PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 231--238
Tytuł artykułu

Znaczenie podatku rolnego w dochodach gmin w latach 2007-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Agricultural Tax in Municipal Incomes in 2007-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ukazanie stanu, zmian i zróżnicowania przestrzennego wpływów z podatku rolnego w dochodach gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w dochodach własnych. Zakres czasowy badań obejmował lata 2007-2016. Postępowanie badawcze składało się z trzech etapów. W pierwszym omówiono elementy konstrukcji prawnej podatku rolnego. Drugi obejmował krótkie omówienie i prezentację dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. W trzecim etapie przeanalizowano wyniki badań. Wpływy z podatku rolnego stanowiły niewielki udział w dochodach gmin, przy czym wyższy jego poziom był charakterystyczny dla budżetów gmin wiejskich. W badanym okresie kwota nominalnych dochodów pozyskanych przez gminy z podatku rolnego systematycznie rosła. Nie wpłynęło to jednak na wzrost jej udziału w dochodach gmin, co było spowodowane przede wszystkim szybkim wzrostem dochodów. Udział podatku rolnego w dochodach własnych gmin (w przekroju województw) cechowało zróżnicowanie przestrzenne. Wśród gmin miejsko-wiejskich najmniejszy udział podatku rolnego w dochodach własnych charakteryzował te położone w województwach mazowieckim i śląskim, natomiast największy - w lubelskim i warmińsko-mazurskim. Natomiast wśród gmin wiejskich najmniejszy udział występował w gminach województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego, a największy w gminach województwa lubelskiego(abstrakt oryginalny)
EN
. The purpose of this paper was to present the level, evolution and territorial disparities in the contribution of agricultural tax to incomes of urban-rural municipalities and rural municipalities. Particular emphasis was placed on the share of agricultural tax in the municipalities' own incomes. The study period was 2007-2016. The research procedure consisted of three stages. The first one discusses the legal structure of agricultural tax. The second stage is a brief discussion and presentation of own incomes of local government units. The third stage consisted in analyzing the results. The proceeds from agricultural tax represented a small share in municipal incomes; higher levels were characteristic of rural municipalities. In the period under consideration, the level of municipal incomes derived from agricultural tax was consistently growing. However, this did not result in an increase in its share in municipal incomes, primarily because of their rapid growth. The share of agricultural tax in the municipalities' own incomes varied across the voivodeships. As regards urban-rural municipalities, the smallest share of agricultural tax in own incomes was observed in the Mazowieckie and Śląskie voivodeships, and the largest in the Lubelskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. On the other hand, when it comes to rural municipalities, the smallest share was recorded in the Śląskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships, and the largest in the Lubelskie voivodeship(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
231--238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • DL (Bank Danych Lokalnych) (b.d.). Główny Urząd Staty-styczny. Pobrano z: www. stat.gov.pl
 • Cieślukowski, M., Kańduła, S., Kijek, I. (2007). Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Poznań: Wyd. AE.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r.) (1985). Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Gazeta Prawna.pl (2016). Pobrano z: http://serwisy.gazeta- prawna.pl/rolnictwo/artykuly/996212,podatek-rolny- 2017-stawki-ulgi-i-zwolnienia.html
 • Gomułowicz, A., Małecki, J. (2011). Podatki i prawo podatko-we. Warszawa: LexisNexis.
 • Hanusz, A., Czerski, P. (2004). Gminne podatki i opłaty bu-dżetowe. Kraków: Kantor Wyd. Zakamycze.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (2017). M. P. 2017. 958.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Małecka-Ziembińska, E. (2007). Znaczenie udziałów w podat-kach wspólnych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego. W: K. Piotrowska-Marczak, K. Kie- tlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Warszawa: Difin.
 • Podstawka, M. (1995). Opodatkowanie rolnictwa i perspekty-wy jego zmian w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Pomorski, P. (2014). Efektywność polityki podatkowej wzglę-dem rolnictwa. Fin. Komun., 10, 24-25.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-morządu terytorialnego. Dz. U. nr 203, poz. 1966 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Pierwszy tekst jedn. Dz. U. 1993, nr 94, poz, 431 z późn. zm.; drugi tekst jedn. Dz. U. 2006, nr 136, poz. 969.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.
 • Wolański, R. (2007). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.