PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 21--34
Tytuł artykułu

E-Health as a Tool for Strengthening the Role of a Patient in the Process of Providing Health Services

Warianty tytułu
E-zdrowie jako narzędzie wzmacniania roli pacjenta w procesie świadczenia usług zdrowotnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się do powstania e-zdrowia, sfery aktywności cyfrowej, odnoszącej się do wspierania profilaktyki, diagnostyki, leczenia, monitorowania i zarządzania zdrowiem. Zaangażowanie pacjenta w proces świadczenia usług zdrowotnych staje się ważnym czynnikiem warunkującym skuteczność leczenia. Szczególnie istotną rolą narzędzi e-zdrowia jest tworzenie możliwości angażowania pacjentów w proces leczenia, zwiększania wiedzy o pacjencie, personalizacji, indywidualizacji opieki medycznej, wzmacniania ich roli w procesie podejmowania decyzji, co prowadzi do wzmocnienia pozycji pacjentów. Zakres działań na rzecz poprawy zdrowia, które mogą być prowadzone przy użyciu narzędzi e-zdrowia, jest szeroki i obejmuje przekazywanie informacji, ich gromadzenie, analizę, przetwarzanie w celu wspierania procesów decyzyjnych, edukację zdrowotną, szkolenie personelu medycznego i zarządzanie aspektami administracyjnymi. Celem artykułu jest próba identyfikacji możliwości wspierania procesu świadczenia usług zdrowotnych przez wykorzystanie narzędzi e-zdrowia. Artykuł składa się z trzech głównych części. W pierwszej części opisano rolę pacjenta w procesie świadczenia usług, z uwzględnieniem takich koncepcji jak: upodmiotowienie pacjenta, medycyna skoncentrowana na pacjencie i medycyna spersonalizowana. Następnie charakteryzowano istotę i formy e-zdrowia. W ostatniej części dokonano próby zidentyfikowania uwarunkowań, możliwość i obszarów zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opiece zdrowotnej. Wnioski końcowe dotyczą wyzwań, przed jakimi stoją systemy opieki zdrowotnej i ich uczestnicy dla zapewnienia skutecznego wykorzystania narzędzi e-zdrowia w kształtowaniu relacji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of information and communication technologies has contributed to the emergence of e-health, the sphere of digital activity, related to support for prevention, diagnosis, treatment, monitoring and health management. The patient's involvement in the process of providing health services becomes an important factor conditioning the effectiveness of treatment. A particularly important role of e-health tools is the creation of opportunities to involve patients in the treatment process, increasing their knowledge, personalising and individualising medical care to obtain, strengthening their role in the decision-making process, which on the whole enhances the position of patients. The range of health-enhancing activities that can be carried out using e-health tools is wide and includes the transfer of information, its collection, analysis, processing to support decision-making processes, health education, and furthermore, training of medical personnel and management with administrative aspects. The purpose of the article is to try to identify the possibilities of supporting the process of providing health services through the use of e-health tools. The article consists of three main parts. The first part describes the role of the patient in the process of providing services, including such concepts as subject patient empowerment, patient-centred medicine and personalised medicine. Next, the characterization of the essence and forms of e-health was made. The last part consists of an attempt to identify conditions, possibilities, areas of information application and communication technologies in the health care system. The final conclusions address the challenges faced by health systems and their participants to ensure the effective use of e-health tools in shaping the relationship between patients and healthcare professionals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Wroclaw, Poland
autor
 • Provincial Hospital Centre of the Jelenia Góra Valley
Bibliografia
 • 1. Beach MC., Inui T., Relationship-centered care - A constructive reframing, "Journal of General Internal Medicine" 2006/21.
 • 2. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 3. Chouchane L., Mamtani R., Dallol A., Sheikh J.I., Personalized Medicine: A Patient - Centered Paradigm, "Journal of Translational Medicine" 2011, 9:206, DOI:10.1186/1479- 5876-9-206.
 • 4. Czerwińska M., Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 38, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 • 5. eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century, Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, 6.12.2012.
 • 6. European e-patient. Report 2015. An annual report about the everyday life of e-patients, People Who Global, Madrid, April 2016.
 • 7. Eysenbach G., What is e-health?, "Journal Of Medical Internet Research" 2001, Vol. 3, iss. 2, e20, DOI:10.2196/jmir.3.2.e20.
 • 8. Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Plexus s.c., Łódź 2016.
 • 9. GREEN PAPER on mobile Health ("mHealth"), European Commission, Brussels, 10.4.2014.
 • 10. Jankowski M., Klimczak-Wieczorek A., Kloc M., Matuszewski M., Rozum J., Telemedycyna w Polsce możliwości i szanse rozwoju, Warszawa 2016.
 • 11. Longtin Y., Sax H., Leape L.L., Sheridan S.E., Donaldson L., Pittet D., Zaangażowanie pacjenta: stan wiedzy i wpływ na bezpieczeństwo opieki, "Medycyna po dyplomie" 2010, Vol. 19, No. 6.
 • 12. Pasowicz M., Medycyna nowej generacji [in]: Pasowicz M. (red.), Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, ss. 85-95.
 • 13. Telemedicine. Opportunities and developments in Member States Report on the second global survey on eHealth Global Observatory for eHealth series - Vol. 2, WHO 2010.
 • 14. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011, nr 112 poz. 654 ze zm.).
 • 15. 2018 Global health care outlook - The evolution of smart health care, Deloitt, 2018, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health- Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf (accessed: 5.05.2018).
 • 16. Alpay L., van der Boog P., Dumaij A., An empowerment-based approach to developing innovative e-health tools for self-management, "Health Informatics Journal" 17(4), 2011, pp. 247-255, DOI: 10.1177/1460458211420089, http://jhi.sagepub.com/content/17/4/247 (accessed: 8.06.2018).
 • 17. Ferguson T., E-patients: how they can help us heal healthcare, The e-Patient Scholars Editorial Team, San Francisco, March, 2007, https://participatorymedicine.org/e-Patient_ White_Paper_with_Afterword.pdf (accessed: 15.06.2018).
 • 18. Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth, World Health Organization 2016, http://www.who. int/goe/publications/global_diffusion/en/ (accessed: 5.05.2018).
 • 19. Hegdekar M., The emergence of e-patients: Role of internet and social media in Participatory Medicine, Research Paper based on lectures at the Medlink or Workshop Conferences at Nottingham University, December 2013 - April 2014, https://medlink-uk.net/wp-content/ uploads/2014/09/HegdekarM.pdf (accessed: 1.07.2018).
 • 20. mHealth Economics 2017 - Current Status and Future Trends in Mobile Health, Research2Guidance 2017, https://research2guidance.com/product/mhealth-economics-2017- current-status-and-future-trends-in-mobile-health/ (accessed 12.05.2018).
 • 21. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies, section 1, Health service delivery, WHO 2010. http://www.who. int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section1_web.pdf (accessed: 11.05.2018).
 • 22. Monteagudo J.L., Moreno O., e-Health for Patient Empowerment in Europe, Madrid, July 2007, https://www.researchgate.net/publication/264273560 (accessed: 6.06.2018).
 • 23. What is person-centred care and why is it important?, Health Innovation Network South London, March 2016, https://healthinnovationnetwork.com/system/ckeditor_assets/attachments/ 41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf (accessed: 8.06. 2018).
 • 24. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tin00101 (accessed: 15.06.2018).
 • 25. http://www.who.int/about/mission/en/ (accessed: 3.05.2018)
 • 26. http://www.who.int/ehealth/en/ (accessed: 5.05.2018)
 • 27. http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/ (accessed: 10.05.2018)
 • 28. https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_en (accessed: 6.04.2018)
 • 29. https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_pl (accessed: 6.04.2018)
 • 30. https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (accessed: 15.06. 2018)
 • 31. https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/definicje (accessed: 10.05.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.