PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (63) | 254--284
Tytuł artykułu

Kształtowanie "dobrej" imigracji do Polski współcześnie. Zarys prawno-społeczny wyzwań

Warianty tytułu
Development of Contemporary "Good" Immigration to Poland: Outline of Legal and Social Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dane ekonomiczne wskazują, że tylko młode, dynamiczne i dobrze wykształcone społeczeństwa odnoszą sukcesy. Okresy najdynamiczniejszego rozwoju wiążą się z czynnikiem demograficznym. Struktury organizacyjne w fazie rozkwitu, ale również kontynuacji, wchłaniają zewnętrzne zasoby potencjału ludzkiego. Wraz z procesami migracyjnymi występują złe i dobre (np. sprzyjające ekonomicznie) zjawiska, ergo można mówić o złej i dobrej migracji (w tym imigracji). W konsekwencji można sformułować pytanie ze sfery inżynierii społecznej, czy możliwe jest zaprojektowanie procesów migracyjnych tak, by generowały pozytywne skutki. Chodzi o imigracje jakościową, tzn. taką, która byłaby użyteczna i w stopniu marginalnym wywoływałaby napięcia oraz konflikty. Oczywiście trudno kształtować dobrą imigrację nie będąc zamożnym państwem. Pośród najważniejszych kwestii są problemy mentalno-kulturowe, informacyjno-logistyczne, prawne, związane z migracją powrotną oraz nadzorem nad procesami migracji. Nie usprawiedliwia to jednak bierności aparatu państwowego. Migracja jest wyzwaniem i w tym zakresie musi skutkować odpowiednią reakcją sektora publicznego. Otwierając nowy rozdział polityki migracyjnej, chodzi o to, aby uzyskać w Polsce tzw. Globalne Podejście do Migracji. Chodzi o uzyskanie efektu pozytywnej korelacji między imigracją a rozwojem gospodarczym. Wszystkie kraje wysoko rozwinięte to kraje imigracyjne. Tymczasem polskie społeczeństwo nadal charakteryzuje się niskim poziomem rozumienia kontekstów interkulturowych. Dlatego coraz bardziej niezbędne okazują się być działania wychodzące naprzeciw potrzebom Polityki Imigracyjnej wraz z wyznaczeniem organu koordynującego działania i politycznie odpowiedzialnego za jej realizację. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic data clearly indicate that only young, dynamic and well-educated society achieves success. The most dynamic periods of development rely on the demographic factor. Social structures in the flowering stage absorb external resources of human potential. Along with the migration processes, there are good (conducive to economy) and bad phenomena, ergo one can indicate bad and good migration (including immigration). Consequently, a question from the sphere of social engineering, can be formulated whether it is possible to design a migration processes so that it generates positive effects, i.e. one that would be useful and would marginally cause tension and conflicts. Of course, it is difficult for a state that is not wealthy to shape good immigration. of Mental-cultural problems, information and logistics, legal matters related to their return home and supervision of the migration processes are the most important issues. It does not, however, justify the inactivity of the state apparatus. Migration is a challenge, and in this regard it must meet with an adequate response of the public sector. Opening a new chapter in terms of migration policy means to adopt the so-called Global Approach to Migration in Poland. It means getting the effect of a positive correlation between immigration and economic development. All developed countries are countries with high level of immigration. However, Polish society can be still characterized by a low level of understanding of intercultural contexts. Poland needs to implement a comprehensive immigration policy that takes into account indicators of integration. Action is needed to meet the needs of immigration policy, along with a coordinating body politically responsible for the implementation of the policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
254--284
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poland India Business House
Bibliografia
 • Bieniecki M., Frelak J., Non-Poles on the Polish labour market. Problems and Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector in Poland, Gliwice 2005.
 • Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, red. M. Łysienia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015 r.
 • Cianciara D., Dudzik K., Lewczuk A., Pinkas J., Liczba, charakterystyka i zdrowie imigrantów w Polsce, Problemy Higieny Epidemiologicznej 2012.
 • Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008-2010, http://www.bez uprzedzen.org/dyskryminacja/index.php?dzial=UD_Badania op [dostęp: 04.04.2016].
 • Fiałkowska K., Wiśniewski J., Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, http://interwen cjaprawna.pl/docs/polityka-integracyjna-wielkiej-brytanii-wobec-uchodz cow.pdf [dostęp: 24.05.2016].
 • Frelak J., Klaus W., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://www.isp.org. pl/files/11937006250826226001202486831.pdf [dostęp: 19.05.2016].
 • Godlewska J., Migracje i imigranci w Polsce - skala, podstawy prawne, polityka, Instytut Polityki Społecznej UW, http://www.eapn.org.pl/expert/files/ Migracje i imigranci w Polsce-skala, podstawy prawne, polityka.pdf [dostęp: 17.05.2016].
 • http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,19657212,wzrosla-liczba-cudzoziemcow-pracujacych-w-polsce-to-glownie.html [dostęp: 24.05.2016].
 • https://wirtualnapolonia.com/2015/10/29/imigranci-w-polsce-pod-wzgledemich-liczby-zajmujemy-drugie-miejsce-w-europie-jak-to-mozliwe/ [dostęp: 21.05.2016].
 • Hut P., Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 • Iglicka K., Olszewska O., Stachurski A., Żurawska J., Dylematy polityki migracyjnej Polski, Instytut Studiów Społecznych UW, Prace migracyjne 2005, Nr 58.
 • Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy wielokulturowości, red. K. Iglicka, Warszawa 2003.
 • Integracja i dyskryminacja - krajobraz 2009, Instytut Polityki Społecznej, http://www.isp.org.pl/files/15092712760608654001258628195.pdf [dostęp: 17.05.2016].
 • Jaworek J., Piotrowska K., Polityka migracyjna Polski, Niemiec i Szwecji, http:// kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/Documents/KarolinaPiotrowska-Joanna-Jaworek-Polityka-Migracyjna (1).doc [dostęp: 24.05.2016].
 • Klaus W., Integracja - marginalizacja - kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Nr 1/2011, http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-111-przestepczosc-cudzoziemcy. pdf [dostęp: 23.05.2016].
 • Konieczna-Sałamatin J., Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Instytutu Socjologii UW, http://www.i-see.org.pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_ urzedowych_JKS.pdf [dostęp: 07.06.2016].
 • Kozień M., Imigranci w Polsce - wyzwania dla polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 2004, Nr 11-12.
 • Krajobraz dyskryminacji I, "Raporty Migracyjne" 2003, nr 1, Instytut Polityki Społecznej, http://www.bezuprzedzen.org/doc/raporty_migracyjne_I.pdf [dostęp: 17.05.2011].
 • Krajobraz dyskryminacji II, "Raporty Migracyjne" 2003, nr 4, Instytut Polityki Społecznej, http://ips.uw.edu.pl/pliki/publikacje/migracje/raportm4.pdf [dostęp: 17.05.2016].
 • Mikulska A., Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce - zarys sytuacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2008, https://www. mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=4088 [dostęp: 23.05.2016].
 • Obcokrajowcy pracujący w Polsce, Komunikat z badań, BS/150/2006, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_150_06.PDF [dostęp: 15.05.2016].
 • Pacek M., Polish Policy of Migration Compared to the EU Solutions, Yearbook of Polish European Studies 2006, Nr 10, s. 63-88, http://www.ce.uw.edu. pl/pliki/pw/Y_10_pacek_migration.pdf [dostęp: 03.06.2016].
 • Pogodzińska, P., Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, http:// www.isp.org.pl/uploads/filemanager/dyskryminacjamigrantownarynkupracy-Szwecja.pdf [dostęp: 24.05.2016].
 • Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Warszawa 2008.
 • Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, red. M. Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami, CMR Working Papers 2010, Nr 44/102.
 • Przybysze z bliska i daleka, czyli o imigrantach w Polsce, Komunikat z badań Nr 93/2015, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015, http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF [dostęp: 15.05.2016].
 • Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, red. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://www.isp.org.pl/files/20145565800346360001224674140.pdf [dostęp: 19.05.2016].
 • Rajkiewicz A., Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa, Materiał Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2003.
 • Raport polskiej służby konsularnej za 2013 r., http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/publikacje/ [dostęp: 04.05.2016].
 • Rocznik demograficzny 2012, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2012.pdf [dostęp: 22.05.2016].
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, red. K. Kędziora, K. Śmiszek, M. Zima, Warszawa 2009, http://www.ptpa.org.pl/images/ publikacje/raport_pdf.pdf [dostęp: 05.04.2016].
 • Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań Nr 14/2015, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2015/K_014_15.PDF [dostęp: 23.05.2016].
 • System badań migracji zagranicznych, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych - Wydział Analiz i Badań Migracji, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_system_badan_statystyki_migracji.pdf [dostęp: 18.05.2016].
 • Szaniawska-Schwabe M., Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec; "Przegląd Zachodni" 2009, Nr 4.
 • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Komunikat z badań BS/84/2005, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2005/K_084_05.PDF [dostęp: 23.05.2016].
 • Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, Warszawa 2015.
 • Urban E., Piotrowicz M., Cudzoziemcy w Polsce - dyskryminacja i przestępczość, Problemy Higieny Epidemiologicznej 2012, Nr 93(1), s. 195-202, http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-1-195.pdf [dostęp: 23.05.2016].
 • Wencel K., Klaus W., Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008- 2010, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Biuletyn nr 6/2010, http:// interwencjaprawna.pl/docs/ARE-610-dyskryminacja-praktyka.pdf [dostęp: 20.05.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.