Voivodeship. In particular, the entities implementing projects under the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship for the years 2014-2020 have been analyzed. The year 2018 is decisive in the context of the possibility of using the so-called the national performance reserve, which depends on the implementation of the financial ratios. The article presents the state of using EU funds in the Podkarpackie Voivodeship and forecasts regarding the achievement of product and result indicators. Since 2014, by 31 December 2017, 3868 applications have been submitted, correct in formal terms, for the total amount of co-financing 8,23 billion zlotys. In the same period, 1757 contracts for co-financing were signed for the amount of co-financing in the EU, 4,51 billion zlotys. The value of expenditures in the part of EU co-financing resulting from 3736 applications submitted for payment amounted to 749,93 million zlotys. The article indicates that the implementation of a project co-financed from EU funds, in addition to the benefits associated with the grant, imposes many obligations on the applicant, such as the need to secure own contribution, compliance with Community and national law, including the law on public procurement. Attention was also drawn to the great interest of applicants in individual calls for proposals. The total value of applications submitted in response to the vacancy announcement very often outstripped the available allocation of funds, which caused dissatisfaction of potential beneficiaries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
395--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Dla kogo jest Program, www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo- jest-program/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Dla kogo jest Program, http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla_kogo_ jest_program/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Dla kogo jest Program, http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest- -program/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Fundusze Europejskie w Polsce, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ strony/o-funduszach/ zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (red.), 2015, Wpływ interwencji z funduszy unijnych, CeDeWu, Warszawa.
 • Podsumowanie efektów wdrażania RPO WP 2014-2020 w 2017 roku, rpo.podkarpackie. pl (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Program Rozwoju..., http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju- -Obszarow-Wiejskich-2014-2020/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Programy Europejskie..., http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Regionalne Programy Operacyjne, https://www.nik.gov.pl/plik/id,15818,vp,18333.pdf/ (dostęp: 25.04.2018 r.).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/rpo_wp_01082017/28.11.2017/RPO_ WP_2014-2020_28.112017.pdf/ (dostęp 25.04.2018 r.).
 • Sprawozdania roczne z realizacji RPO WP, www.rpo.podkarpackie.pl (dostęp: 16.09.2018 r.).
 • Strzelecki M., 2017, Wyłudzanie środków Unii Europejskiej - studium kryminalistyczne, rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.
 • Świstak M., 2017, Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w kreowaniu polityk publicznych w Polsce, "Studia Europejskie", nr 1.
 • Wójcik A., 2017, Wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 318.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.