PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 253--284
Tytuł artykułu

Wpływ niemieckich rozwiązań ustrojowych na władzę ustawodawczą w Polsce (zarys zagadnienia)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of German Political Solutions on the Legislative Branch in Poland (Outline of the Issue)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosowanie zagranicznych rozwiązań ustrojowych jest z reguły reakcją podyktowaną chęcią szybkiego rozwiązania danego problemu i niechęcią do samodzielnych eksperymentów ustrojowych. W artykule scharakteryzowano wpływ niemieckich rozwiązań ustrojowych na władzę ustawodawczą w Polsce. Prześledzenie przyjętych w niemieckim konstytucjonalizmie rozwiązań ustrojowych, które udowodniły w codziennej praktyce politycznej swoją przydatność, może uchodzić za godne naśladowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Applying foreign political solutions is a dictated reaction as a rule with willingness of the rapid solution of the given problem and the dislike for independent political experiments. In the article an influence of German political solutions on the legislative branch was characterised in Poland. Tracing political answers accepted in the German constitutionalism which proved their usefulness in the political everyday practice, can be regarded as exemplary. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--284
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Alexy R., Theorie der Grundrechte, Frankfurt/Main 2001.
 • Bachof O., Richter und Verfassung, [w:] Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, Koln-Berlin 1962.
 • Badura P., Staatsrecht, Munchen 2012.
 • Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2011.
 • Balicki R., Relacje między organami władzy wykonawczej - na drodze do systemu kanclerskiego?, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.
 • Balicki R., Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, Wrocław 2001.
 • Brodziński W., System parlamentarno-gabinetowy wykorzystanie modelu rządów parlamentarno-gabinetowego w projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Warszawa 1997.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
 • Buczkowski Ł., Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym, Przemyśl-Rzeszów 2010.
 • Chmaj M, Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005.
 • Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie Konstytucji w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa 2001.
 • Chruściak R., Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Przebieg prac parlamentarnych, Warszawa 1997.
 • Czarny P., Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, "Przegląd Sejmowy" nr 3 (32/1999), s. 57-68.
 • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
 • Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 • Garlicki L., Parlament a rząd w Republice federalnej Niemiec, Wrocław 1978.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
 • Gdulewicz E., Sejm i senat. Funkcja ustawodawcza, [w:] Polskie prawo konstytucyjne red. W. Skrzydło, Lublin 1998.
 • Gebethner S., Modele systemów rządów a ich regulacje konstytucyjne, [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, red. S. Gebethner, R. Chruściak, Elipsa, Warszawa 1997.
 • Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu, Warszawa 2001.
 • Graczyk R., Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory, Kraków-Warszawa 1997.
 • Gropl C., Staatsrecht, Munchen 2014.
 • Grzybowski M., System rządów (Sejm - Prezydent - Rada Ministrów), [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r w praktyce jej stosowania (zagadnienia wybrane), [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.
 • Haczkowska M., Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Hesse K., Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1999.
 • Ipsen J., Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, Baden-Baden 1980.
 • Ipsen J., Staatsrecht I, Munchen 2015.
 • Jarentowski M., System rządów Polski a modele systemu rządów w Polsce i Europie, Kraków-Nowy Sącz 2009.
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Kallas M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1999.
 • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Niemiec, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1-5, red. L. Garlicki, Warszawa 1999-2007.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • Kosikowski C., Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005.
 • Kruk M., Idea stabilności i efektywności rządów w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Prawo w XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.
 • Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
 • Kruk M., Parlament - prezydent - rząd: wybór modelu rządów, [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • Leibholz G., Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe 1967.
 • Lerche P., Stil und Methode der Verfassungsrechtlichen Entscheidungspraxis, [w:] 50 Jah- re Bundesverfassungsgericht, P. Badura, H. Dreier, Tubingen 2001.
 • Lerche P., Ubermafi und Verfassungsrecht: zur Bindung des Gesetzgebers an die Grundsatze der Verhaltnismafiigkeit und der Erforderlichkeit, Koln- Munchen 1961.
 • Mojak R., Droga do nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 • Mojak R., Instytucja prezydenta w okresie przemian ustrojowych, Lublin 1995.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty treści praw podstawowych w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 1949 r, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, nr 4.
 • Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 • Orłowski W., Sejm i Senat, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998, s. 269-273.
 • Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.
 • Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Piazolo M., Das Bundesverfassungsgericht und die Behandlung von politischen Fragen, [w:] Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, Hrsg. R.C. van Ooyen, M.H. W. Mollers, Wiesbaden 2006.
 • Pieroth B., Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, Munchen 2007.
 • Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Rada Ministrów. Organizacja i funcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Sachs M., Grundgesetz. Kommentar, Munchen 2008.
 • Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 • Schlaich K., Korioth S., Das Bundesverfassungsgericht, Munchen 2012.
 • Sedelius T., The Tug-of-War between Presidents and PrimeMinisters. Semipresidentialism in Central and Eastern Europe, Orebro Studies in Political Science 15; Orebro 2006.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 r., Zakamycze 2000.
 • Stern K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1980.
 • Stosowanie Konstytucji RP z 1997 r. Doświadczenia i perspektywy, red. Z. Maciąg, Kraków 2006.
 • System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia teoretyczne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2005.
 • System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M Granat, Lublin 2000.
 • Szeliga Z., Prawotwórcza rola Rady Ministrów w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1997; Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 • Tkaczyński J., Prawo ustrojowe Niemiec, Kraków 2015.
 • Ustawa o Sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321, z późn. zm.).
 • VoEkuhle A., Gibt es und wozu nutzt eine Lehre vom Verfassungswandel, "Der Staat" 2004, nr 43.
 • Vorlander H., Schaal G.S., Integration durch Institutionsvertrauen?, [w:] Integration durch Verfassung, Hrsg., H. Vorlander, Wiesbaden 2002.
 • Wallner M., Koncepcje teoretyczne systemu rządów: źródła, założenia, krytyka, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Warszawa 2014.
 • Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006.
 • Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
 • Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
 • Zippelius R., Das Wesen des Rechts, Stuttgart 2012.
 • Zippelius R., Juristische Methodenlehre, Munchen 2012.
 • Zippelius R., Wurtenberger T., Deutsches Staatsrecht, Munchen 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.