PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 215--229
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie preferencji podatkowych w podatkach lokalnych

Warianty tytułu
The role and importance of tax preferences in local taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę wykorzystywania ulg i zwolnień podatkowych w podatkach lokalnych przez władze samorządowe w ich polityce fiskalnej. Przedstawiono podatki lokalne w polskim systemie podatkowym oraz omówiono istotę ulg i zwolnień podatkowych jako elementu konstrukcji podatków w aspekcie prawnym i ekonomicznym. Badaniami empirycznymi objęto poziom, strukturę i dynamikę ulg i zwolnień podatkowych także w odniesieniu do wpływów z podatków lokalnych w latach 2007-2017. W konkluzji stwierdzono, że ulgi i zwolnienia podatkowe mogą stanowić ważne narzędzie aktywnego oddziaływania na procesy gospodarcze, przy zastrzeżeniu, że ich konstrukcja prawna będzie prosta i pozbawiona licznych, często bardzo trudnych do spełnienia warunków. Natomiast w myśl zasady sprawiedliwego opodatkowania konieczne jest eliminowanie preferencji niespełniających żadnej istotnej i pożądanej funkcji gospodarczej czy społecznej, są efektem działania grup nacisku lub niewłaściwego lobbingu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of using tax reliefs and exemptions in local taxes by self-governments in their fiscal policy. The local taxes in the polish tax system were presented and then the essence of tax concessions and exemptions as elements of tax structure in the legal and economic aspect was discussed. The empirical research concerned the level, structure and dynamics of tax reliefs and exemptions, also in relation to revenues from local taxes in the years 2007 to 2017. The conclusion is that tax reliefs and exemptions can be important tools for actively influencing economic processes, with the proviso that their legal structure will be simple and deprived of numerous, often very difficult to meet conditions. However, in order to comply with the principle of fair taxation, it is necessary to eliminate those preferences that do not meet any significant and desirable economic or social function, which are the result of pressure groups or inappropriate lobbying.(original abstract)
Rocznik
Strony
215--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Fedorowicz Z., 1998, Polityka fiskalna, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Gajl N., 1996, Konstytucyjne gwarancje systemu podatkowego, Glosa, nr 9.
 • Głuchowski J., 2002, Charakterystyka ogólna ulg i zwolnień podatkowych, [w:] Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, red. J. Głuchowski, PWN, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2011, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Hall B.H., van Reenen J., 1999, How Effective Are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence, NBER, Working Paper 7098, Cambridge.
 • Harasimowicz J., 1988, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1993, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Komar A., 1987, Reforma amerykańskiego systemu podatkowego i jej znaczeni dla reformy polskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kostecki A., 1985, Elementy konstrukcji instytucji podatku, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, red. M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław.
 • Litwińczuk H. (red.), 2017, Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 8. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Markowski K., 1992, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Nykiel W., 1998, Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń.
 • Nykiel W., 2003, Ulgi i zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Sokołowski J., 1995, Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa.
 • Sosnowski M., 2000, Opodatkowanie osób prawnych jako przesłanka podejmowania przez nie przedsięwzięć gospodarczych, [w:] Fiskalne aspekty polityki gospodarczej państwa i samorządów lokalnych, red. L. Balicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 882, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 1150.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 1445 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 1892 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tekst jednolity, Dz.U. 2017, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 644 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 800 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 1821 z późn. zm.
 • Wacker W.H., 1994, Lexikon der deutschen und internationalen Besteuerung, wyd. 3, Vahlen, München.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.