PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 151--162
Tytuł artykułu

Standardization of Corporate Social Responsibility Reporting

Warianty tytułu
Standaryzacja raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie standardów, norm, a także wytycznych, opracowywanych na rzecz standaryzacji raportowania społecznego ukierunkowanego na komunikowanie ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych skutków podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. Artykuł koncentruje się również na prezentacji badań empirycznych ukazujących ich praktyczną implementację w obszarze raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT. Biorąc pod uwagę tak sformułowany cel, w artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: spółki indeksu RESPECT dostrzegają potrzebę zapewnienia wiarygodności oraz porównywalności ujawnianych danych niefinansowych, poprzez wykorzystanie najbardziej rozpowszechnionych standardów, norm i wytycznych w obszarze raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja celu artykułu oraz weryfikacja hipotezy badawczej została dokonana w oparciu o przegląd literatury i dokumentów zawierających rekomendacje dotyczące raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, a także analizę treści raportów niefinansowych sporządzanych przez badane przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na przyjęcie stwierdzenia, że regulacje w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu zajmują istotne miejsce w raportach przygotowywanych przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT. Szczególne znaczenie w tym obszarze mają wytyczne i standardy opracowywane przez Global Reporting Initiative. Niezbędne jest jednak podejmowanie dalszych działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości publikowanych raportów oraz zwiększenia ich zewnętrznej weryfikacji, dającej poczucie pewności, że raportowane dane są wiarygodne i mogą być podstawą podejmowania decyzji przez interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present standards, norms and guidelines being developed for standardization of social reporting aimed at communication on economic, social and environmental impact of market activities undertaken by companies. The article also focuses on the empirical research showing their practical implementation in the process of reporting concerning corporate social responsibility by companies included in the RESPECT Index. Considering the formulated purpose, the article assumes the following research hypothesis: the companies included in the RESPECT Index perceive the need to ensure the reliability and comparability of disclosed non-financial data, through the use of most common standards, norms and guidelines concerning the area of corporate social responsibility reporting. The realization of the article's purpose as well as the verification of the adopted research hypothesis is based on the review of the literature and documents containing recommendation concerning the reporting of corporate social responsibility as well as an analysis of the content of non-financial reports prepared by companies covered by the survey. Results of the research lead to the conclusion that regulations for corporate social responsibility reporting occupy a significant place in reports prepared by companies included in the RESPECT Index. Sustainability reporting guidelines and standards prepared by the Global Reporting Initiative are of particular importance in this field. However, it is necessary to take further steps to improve the quality of published reports and increase the level of their external verification, which give confidence that reporting data are reliable and can be basis for decision-making by stakeholders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • 1. Anam L., Zasady raportowania - podstawa prawidłowego sporządzania raportów [in:] N. Ćwik (ed.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2013.
 • 2. Dyląg R., Puchalska E., Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa 2014.
 • 3. Kacprzak J., Anam L., Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących firm, Warszawa 2017.
 • 4. Lemus E., The importance of CSR in Financial Reporting Standards, "Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing", 2016, Vol. 16, Issue 2.
 • 5. Martyniuk T., Szawczak K., Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym", 2013, nr 314, s. 111.
 • 6. Mazurowska M., Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initative oraz International Integrated Reporting Comitee, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, Vol. 3, No. 1.
 • 7. Pakowska S., Wytyczne G3 I G3.1 Global Reporting Initiative dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - analiza porównawcza, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 1 (2).
 • 8. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668 "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2011, nr 41.
 • 9. Różańska E., Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2015, Vol. 3, No. 1.
 • 10. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • 11. Sroka R., Raportowanie społeczne na świecie [in:] N. Ćwik (ed.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.
 • 12. Sully R., ISO 26000: the business guide to the new standard on social responsibility, "Impact Assessment and project Appraisal", 2012, Vol. 30, No. 3.
 • 13. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (OJ L 330, 15.11.2014).
 • 14. AccountAbility, Standards, http://www.accountability.org/standards/ (access: 12.02.2018).
 • 15. Fundacja Standardów Raportowania, Standard Informacji Niefinansowych, 2017, https://standardy.org.pl/wppsndrd/wp-content/uploads/2017/10/SIN.pdf (access: 07.02. 2018).
 • 16. G4 Guidelines Transition to Standards, https://www.globalreporting.org/information/g4/ transition-to-standards/Pages/default.aspx (access: 11.02.2018).
 • 17. Global Reporting Initiative, The external assurance of sustainability reporting, 2013, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Assurance.pdf (access: 07.02.2018).
 • 18. IIRC, International Integrated Reporting Framework, http://integratedreporting.org/wpcontent/ uploads/2015/03/13-12-08THEINTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (access: 10.02.2018).
 • 19. International Organization for Standardization, ISO 26000:10, Guidance on Social Responsibility, https://www.iso.org/obp/ui/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.