PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | nr 3 | 50--60
Tytuł artykułu

Regional Differentiation of the Absorption of Modernization of Agricultural Holdings Under the Funding of the 2007-2013 RDP : Changing Work Efficiency in Agriculture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regionalne zróżnicowanie absorpcji środków na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 w aspekcie zmian wydajności pracy w rolnictwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy było Działanie 121 PROW 2007-2013 pt. "Modernizacja gospodarstw rolnych". Celem opracowania było zaprezentowanie zróżnicowania regionalnego absorbcji środków pomocowych wykorzystanych w ramach tego działania oraz ocena współzależności pomiędzy skalą wykorzystania tych środków a poziomem wydajności pracy w rolnictwie.
Materiały i metody: Na podstawie danych GUS dokonano oceny regionalnego zróżnicowania absorbcji środków pomocowych pochodzących z badanego działania oraz oceniono wydajność pracy w rolnictwie. Zależność pomiędzy tymi kategoriami wyznaczono na podstawie wskaźnika korelacji liniowej Pearsona.
Wyniki i wnioski: Zaobserwowano silne regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w rolnictwie i poziomu wykorzystania środków Unii Europejskiej skierowanych na modernizację gospodarstw rolnych. Istnieje zależność pomiędzy skalą wykorzystania środków w ramach Działania 121 PROW a efektywnością wykorzystania czynnika pracy. Można zatem przyjąć, że badana forma wsparcia stanowi istotną stymulantę wzrostu poziomu wydajności pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The subject of this paper is Measure 121 of the 2007-2013 RDP, called Modernisation of agricultural holdings. The objective of the study was to present the diversification of regional absorption of aid funds used under this measure and to assess the correlation between the scale of the use of these funds and the level of labor productivity in agriculture.
Materials and methods: On the basis of the GUS data, the regional differentiation of the absorption of aid funds from the analyzed measure and labor productivity in agriculture were assessed. The relation between these categories was determined based on Pearson's linear correlation index.
Results and conclusions: A strong regional diversification of labor productivity in agriculture and the level of utilization of European Union funds directed at modernization of agricultural holdings was observed. There is a relation between the scale of the utilization of funds under Measure 121 of the RDP and the efficiency of labor factor. It can therefore be assumed that the form of support investigated is a significant stimulus for the increase in the level of work efficiency. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
50--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2012). Unowocze+AVs-nianie gospodarstw rolnych z wojew+APM-dztwa warmi+AUQ-sko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8(57), 36-46.
 • 2. Bank Danych Lokalnych. GUS. Pobrane z https://bdl.stat.gov.pl
 • 3. Barrett, C.B., Carter, M.R., Timmer, C.P. (2010). A Century+IBM-Long Perspective on Agricultural Development. American Journal of Agricultural Economics, 92(2), 447-468. https://doi.org/10.1093/ajae/aaq005
 • 4. Bezat-Jarz+ARk-bowska, A., Rembisz, W. (2015), Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywno+AVs-ci, efektywno+AVs-ci i zmian technicznych w rolnictwie. Warszawa: IERiG+AXs--PIB.
 • 5. Binderman, A. (2013). Dynamika regionalnego zr+APMBfA-nicowania rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010. Metody Ilo+AVs-ciowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 17-26.
 • 6. Czubak, W. (2012). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspieraj+AQU-cych inwestycje w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), 57-67.
 • 7. Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wp+AUI-yw modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji maj+AQU-tkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32), 45-57.
 • 8. Czy+AXw-ewski, B., Gospodarowicz, M., Lidke, D., Matuszczak, A., Wasilewska, A., Wasilewski, A. (2008). Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiG+AXs--PIB.
 • 9. Felczak T. (2015). +AXk-r+APM-d+AUI-a finansowania dzia+AUI-alno+AVs-ci indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarz+AQU-dzaj+AQU-cych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci+AUQ-skiego nr 855 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(74), 83-91.
 • 10. Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The modernization process in Greek Agriculture: The case of investment aid. Agricultural Economics Review, 8(1), 37-49.
 • 11. Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Pozna+AUQ-: Wydawnictwo UP.
 • 12. Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zr+APM-wnowa+AXw-onego rozwoju sprzyjaj+AQU-cego w+AUIBBQ-czeniu spo+AUI-ecznemu. Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 • 13. Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. W: Wo+AVs- A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu (s. 108-114). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • 14. Kusz, D. (2014). Znaczenie funduszy unii europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przyk+AUI-adzie wojew+APM-dztwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16(2), 154-159.
 • 15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016), Program rozwoju obszar+APM-w wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Warszawa. Pobrane z http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.
 • 16. Nowak, A., Kami+AUQ-ska, A., Krukowski, A. (2015). Regional differentiation of productive potential of agriculture and the effectiveness of its use in Poland. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015. http://doi. org/10.15544/RD.2015.082
 • 17. Nurzy+AUQ-ska, I. (2016). Polska wie+AVs- i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. W: J. Wilkin I. Nurzy+AUQ-ska (red.), Polska wie+AVs- 2016, Raport o stanie wsi (s. 107-111). Warszawa: FDPA Scholar.
 • 18. Nurzy+AUQ-ska, I. (2012). Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszar+APM-w wiejskich. W: J. Wilkin I. Nurzy+AUQ-ska (red.), Polska wie+AVs- 2012, Raport o stanie wsi (s. 175-202). Warszawa: FDPA Scholar.
 • 19. Runowski, H. (2004). Opcje strategiczne dla przedsi+ARk-biorstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA. 4(1), s. 183-188.
 • 20. Rzeszutko, A., Poczta, W. (2015). Znaczenie wsp+APM-lnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce. W: Czy+AXw-ewski A., Klepacki B. (red.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki +AXw-ywno+AVs-ciowej w pierwszej dekadzie cz+AUI-onkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 294-310). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • 21. Tomczyk, A. (2014). Uwarunkowania technicznej modernizacji gospodarstw rolnych w po+AUI-udniowej Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 13(1-2), 49-55.
 • 22. Traktat ustanawiaj+AQU-cy Wsp+APM-lnot+ARk- Europejsk+AQU-. Tekst ujednolicony (2005). Urz+AQU-d Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa: Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji.
 • 23. +AXs-o+AUIBBQ-dkiewicz, A. (2012). Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsi+ARk-biorczo+AVs-ci na terenach wiejskich w ramach PROW 2007+IBM- 2013 +IBM- rezultaty. Copernican Journal of Finance +ACY- Accounting, 1(1), 173-185.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.